Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

Θωρηκτό Γεώργιος Αβέρωφ ,Ναυμαχίες Έλλης και Λήμνου

Κύπρος και σιωνισμός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα...

Την 23.10.1902 επραγματοποιήθη συνάντησις, μεταξύ του υπουργού Αποικιών Τσάμπερλαιν και του προφήτου του Σιωνισμού Τεοντόρ Χέρτσλ. Συνεζητείτο να δοθεί η Ουγκάντα ή η Κύπρος προς εποικισμόν των Εβραίων.» – Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι της κατευθυνόμενης από την σιωνιστική Νέα Τάξη Πραγμάτων-Παγκοσμιοποίηση παρα-πληροφόρησης, υπάρχουν ευτυχώς και κάποιες φωτεινές τιμητικές εξαιρέσεις. Όπως η εβδομαδιαία εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος». Αξίζει, λοιπόν, τον κόπο να μεταφέρουμε εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της καλής αυτής εφημερίδας, που δημοσιεύθηκε προσφάτως, με τίτλο «Εβραίοι και Κύπρος»:Εις την Κύπρον, η οποία κείται πλησιέστερον προς την Γάζα παρά από την Ελλάδα, διατηρείται παραδοσιακώς και ευρίσκεται εισέτι εν χρήσει μια δεινή ύβρις. Πρόκειται περί ενός μονολεκτικού χλευασμού


Δια να χαρακτηρίσουν οι Κύπριοι τον δόλιον, τον κακόν, τον ψεύτην και τον άρπαγα, του απευθύνουν τον χαρακτηρισμόν: «Οβραίε»! Και την Μεγάλην Εβδομάδα, κατά την Ακολουθίαν των Παθών, μόλις ακούουν να λέγεται εις τους ιερούς ναούς το «λαός δυσσεβής και παράνομος», πολλαί ηλικιωμέναι γυναίκες -αγράμματοι, εννοείται- γονατίζουν και απευθύνουν εκ βαθέων την κατάραν: «Την κατάραν μου νάχουσιν οι Οβραίοι»!
Τι έπαθον οι πράοι Κύπριοι, δια να καταρώνται τους γείτονάς των Εβραίους; Φαίνεται ότι λειτουργεί αδήλως η κυτταρική μνήμη. Οι Κύπριοι δεν λησμονούν, όσα υπέστησαν, αρχαιόθεν και προσφάτως από τους Εβραίους. Ας προσπαθήσωμεν να απαριθμήσωμεν τα παθήματά των. Επί Ρωμαιοκρατίας οι Εβραίοι εφόνευσαν 200.000 Έλληνας της Κύπρου εις μιαν συνωμοτικήν εξέγερσίν των. Τα θύματά των προήρχοντο κυρίως εκ της Σαλαμίνος και άλλων Κυπριακών πόλεων.
Τότε, λοιπόν, οι Ρωμαίοι κυρίαρχοι διέταξαν να φονευθούν πάραυτα οι αίτιοι της σφαγής. Διέταξαν, επίσης, όπως απελαθούν όλοι και όπως απαγορεύεται, επί ποινή θανάτου, η εγκατάστασις Εβραίων εις την Μεγαλόνησον.
Η διαταγή περιελάμβανε και την εξής λεπτομέρειαν: Εάν Εβραίοι προσορμισθούν εις Κύπρον, λόγω τρικυμίας, να φονεύονται και ούτοι!Ας αφήσωμεν, όμως, την αρχαιότητα και ας έλθωμεν εις τα νεώτερα έτη. Λοιπόν, το 1902 εξεπονήθη, εις ανώτατον επίπεδον, μυστικόν σχέδιον Βρεταννίας και Εβραίων περί εποικισμού της Κύπρου υπό Εβραϊκών οικογενειών, ώστε εντέχνως εξοριζομένων των Ελλήνων κατοίκων της, να καταστεί πατρίς των Εβραίων, εν πρώϊμον Ισραήλ! Και τούτο, ενώ ουδέ ίχνος Εβραίων υπήρχεν εν Κύπρω.Την 23.10.1902 επραγματοποιήθη συνάντησις, εν Λονδίνω, μεταξύ του υπουργού Αποικιών Ιωσήφ Τσάμπερλαιν και του προφήτου του Σιωνισμού Τεοντόρ Χέρτσλ. Συνεζητείτο να δοθεί η Ουγκάντα ή η Κύπρος προς εποικισμόν των Εβραίων.
Ο Τσάμπερλαιν -όπως γράφει ο Χέρτσλ- του είπεν ότι αν διέρρεε τοιούτο σχέδιον, θα εξέσπα θύελλα εις την Κύπρον. Ο συνομιλητής του τον καθησύχασεν εβραϊκώ τω τρόπω. Του είπεν ότι δεν κοινοποιούνται όλα εις την πολιτικήν. Και του ανέπτυξε το σχέδιόν του. Θα επεχειρείτο να πεισθούν οι Κύπριοι να ζητήσουν οι ίδιοι τον εποικισμόν, πειθόμενοι δια χρυσών λιρών. Θα απέστελλε δωδεκάδα μυστικών πρακτόρων του δια να τους πείσουν! Και κατέληξε: «Οι Μουσουλμάνοι θα φύγουν και οι Έλληνες θα πωλήσουν προθύμως τας γαίας των, εις καλήν τιμήν, και θα μεταναστεύσουν εις Αθήνας και Κρήτην».Το σχέδιον δεν υπήρχεν απλώς. Ήρχισε να εφαρμόζεται! Εβραίοι ήρχισαν να αγοράζουν μεγάλας εκτάσεις και να εγκαθίστανται. Πρώτος αντέδρασεν ο Χριστόδουλος Σώζος, δήμαρχος και βουλευτής Λεμεσού, πρώτος δε δικηγόρος. Συνήγειρε τον λαόν. Διοργανώθησαν τότε αντιεβραϊκά συλλαλητήρια, εν Κύπρω και εν Αθήναις και το σχέδιον απετράπη. Εν τούτοις, η προσπάθεια επανελήφθη το 1920. Σώζονται ακόμη αι λιθόκτιστοι οικίαι και αποθήκαι των Εβραίων εις Φασούρι, Πυρόϊ, Τύμπου και αλλαχού.
Ο ανατινάξας το σιωνιστικόν σχέδιον ήτο ο λαμπρός ήρως του Μπιζανίου, ο οποίος έπεσεν την 6.12.1912. Εθνική μορφή της Κύπρου ήτο ο Χριστόδουλος Σώζος. Πάππος του ήτο ο Αντώνιος Ιακώβου Λοΐζου, ο οποίος το 1821 κατελθών εις την Ελλάδα, επολέμησεν υπό τον Φαβιέρον και ετραυματίσθη. Ο πατήρ του Σώζων Λοΐζου είχε κατέλθει εις την Κρήτην και επολέμησε κατά την Κρητικήν Επανάστασιν του 1866.
Η Ισραηλιτική επιβουλή συνεχίσθη και κατά τα τελευταία έτη.
Το 1998 συνελήφθησαν επί κυπριακού εδάφους δύο πράκτορες της φοβεράς «Μοσσάντ» να φωτογραφίζουν τους χώρους, όπου επρόκειτο να εγκατασταθούν οι ρωσσικοί πύραυλοι «S 300». Η μυστική αστυνομία του Ισραήλ υπέστη μέγα ρεζίλευμα. Το Ισραήλ αντέδρασεν!


Ο Βενιαμίν Νετανιάχου ηπείλησεν ότι «οι δύο συλληφθέντες θα μεταφερθούν, οπωσδήποτε, εις το Ισραήλ, είτε είναι ένοχοι, είτε όχι»! Οι Κύπριοι, όμως, έχοντες διαφορετικήν αίσθησιν της εθνικής αξιοπρεπείας από ότι ημείς οι Ελλαδίται αδελφοί των, τους εδίκασαν και τους εφυλάκισαν! Και όχι μόνον αυτό. Κατήρτισαν σχέδια, δια να αποτρέψουν τυχόν επίθεσιν ισραηλιτών καταδρομέων εις τας Κεντρικάς Φυλακάς της Λευκωσίας… 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ¨ΟΡΚΟΥ¨ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ


“ὄλβιος ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχε μάθησιν”

Εὐριπίδης


Μέγα φρονῶν οὐκ ἐπί τοίς διά τύχην, ἀλλά ἐπί τοίς δί αὐτόν γιγνομένοις


Ἰσοκράτης
Ὑπάρχουν παρά πολλές στιγμές στήν ζωή ἐνός ἀνθρώπου, ὅπου κυριαρχεῖ τό αἴσθημα τοῦ ἔνστικτου ἀπό αὐτό τῆς λογικῆς καί τῆς ἀληθοφάνειας.
Ἔτσι ἀκριβῶς ἔγινε καί μία μέρα ὅταν εἶδα ἀναρτημένο σέ δημόσιο χῶρο, ἕνα κείμενο πού ἀπό κάτω ἔλεγε :

"Ὁ ὅρκος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου" ΟΠΙΣ, 324 ΠΧ.

Ἄν καί ἦταν ἡ πρώτη φορᾶ πού διάβαζα τόν περίφημο αὐτόν λόγο τοῦ Ἀλέξανδρου, μπορῶ νά πῶ ὅτι τά λεγόμενά του δέν μέ ἄφησαν καί τόσο ἀδιάφορο, ὅμως τό προσπέρασα δίχως νά ἐπεκτείνω τίς σκέψεις μου. Πέρασαν ἀρκετά χρόνια, μέχρι πού ξαναεῖδα ἀκριβῶς αὐτό πού εἶχα διαβάσει καί τότε, ὅμως αὐτή τήν φορά ἀντέδρασα τελείως διαφορετικά. Ὅπως καί τότε, ἔτσι καί τώρα κάτω ἀπό τήν νεοελληνική μετάφραση, δέν ὑπῆρχε ἡ παράθεση τοῦ ἀρχαίου κειμένου, οὔτε ἔστω ἡ παραπομπή του.
Παραθέτω ὁλόκληρο τό κείμενο τοῦ "Ὅρκου", ἔτσι ἀκριβῶς ὅπως τό διάβασα γιά πρώτη, ἀλλά καί γιά δεύτερη φορᾶ!

«...Σᾶς εὔχομαι τώρα πού θά τελειώσουν οἱ πόλεμοι νά εἶστε εὐτυχισμένοι μέσα σέ εἰρήνη.
0λοι οἱ θνητοί ἀπό ἐδῶ καί πέρα νά ζήσουν σάν ἕνας λαός μονιασμένος γιά τήν κοινή προκοπή,
νά ἔχετε τήν οἰκουμένη γιά πατρίδα σας, μέ νόμους κοινούς, ὅταν θά κυβερνοῦν οἱ ἄριστοι ἀνεξάρτητα ἄπ τή φυλή.
Δέ χωρίζω τούς ἀνθρώπους, ὅπως κάνουν οἱ στενόμυαλοι, Ἕλληνες καί βάρβαρους.

Δέν μ’ ἐνδιαφέρει ἡ καταγωγή τῶν πολιτῶν οὔτε ἡ ράτσα πού γεννήθηκαν, τούς καταμερίζω
μέ μοναδικό κριτήριο τήν ἀρετή, γιά μένα κάθε καλός ξένος εἶναι Ἕλληνας
καί κάθε κακός Ἕλληνας εἶναι χειρότερος ἀπό βάρβαρο.

Ἄν ποτέ σας παρουσιαστούν διαφορές, δέν θά καταφύγετε στά ὅπλα, Παρά θά τίς λύσετε εἰρηνικά.
Στήν ἀνάγκη θά σταθῶ διαιτητής σας.

Τό θεό δέν πρέπει νά τόν ἔχετε σάν αὐταρχικό κυβερνήτη, ἀλλά Σάν κοινό πατέρα ὅλων,
ὥστε ἡ διαγωγή σας νά μοιάζει μέ τή ζωή πού κάνουν τ ἀδέλφια μέσα στήν οἰκογένεια.

Ἄπ τή μεριά μου ὅλους σας Θεωρῶ ἴσους, λευκούς καί μελαψούς καί θά θελα
νά μήν αἰσθάνεστε μόνο σάν ὑπήκοοι τῆς κοινοπολιτείας μου, ἀλλά νά νοιώθετε ὅλοι σάν μέτοχοι καί συνέταιροι.

0σο περνᾶ ἄπ τό χέρι μου, θά προσπαθήσω νά γίνουν πραγματικότητα αὐτά πού ὑπόσχομαι.
Αὐτό τόν ὅρκο πού δώσαμε ἀπόψε μέ σπονδές κρατῆστε τόν σάν σύμβολο ἀγάπης...»


Πραγματικά ἤμουν πολύ περίεργος νά βρῶ τήν ἀναφορά τοῦ κειμένου, καί κάτω ἀπό ποιές συνθῆκες εἶχαν εἰπωθεῖ αὐτά τά λόγια ἀπό τόν Μ. Ἀλέξανδρο.
Ἄρχισα πλέον δειλά-δειλά νά ἀναζητῶ τόν ΄΄ὅρκο΄΄ στά κείμενα τῆς Ἑλληνικῆς γραμματείας.
Γιά νά πῶ τήν ἀλήθεια μέχρι στιγμῆς δέν εἶχα διαβάσει ἕνα μεγάλο κομμάτι τῆς ἱστορίας τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, παρά μόνο μερικά ἀποσπάσματα ἀπό διάφορα ἔργα πού εἶχαν πέσει στά χέρια μου.
Ἄρχισα τήν ἀναζήτηση μέ αὐτά πού διέθετα, δηλαδή τά ἔργα τοῦ Πλουτάρχου: Περί Ἀλεξάνδρου τύχης καί ἀρετῆς καί Ἀλέξανδρος - Καίσαρ, τά βιβλία τῆς ἱστορίας τοῦ Διόδωρου Σικελιώτη, καί κάποια ἔργα συγχρόνων ἐρευνητῶν καί ἱστορικῶν.
Νόμιζα ὅτι θά ἦταν εὔκολη ἡ ἐντόπιση, ἡ ἔστω ἡ ἀναφορά τοῦ γεγονότος, ἀλλά ἔπεσα πολύ ἔξω γιατί κανένα ἀπό τά κείμενα πού διέθετα, δέν ἀνέφεραν τίποτα περί αὐτοῦ.
Τό ἔνστικτο ἄρχισε νά γίνεται πλέον βάσιμη ὑποψία..
Ἄρχισα νά προμηθεύομαι καί νά μελετάω ὅτι κείμενο πρό-χριστιανικό καί μή ὑπάρχει γιά τόν Μ. Ἀλέξανδρο, ξεκινώντας ἀπό τόν Ἀρριανό ‘Ἀλεξάνδρου ἀνάβασις’ τόν Καλλισθένη, καί τελειώνοντας σέ Χριστιανικά κείμενα.
Ἄρχισα νά πιστεύω ὅτι δέν ὑπῆρχε περίπτωση νά βρῶ τόν ΄΄ὅρκο΄΄ πουθενά, ἀλλά ἦταν ἀρκετά νωρίς γιά νά ὑποστηρίξω κάτι τέτοιο.
Μοῦ πῆρε πολλές μέρες, ἡ γιά τήν ἀκρίβεια νύχτες, νά μελετήσω καί νά διαβάσω ὅλα αὐτά τά συγγράμματα, καί σίγουρα δέν ἦταν κάτι εὔκολο!

Ἀποτέλεσμα;;;

Ἄφαντος ὁ "ὅρκος"

‘Όχι μόνο δέν ἔβρισκα πουθενά τό κείμενο, ἀλλά καί καμία ἀπολύτως ἀναφορά γιά τό γεγονός τοῦ 324 π.Χ
Οὔτε κάν γιά τήν πόλη Ἰόππη πού δῆθεν εἰπώθηκε ὁ "ὅρκος".
Ἤμουν σίγουρος πλέον ὅτι δέν ὑπάρχει γραμμένο σέ κάποιο κείμενο, καί ἄρχισα νά ψάχνω σέ fragmenta (μισοχαμένα κείμενα) σέ διάφορες παραπομπές, καί σέ κάποιες διάσπαρτες ἀναφορές ἱστορικῶν καί σχολιαστῶν σχετικά μέ τόν βίο τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου.
Φαντάζομαι ὅτι ἔχει γίνει κατανοητό τό ἀποτέλεσμα καί αὐτῆς μου τῆς ἔρευνας !
Τό ἑπόμενο βῆμα, ἦταν ἡ ἐπίσκεψη σέ διάφορες βιβλιοθῆκες, μήπως καί ὑπάρχει κάποιο ἔργο νεότερου ἱστορικοῦ πού νά μήν τό γνωρίζω, ἐφόσον ἡ ἀναφορά δέν ὑπάρχει σέ κανέναν ἀρχαῖο συγγραφέα.
Τά μόνα πού δέν εἶχα ὕπ’ ὄψιν μου καί πού βρῆκα ἐκεῖ, ἦταν τό βιβλίο τοῦ Brunt P.A "History of Alexander and Indica" καί τοῦ Γαρδελᾶ Δ.Π "Ἱστορία τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου κατά τούς ἀνατολίτες συγγραφεῖς μέ σχόλια γεωγραφικά καί ἱστορικά ", ὅπου τό τελευταῖο εἶναι ἐξαιρετικό.
Σέ κανένα ἀπό τά δυό ἔργα δέν ἀναφέρετε τό γεγονός του ΄΄ὅρκου΄΄.
Δέν ἤθελα κάτι ἄλλο πλέον, ἀπό τό νά δημοσιεύσω τήν συγκεκριμένη ἐργασία, φέρνοντας ἄλλους σέ ἀπορία, καί ἄλλους σέ ἀμηχανία....
Δέν εἶχα ὅμως μέχρι στιγμῆς βάλει τήν τεχνολογία νά ψάχνει ἀντί γιά ἔμενα, καί ἔτσι μπῆκαν τά μεγάλα μέσα πού δέν ἦταν ἄλλο ἀπό τό Διαδίκτυο, (ὅπου καί βρῆκα πράματα καί θαύματα πού θά τά μιλήσουμε γί αὐτά ἀργότερα), καί κάποια tlg προγράμματα ὅπου βοήθησαν τήν ἐρευνά μου κατά τό μέγιστο.
Στό διαδίκτυο βρῆκα πολλές σελίδες μέ τόν "ὅρκο" ἀλλά τό περίεργο πού φυσικά τό περίμενα, εἶναι ὅτι..

δέν ὑπάρχει πουθενά σέ Ἀρχαία Ἑλληνική γραφή, παρά μόνο σέ μιά καί μοναδική νεοελληνική μετάφραση !!!

Καί ἐξηγοῦμε....
Ἐάν π.χ. ἀναζητήσουμε τόν γνωστό ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτη στό διαδίκτυο, θά τόν βροῦμε σέ τουλάχιστον 10 διαφορετικές μεταφράσεις, πού ἡ καθεμία διαφέρει ἀπό τήν ἄλλη σέ κάποια σημεῖα, γιά τόν ἁπλό λόγω ὅτι ἔχει γίνει ἀπό διαφορετικούς μεταφραστές καί φιλολόγους.
Τόν λόγο του ΄΄Ἀλέξανδρου΄΄ ὅμως θά τόν βροῦμε σέ μία καί μοναδική μετάφραση, πού αὐτό τό γεγονός ἀπό μόνο τοῦ λέει πολλά !

Τό πρόγραμμα mousaios (tlg - tlg32) ἦταν ἡ ταφόπλακα καί τό τελειωτικό χτύπημα στό "ὅρκο", μέ ὁρατή τήν ἀπόδειξη πλέον, ὅτι
εἶναι στήν φαντασία ἤ στήν ὕποπτη εὐρυμάθεια καί ἀμάθεια κάποιον "ἱστορικῶν" καί Ταγῶν τοῦ τόπου.

Τo TLG (Thesaurus Linguae Graecae - θησαυρός τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης) εἶναι μία ἠλεκτρονική βάση δεδομένων πλήρους κειμένου πού περιλαμβάνει ὅλα τά σωζόμενα ἀρχαία ἑλληνικά κείμενα ἀπό τόν 8ο αἵ. π.Χ. μέχρι καί τό 600 μ.Χ., καθώς καί ἰστοριογραφικά καί λεξικογραφικά κείμενα, καί πολλά ἄρθρα σχολιαστῶν τῆς περιόδου 600 μ.Χ. ἕως 1453 μ.Χ.
Τό TLG ἀποτελεῖ προϊόν ἐρευνητικοῦ προγράμματος τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Καλιφόρνια (Irvine) καί εἶναι ἕνα σημαντικότατο βοήθημα γιά ὅλα τά πανεπιστήμια τοῦ κόσμου.
Τό χρησιμότερο στό πρόγραμμα αὐτό, εἶναι ὅτι πληκτρολογώντας μία λέξη στήν ἀναζήτηση π.χ. Ἰόππη, σοῦ ἀναφέρει αὐτόματα, σέ ποιό κείμενο τήν συναντᾶμε, ποιός τήν ἔγραψε, σέ ποιό στοῖχο εἶναι γραμμένη, καί σέ ποιά λεξικά ἀναφέρεται...
Μέ λίγα λόγια ἄν ἔχεις ὄρεξη καί χρόνο γιά ἀναζήτηση, δύσκολα θά σοῦ ξεφύγει κάτι.

Πληκτρολόγησα λοιπόν τίς λέξεις..."ὅρκος" βγάζοντάς μου 1.345 ἀναφορές καί τήν λέξη "Ἰόππη" βγάζοντάς μου 150 ἀναφορές.
Καί ἐφόσον ἐκεῖ δέν βρῆκα τίποτα, ἄρχισα νά ψάχνω λέξεις πού βρίσκονται μέσα στό κείμενο τοῦ "ὅρκου" π.χ. ‘βάρβαρο’ βγάζοντάς μου 6.345 (!!) ἀναφορές, ‘εἰρηνικᾶ’ μέ 135 ἀναφορές, κόκ.
Μοῦ πῆρε πολλά βράδια σκυμμένος πάνω ἀπό τόν ὑπολογιστή μέχρι νά ἐλέγξω ὅλες αὐτές τίς ἀναφορές, ἀλλά τό ἀποτέλεσμα ἦταν θεαματικό.

Καμία ἀπολύτως νύξη γιά τόν "ὅρκο"


Ἐφόσον σιγουρεύτηκα ὅτι o "ὅρκος" εἶναι 100% πλαστός καί χαλκευμένος, ἄρχισα νά ψάχνω τίς παραπομπές πού δίνουν οἱ ὑποστηρικτές του ΄΄ὅρκου΄΄ , καί ἐάν δίνουν...
Θά ἀναφέρω πρῶτα τόν κ. Γιῶργο Ἄθ. Ράπτη, φιλόλογο καί μεταφραστῆ τοῦ ἔργου Ἀρριανοῦ "Ἀλεξάνδρου ἀνάβασις" καί τοῦ Πλουτάρχου "Περί Ἀλεξάνδρου τύχης καί ἀρετῆς" τῶν ἐκδόσεων Ζήτρου Θεσσαλονίκης.
Στό σχόλια τοῦ ἔργου τοῦ Πλουτάρχου, καί στήν σελίδα 203, ἀναφέρει:

«..Αὐτή ἀκριβῶς ἡ ὑπέρβαση μέ κριτήριο στήν ἀξιοκρατία
τήν ἀρετή καί ὄχι τήν καταγωγή ἡ τό χρῶμα, ἡ ἄκρως ἀντιρατσιστική,
κάνει μερικούς συγχρόνους ὑπερεθνικιστές ἀναλυτές νά ἀμφισβητοῦν
τό πνεῦμα καί τό γράμμα τοῦ Ὅρκου στήν Ὤπη, πού σέ πλάγιο λόγω
περίπου ἀναφέρει ὁ Ἀρριανός
(Ζ’ 9-10), ἐνῶ ὁ φιλόσοφος Ἐρατοσθένης,
τρίτος στήν σειρά διευθυντής τῆς Ἀλεξανδρινῆς βιβλιοθήκης,
τόν ἔχει διασώσει αὐτούσιο..»


Ἅς ἀρχίσουμε ἀπό τήν λέξη Ὤπη, ὅπου μας λέει ὁ κ Ράπτης πώς εἶναι ἡ ὀνομασία τῆς πόλης πού δόθηκε ὁ περίφημος αὐτός "ὅρκος" τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, τό 324 π.Χ, δηλαδή ἕνα χρόνο πρίν ἀναχωρήσει ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, ὅπου ἐκεῖ εἶναι ἡ σημερινή πόλη Γιάφα, κοντά στό Τέλ-Ἀβίβ.
Ἐάν ψάξουμε στίς ἐγκυκλοπαίδειες καί στά λεξικά στό λύμα Ὤπη, θά βροῦμε ἀναφορά γιά τήν ὤπη ἡ κοινός τρύπα.
Στό λύμα Ὠπις, ἡ ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ Ἡλίου μας λέει...

«...στήν δωρική διάλεκτο, ὅπου εἶναι ἐπίθετό της Ἀρτέμιδος, συνδεόμενον μέ τήν ἀρχαία δοξασίαν, ὅτι ἡ Ἄρτεμις ἦτο θέα «ὠκυτόκος», δηλαδή ὅτι ὑπεβοήθει τᾶς ἐπιτόκους γυναίκας νά γεννοῦν ταχέως καί ἄνευ πολλῶν ὠδίνων. Ὑπό τήν ἰδιότητα αὐτή ἐλατρεύετο ἡ θέα, πρό πάντων εἰς τήν Τροιζήνα, τήν Λακεδαίμονα, τήν Κρήτη, τήν Ἔφεσον καί ἀλλοῦ.
(2) Ὄνομα ὑπερβορείου παρθένου ἀκολούθου ἡ τροφοῦ τῆς Ἀρτέμιδος καί τοῦ Ἀπόλλωνος. Ὁ τάφος τῆς ἐδεικνύετο εἰς Δῆλον. Ἔπ’ αὐτοῦ αἵ παρθένοι τῆς νήσου κατέθετον τᾶς κόμας τῶν, τᾶς ὁποίας ἔκοπτον πρός τιμήν της.
(3) Εἰς τούς Ἕλληνας τῶν μεταγενεστέρων χρόνων ἐπίθετον καί τῆς Νεμέσεως...»Τά ἴδια περίπου λέει ὁ Πυρσός καί ὁ Ἐλευθερουδάκης, μή ἔχοντας καμία ἀναφορά γιά τήν πόλη ἀφοῦ δέν ὀνομάζεται Ὤπη ἡ Ὤπις, ἀλλά ἡ ὀνομασία τῆς εἶναι Ἰόππη!
Οὔτε κάν στόν κόπο δέν μπῆκε ὁ κ. Ράπτης γιά νά βρεῖ τήν σωστή ὀνοματολογία τῆς πόλεως.
Τό ὄνομα τῆς πόλης Ἰόππης, μέ μιά ἁπλή ἀναζήτηση σέ ἐγκυκλοπαίδειες τήν βρίσκεις πολύ εὔκολα, ἀλλά καμιά δέν ἀναφέρει γιά τόν μεγάλο γεγονός του ΄΄ὅρκου΄΄.

Στήν Μυθολογία ἀναφέρεται ἀπό τούς Παυσανία, Στράβων, Πλάτων καί ἄλλους, ὅτι ἐκεῖ ὁ Περσέας ξέπλυνε τό αἷμα μετά τόν φόνο τοῦ κήτους, γι’ αὐτό τό νερό ἐκεῖ ἀναβλύζει κόκκινο.
Στήν Ἑλληνική γραμματεία τήν πόλη Ἰόππη τήν συναντᾶμε σέ πολλούς συγγραφεῖς, ἀλλά κάνεις (τί σύμπτωση) δέν ἀναφέρει τό γεγονός του ΄΄ὅρκου΄΄, παρά μόνο ἀρκοῦνται σέ γεωγραφικές ἀναφορές.


«...τούς γυναικείους χύτρους, νερό κόκκινο πού καθόλου σχεδόν δέν διαφέρει στό χρῶμα ἀπό τό αἷμα παρέχει ἡ χώρα τῶν ἑβραίων, παρά τήν πόλη Ἰόππη. Εἶναι μία πηγή πολύ κοντά στήν θάλασσα ὅπου κατά τήν τοπική παράδοση ὁ Περσέας ἀπέπλυνε τό αἷμα μετά τόν φόνο τοῦ κήτους, χάριν τοῦ ὁποίου εἶχε ἐκτεθεῖ ἡ κόρη τοῦ Κηφέα Ἀνδρομέδα. Νερό μαῦρο νά ξεπηδάει ἀπό πηγές ξέρω στά Ἄστυρα, ὅπου τό εἶδα ὁ ἴδιος. Τά Ἄστυρα εἶναι θερμά λουτρά ἀντίκρυ στήν Λέσβο, στόν λεγόμενο Ἀταρνέα τό μέρος δηλαδή πού εἶχαν πάρει οἱ Χιῶτες ὡς ἀνταμοιβή ἀπό τοῦ Μήδους ὅταν παρέδωσαν ἕνα ἱκέτη τό Λύδο Πακτύη...»
Παυσανίας, Μεσσηνιακά, 35, 6 -10

Φυσικά ὁ Παυσανίας καί παρακάτω ὁ Διόδωρος ὁ Σικελιώτης ὅπου μάλιστα ἔχει ἀφιερώσει 4 ἀπό τά 19 βιβλία του στήν ἱστορία τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, εἶναι καί οἱ δυό μεταγενέστεροί του, 1ος καί 2ος αἰώνας μ.Χ ἀντίστοιχα, καί ἄν εἶχαν γνώση τοῦ γεγονότος, πιθανότατα θά ὑπῆρχε ἀπό αὐτούς ἡ καταγραφή του.


«...γιά τήν συνέχιση τῆς πολιορκίας, ἐνῶ ὁ ἴδιος μέ τόν στρατό τοῦ ἀναχώρησε καί κυρίευσε κατά κράτος τήν Ἰόππη καί τή Γάζα πού ἔδειχναν ἀνυπακοή. Ὅσους ἀπό τούς στρατιῶτες τοῦ Πτολεμαίου αἰχμαλώτισε, τούς διεμοίρασε στά δικά του στρατιωτικά σώματα καί στίς πόλεις ἐγκατέστησε φρουρά πού θά ἀνάγκαζε τούς κατοίκους νά πειθαρχοῦν. Ὁ ἴδιος τότε ἐπέστρεψε στό στρατόπεδο τῆς Παλαιτύρου καί ἔκανε προετοιμασίες γιά τήν πολιορκία...»
Διώδορος Σικελιώτης 19, 59, 2


«...τήν Ἄκη τῆς Φοινικικῆς Συρίας καί τήν Ἰόππη τή Σαμάρεια καί τήν Γάζα τῆς Συρίας. Ὁ ἴδιος ἀναλαμβάνοντας τό στράτευμα καί παίρνοντας ὅσα ἀπό τά πράγματα μποροῦσε νά λεηλατήσει ἐπέστρεψε στήν Αἴγυπτο. Ὁ Ἀντίγονος ἀφοῦ ἀνέκτησε χωρίς κίνδυνο ὅλη τή Συρία καί τήν Φοινίκη, σχεδίαζε νά ἐκστρατεύσει ἐναντίον τήν χώρας τῶν Ἀράβων τῶν ὀνομαζόμενων Ναβαταίων...»

19, 93, 7Ἕνας ἀπό τούς σημαντικότερους συγγραφεῖς πού ἀναφέρει γεγονότα ἀπό τήν ζωή καί τό ἔργο τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, καί συνάμα ὁ ποιό ἀξιόπιστος, εἶναι ὁ Ἀρριανός, ὅπου ἀπό τά ἱστορικά τοῦ βιβλία, τό σπουδαιότερο καί τό καλύτερο πού μας διασώθηκε ὁλόκληρο, εἶναι ἡ "Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις".
Ἀποτελεῖται ἀπό ἑπτά βιβλία γραμμένα στήν ἀττική διάλεκτο.

Περιγράφεται ὄχι μόνο ἡ ἐκστρατεία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἐναντίον τῆς Περσίας, ἀλλά καί ὁλόκληρη τήν ἱστορία του μέ τά πιό κύρια στοιχεῖα. Ὁ Ἀρριανός πίστευε πώς τά κατορθώματα τοῦ Μακεδόνα στρατηλάτη ἦταν θέληση καί ἔργο τῆς εἱμαρμένης καί πώς κανένας ἀπό τούς ἀνθρώπους δέν ἔκανε ἔργα μεγαλύτερα ἀπό αὐτόν. Στά ἱστορικά ἀναφέρονται ἐπίσης τά Μετά τόν Ἀλέξανδρον, δέκα βιβλία, πού ἀποσπάσματα τούς ὑπάρχουν σήμερα, τά Βιθυνιακά καί τά Παρθενικά πού εἶναι χαμένα.
Τό ποιό σημαντικό γιά τήν ἐρευνά μας εἶναι, ὅτι μέσα σέ αὐτά πουθενά

δέν ἀναφέρει τίς λέξεις Ἰόππη καί ὅρκος !

Ἡ ἀναφορά τῆς Ἰόππης γίνεται καί ἀπό πολλούς νεότερους συγγραφεῖς καί ἐρευνητές, ὅπως ὁ Παπαρηγόπουλος στήν ¨Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους¨ στόν τόμο Ἀλεξανδρινά χρόνια, ὁ Ἀθανάσιος Σταγειρίτης στό ἔργο τοῦ ¨Ὠγυγία¨, ἡ Ἐκδοτική Ἀθηνῶν στόν πέμπτο τόμο τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ὁ Ἇλ. Ραγκαβής στό ¨Λεξικό τῆς Μυθολογίας¨, καί ὁ Νέστωρας Μάτσας στό ἔργο τοῦ ¨Τό χειρόγραφό της Βαβυλωνίας¨, ἀλλά κανείς ἀπό αὐτούς δέν ἀναφέρει γιά κάποιο "ὅρκο" στήν περιοχή αὐτήν.
Εἶναι ὄντος πολύ παράξενο νά ἔχει γίνει ἕνα τόσο μεγάλο γεγονός στήν πόλη Ἰόππη τό 324 π.Χ, καί ὄχι μόνο νά μήν τό ἔχει καταγράψει κανείς ἀπό αὐτούς πού προείπαμε, ἀλλά νά ἀγνοοῦν καί τήν πόλη...
Ἡ ἀναφορά γιά τήν πόλη Ἰόππη δέν ἔχει γίνει μόνο ἀπό Ἕλληνες ἀρχαίους καί μή, ἀλλά ὑπάρχει καί σέ χειρόγραφα πολλῶν Χριστιανῶν, πού χάρη τῆς ἔρευνας τά μελέτησα ὅλα (!) μήπως καί βρεθεῖ κάτι ἐκεῖ.
Ἄδικος κόπος

Οὐδεμία νύξη…

Πολλές ἀναφορές γιά τήν πόλη, ἀλλά καμία γιά τόν "ὅρκο"...
Οἱ Χριστιανοί πού μέσα στά κείμενα τούς ἔχουν ἀναφορά γιά τήν Ἰόππη, εἶναι οἱ, Φλάβιος Ἰώσηπος, Ὀριγένης, Θεόγνωστος, Κύρριλος, Εὐσέβιος, Ἰωάννης Χρυσόστομος, καί πολλοί ἄλλοι.

Ἅς πᾶμε τώρα στήν πρώτη παραπομπή πού μας δίνει ὁ κ. Ράπτης, λέγοντας ὅτι ὁ ΄΄ὅρκος΄΄ ἀναφέρεται στόν
Ἀρριανό βιβλίο Ζ(7ο) 9-10.
Παραθέτω τό κείμενο μέ τήν μετάφραση τοῦ ἰδίου τοῦ κ. Ράπτη.

«...Αὐτός ὁ λόγος μου, Μακεδόνες, δέν θά ἐκφωνηθεῖ γιά νά σταματήσει τήν ἐπιθυμία σας γιά ἐπιστροφή στήν πατρίδα - γιατί μπορεῖ ὁ καθένας σας νά φύγει ὅπου θέλει μέ τήν ἔγκρισή μου - ἀλλά γιά νά καταλάβετε τί λογής εἴμαστε ἐμεῖς καί τί λογίς γίνατε ἐσεῖς καί φεύγετε.
Καί θά ἀρχίσω πρῶτα τήν ὁμιλία μου μέ ἀναφορά στόν πατέρα μου Φίλιππο, ὅπως εἶναι φυσικό, ὁ Φίλιππος λοιπόν, ἀφοῦ σας παρέλαβε περιφερομένους καί φτωχούς, πού βοσκούσατε τά λίγα σας πρόβατα στά βουνά ντυμένοι μέ προβιές καί πού πολεμούσατε μέ δυσκολία γι’ αὐτά ἐναντίον τῶν Ἰλλυριῶν καί τῶν Τριβαλλῶν καί τῶν γειτόνων Θρακῶν, σᾶς ἀξίωσε νά φορέσετε χλαμύδες ἀντί γιά τά δέρματα καί σᾶς κατέβασε ἀπό τά βουνά στίς πεδιάδες, καθιστώντας σας ἀξιωματούχους (ἀντιπάλους) ἀπέναντι τῶν γειτόνων βαρβάρων, ἔτσι πού νά στηρίζετε τή σωτηρία σας πιά ὄχι στήν ὀχυρότητα τῆς τοποθεσίας ἀλλά στήν προσωπική σας ἀνδρεία, καί σᾶς κατέστησε πολίτες πόλεων καί σᾶς ἐκπολίτισε μέ νόμους καί χρυσά ἤθη. Καί ἀπέναντι αὐτῶν τῶν βαρβάρων, ἀπό τούς ὁποίους ὑποφέρατε ἐσεῖς καί τά ὑπάρχοντάς σας, σᾶς ἀνέδειξε σέ ἡγεμόνες ἀπό δούλους καί ὑπηκόους καί πρόσθεσε τά περισσότερα μέρη τῆς Θράκης στήν Μακεδονία καί, καταλαμβάνοντας τά πιό ἐπίκαιρα σημεῖα τῶν παραθαλασσίων περιοχῶν, ἀνέπτυξε τό ἐμπόριο στή χώρα καί ἐξασφάλισε γιά ἐσᾶς τήν χωρίς κινδύνους (ἐξωτερικούς) ἐκμετάλλευση τῶν μεταλλείων καί σᾶς κατέστησε κυρίαρχους τῶν Θεσσαλῶν, πού παλιότερα πεθαίνατε ἀπό τόν φόβο σας, καί ταπεινώνοντας τό ἔθνος τῶν Φωκέων ἄνοιξε διάπλατα καί εὐκολοδιάβατο τό δρόμο γιά τήν Ἑλλάδα ἀντί τοῦ ἀρχικά στενοῦ καί ἀδιάβατου, καί τούς Ἀθηναίους καί Θηβαίους, πού ταλαιπωροῦσαν πάντα τήν Μακεδονία μέ τίς ἐπιδρομές τους, τούς ταπείνωσε σέ τέτοιο βαθμό, καί μέ δική σας ἤδη συμμετοχή σ’ αὐτά ὥστε ἀντί νά πληρώνετε φόρους στούς Ἀθηναίους καί νά εἶστε ὑπήκοοι τῶν Θηβαίων, νά ἐναποθέτουν ἐκεῖνοι τήν ἀσφάλειά τους σέ σᾶς ὡς ἐπί τό πλεῖστον.
Καί ἀφοῦ κατέβηκε στήν Πελοπόννησο, διευθέτησε τίς ἐκεῖ ὑποθέσεις καί, ἀφοῦ ἀνακηρύχθηκε στρατηγός μέ ἀπεριόριστες ἁρμοδιότητες ὅλης της ὑπόλοιπης Ἑλλάδας γιά τό στράτευμα ἐναντίον τοῦ Πέρση βασιλιά, πρόσθεσε περισσότερο αὐτή τή δόξα ὄχι στόν ἑαυτό τοῦ περισσότερο παρά στό κοινό τῶν Μακεδόνων.
Αὐτές τίς ὑπηρεσίες ἔχει προσφέρει ὁ πατέρας μου σέ ἐσᾶς, ὥστε νά τίς ἐκτιμήσει κανείς σπουδαῖες αὐτές καθαυτές, ἀλλά μικρές σέ σύγκριση μέ τίς δικές μας.
Γιατί ἐγώ, παραλαμβάνοντας ἀπό τόν πατέρα μου ἐλάχιστα χρυσά καί ἀσημένια σκεύη, οὔτε ἑξῆντα τάλαντα στά ταμεῖα, χρέη τοῦ Φιλίππου πάνω ἀπό πεντακόσια τάλαντα καί, ἀφοῦ δανείστηκα ὁ ἴδιος ἐπιπλέον ἄλλα ὀχτακόσια, ξεκινώντας ἀπό τή χώρα μας πού δέν ἐπαρκοῦσε οὔτε γιά τίς βοσκές σας, ἀμέσως σας ἄνοιξα τόν δρόμο τοῦ Ἑλλησπόντου, ἐνῶ οἱ Πέρσες τότε ἦταν παντοδύναμοι στήν θάλασσα, καί κατανικώντας μέ τό ἱππικό τους σατράπες τοῦ Δαρείου, προσάρτησα ὅλη τήν Ἰωνία στήν δική σας ἐπικράτεια καί ὅλη τήν Αἰολία καί τίς δυό Φρυγίες καί τούς Λυδούς καί κυρίευσα τήν Μίλητο μέ πολιορκία καί ὅλα τά ἄλλα μέρη, πού προσχώρησαν σέ μᾶς μέ τήν θέλησή τους, τά πῆρα καί τά παρέδωσα σέ ἐσᾶς νά τά καρπώνεσθε καί τά ἀγαθά ἀπό τήν Αἴγυπτο καί τήν Κυρήνη, ὅσα ἀπόχτησα χωρίς μάχη, ἀνήκουν σέ ἐσᾶς, καί ἡ Κοίλη Συρία καί ἡ Παλαιστίνη καί ἡ χώρα ἀνάμεσα στά ποτάμια (Μεσοποταμία) εἶναι δικό σας κτῆμα, καί ἡ Βαβυλώνα καί τά Βάκτρα καί τά Σοῦσα δικά σας, καί ὁ πλοῦτος τῶν Λυδῶν καί οἱ θησαυροί τῶν Περσῶν καί τά ἀγαθά τῶν Ἰνδῶν καί ἡ ἔξω θάλασσα δική σας, ἐσεῖς εἶστε σατράπες, ἐσεῖς στρατηγοί, ἐσεῖς ταξίαρχοι.
Γιατί γιά μένα τί ὑπάρχει παραπάνω ὕστερα ἀπό αὐτούς τούς κόπους πέρα ἀπό αὐτή τήν πορφύρα καί τό διάδημα αὐτό;
Προσωπικά δέν ἔχω τίποτε ἄλλο καί κανείς δέν μπορεῖ νά μιλήσει γιά δικούς μου θησαυρούς παρά μόνο γι’ αὐτά, δικά σας ἀποκτήματα ἡ ὅσα φυλάγονται γιά ἐσᾶς.
Γιατί δέν ὑπάρχει λόγος νά φυλάξω τούς θησαυρούς προσωπικά γιά μένα, πού σιτίζομαι τό ἴδιο μέ ἐσάς καί προτιμῶ τόν ἴδιο μέ ἐσᾶς ὕπνο, καί μάλιστα νομίζω ὅτι οὔτε κάν τρώω τά ἴδια φαγητά μέ ὅσους ἀπό ἐσᾶς ἔχουν κοιλιόδουλες προτιμήσεις, καί ξέρω ὅτι γιά σᾶς, γιά νά μπορεῖτε ἐσεῖς νά κοιμάστε ἥσυχοι.
Ἀλλά μήπως ἀπόχτησα αὐτά διοικώντας ὁ ἴδιος ἄκοπα καί χωρίς ταλαιπωρίες, ἐνῶ ἐσεῖς κοπιάζατε καί ταλαιπωρούσασταν; Καί ποιός ἀπό ἐσᾶς ἀναγνωρίζει ὅτι κουράστηκε περισσότερο γιά μένα, ἀπό ὅτι ἐγώ γιά ἐκεῖνον;
Ἐμπρός λοιπόν, καί ὁποῖος ἀπό ἐσᾶς ἔχει τραύματα, ἅς βγάλει τά ροῦχα του καί ἄς τά δείξει, καί ἐγώ θά δείξω τά δικά μου σχετικά, γιατί, ἀπό ἔμενα κανένα μέρος τοῦ σώματος μετωπικά καί ἀπόμεινε χωρίς τραύματα, οὔτε ὑπάρχει ὅπλο ἡ ἀπό τά χειριζόμενα μέ τό χέρι ἡ ἀπό αὐτά ἀπό ἐκτοξεύονται, πού νά μή φέρω πάνω μου τά ἴχνη του, ἀλλά καί μέ ξίφος ἀπό χέρι ἔχω πληγωθεῖ καί τόξα ἔχω δεχτεῖ ἤδη καί μέ βλήματα μηχανῶν χτυπήθηκα καί μέ πέτρες πολλές φορές καί μέ καδρόνια βαλλόμενος γιά ἐσᾶς καί γιά δική σας δόξα καί γιά δικό σας πλοῦτο σας ὁδηγῶ νικητές ἀνάμεσα ἀπό κάθε στεριά καί θάλασσα καί ἀπό ὅλους τους ποταμούς καί τά ὄρη καί ὅλες τίς πεδιάδες, καί τέλεσα τούς ἰδίους γάμους μέ σας καί τά παιδιά μου. Καί ἀπέναντι σέ ὁποῖον ὑπῆρχαν χρέη, χωρίς νά πολυεξετάσω γιά ποιόν λόγο δημιουργήθηκαν, ἐνῶ τόσα πολλά εἰσπράττατε ὡς μισθό καί τόσα πολλά ἰδιοποιούσουνταν ὅταν γινόταν λεηλασία μετά ἀπό πολιορκία, ὅλα τά ἐξόφλησα.
Καί ὑπάρχουν χρυσά στεφάνια γιά τούς περισσοτέρους ἀπό σας, ἀθάνατα ἐνθύμια καί τῆς δικῆς σας ἀνδρείας καί τῆς ἀπό μένα ἐπιβράβευσή σας. Καί ὁποῖος σκοτώθηκε, ἔπεσε ἔνδοξα, καί ἔγινε μεγαλοπρεπής ἡ ταφή του, καί χάλκινοι ἀνδριάντες ἔχουν τιμηθεῖ, ἀπαλλαγμένοι ἀπό ἐκτάκτους φόρους καί κάθε οἰκονομική ὑποχρέωση, γιατί, πράγματι, κανείς ἀπό ἐσᾶς δέν σκοτώθηκε ὑποχωρώντας, ὅταν ἐγώ πρωτοστατοῦσα στίς μάχες.
Καί τώρα ἐγώ σκόπευα νά στείλω πίσω τούς ἀπόμαχους ἀπό σας ἀξιοζήλευτους ἀπό τούς συμπατριῶτες σας, ἀλλά ἀφοῦ θέλετε νά ἐπιστρέψετε ὅλοι σας, φύγετε ὅλοι καί στήν ἐπιστροφή ἀνακοινῶστε ὅτι τό βασιλιά σας Ἀλέξανδρο, πού κατανίκησε τούς Πέρσας καί τούς Μήδους καί τούς Βάκτριους καί τούς Σάκες, πού κυρίευσε τούς Οὐξίους καί Ἀραχώτους καί Δράγγες, πού ὑπόταξε τούς Παρθυαίους καί τούς Χορασμίους καί τούς Ὑρκανίους μέχρι τήν Κασπία θάλασσα, πού πέρασε τόν Καύκασο πέρα ἀπό τίς Κασπίες πύλες, πού διάβηκε τόν Ὄξο ποταμό καί τόν Ταναί, ἀκόμη καί τόν Ἰνδό ποταμό πού δέν πέρασε κανένας ἄλλος ἐκτός ἀπό τόν Διόνυσο καί τόν Ὑδάσπη καί τόν Ἀκεσίνη καί τόν Ὑδραώτη, καί πού θά περνοῦσε καί τόν Ρφαση, ἄν ἐσεῖς δέν ἀντιδρούσατε, καί πού προχώρησε στή μεγάλη θάλασσα καί ἀπό τά δυό στόμια τοῦ Ἰνδοῦ, καί πού διέσχισε τήν ἔρημό της Γαδρωσίας, ἀπ’ ὅπου κανείς ποτέ νωρίτερα δέν πέρασε μέ στρατό, καί πού στό πέρασμα τοῦ κατέκτησε τήν Καρμανία καί τή χώρα τῶν Ὠρειτῶ, καί πού τό ἐγκαταλείψατε καί φύγατε, παραδίδοντας τόν στούς κατανικημένους βαρβάρους νά τόν φυλάγουν.
Ἴσως αὐτά θά εἶναι γιά ἐσᾶς δόξα ἐκ μέρους τῶν ἀνθρώπων καί (θεωρηθοῦν) ὅσια βέβαια, ὅταν θά τά ἀναγγείλετε. Φύγετε...»Μέ λίγα λόγια ὁ Μ. Ἀλέξανδρος ἀναφέρει ὅτι αὐτός παρέλαβε μία δυνατή στρατιωτική χώρα ἀλλά χρεωμένη.
Παρ' ὅλα αὐτά τούς ὁδήγησε μόνο σέ νίκες πού πλούτισαν τήν Μακεδονία.
Ἀπ' ὅλους τους τεράστιους θησαυρούς πού βρῆκαν, αὐτός δέν κράτησε τίποτα γιά τόν ἑαυτό τοῦ ἀλλά ἔδωσε ὅλα τά χρήματα στούς Μακεδόνες. Ὕστερα ἀνέφερε πώς τούς ὁδήγησε σέ ἀνεπανάληπτες στρατιωτικές νίκες καί πώς δέν ξεχωρίζει σέ τίποτα ἀπ' αὐτούς.
Τά λόγια του χαρακτηριστικά ἦταν ὅτι τρώει τά ἴδια φαγητά μέ τούς στρατιῶτες του, ὅτι ἔχει τό ἴδιο ὕπνο πού ἔχουν κι αὐτοί καί ὅτι γενικά ζεῖ ὅπως αὐτοί.
Ἔπειτα τούς ρώτησε ἄν αὐτά τά κατόρθωσε χωρίς κόπο. Τούς ἔδειξε τά τραύματά του πού ἦταν ὅλα ἀπό μπροστά (ἦταν μέγιστη προσβολή νά ἔχεις τραῦμα στήν πλάτη), καί μετά τούς ρώτησε ἄν εἶχε ἄλλος κανείς περισσότερα ἀπ' αὐτόν. Τελικά τους ἔφερε στό φιλότιμο καί οἱ Μακεδόνες συμφιλιώθηκαν μέ τόν βασιλιά τους. Ὑπενθυμίζω, ὅτι ἡ διαμάχη εἶχε ξεκινήσει ἀπό τό γεγονός ὅτι στήν Ἰόππη ὁ Μ. Ἀλέξανδρος εἶχε ἀνακοινώσει στούς Μακεδόνες ὅτι θά ἐπέστρεφαν πίσω στήν πατρίδα μέ τιμές. Αὐτό οἱ στρατιῶτες τό παρεξήγησαν, γιατί νόμιζαν ὅτι τούς παρατοῦσε γί αὐτό καί κάποιοι τοῦ φώναξαν εἰρωνικά, ὅτι δέν τούς εἶχε ἀνάγκη ἐπειδή θά συνέχιζε μέ τόν πατέρα τοῦ τόν Ἄμμωνα

Ὅπως γίνεται ἀντιληπτό καμία σχέση δέν ἔχουν οἱ στίχοι τοῦ κειμένου μέ τόν "ὅρκο"...
Φυσικά ὁ κ. Ράπτης δέν εἶναι ὁ μόνος πού ἀναφέρει σάν πηγή τόν Ἀρριανό, ἀλλά σχεδόν ὅλοι οἱ ὑποστηρικτές τοῦ ἀνύπαρκτου "ὅρκου".Περί Ἐρατοσθένη ὁ λόγος


Μιά δεύτερη ἐφεύρεση πού ἔχει κάνει ὁ κ. Ράπτης καί κάποιοι "ἱστορικοί", εἶναι ἡ ἀναφορά τοῦ "ὅρκου" στά ἔργα τοῦ Ἐρατοσθένη (!!) Μαθηματικοῦ, Φυσικοῦ, Ἀστρονόμου τοῦ 276 π.Χ, πού σχεδόν κανένα χειρόγραφό του δέν ἔχει σωθεῖ, ἐκτός ἀπό κάποια ἀποσπάσματα καί fragmenta. Τό μοναδικό σωσμένο κείμενο πού ἔχουμε αὐτούσιο στά χέρια μας εἶναι
"Οἱ καταστερισμοί τοῦ Ἐρατοσθένους" καί μερικά ἀποσπάσματα ἀπό τό ἔργο "Ἀκροθεσία" πού καμιά σχέση δέν ἔχουν καί τά δυό μέ τόν Μ. Ἀλέξανδρο, ἀλλά εἶναι καθαρά ἀστρονομικά βιβλία - ἐγχειρίδια.
Παράλληλα μέ τίς θετικές ἐπιστῆμες ὁ Ἐρατοσθένης ἀσχολήθηκε καί μέ τή φιλοσοφία καί τήν ἱστορία. Ἔγραψε στίχους ὁ ἴδιος καί ἑρμήνευσε τόν Ὅμηρο.
Ἔγραψε ἀκόμα τό ἔργο Χρονογραφίες, τό ὁποῖο εἶναι μία ἐξιστόρηση τῶν πιό σημαντικῶν γεγονότων, ἀπό τήν ἅλωση τῆς Τροίας μέχρι τήν ἐποχή τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου.
Ἀρκετοί σέ αὐτό τοῦ τό ἔργο ἔχουν προσάψει τό γεγονός τοῦ "ὅρκου" ἀλλά δυστυχῶς, δέν ἔχει διασωθεῖ....
Ἀπό ποῦ λοιπόν ἔγινε γνωστή ἡ ἀναφορά τοῦ γεγονότος;
Ἴσως ἀπό αὐτούς πού στά ἔργα τούς ἔχουν ἀποσπάσματα ἀπό τήν ζωή καί τό ἔργο τοῦ Κυρηνέου Ἐπιστήμονα Ἐρατοσθένη ;
Θά δοῦμε παρακάτω..
Φυσικά καί αὐτή μου ἡ ἀναζήτηση ἔγινε στό tlg (musaios), γιά νά βρῶ ποιός καί σέ ποιό κείμενο, ἔχει ἀναφέρει τό γεγονός ὅτι ὁ Ἐρατοσθένης τόν ἄκουσε καί τόν διέσωσε ἡ ὅτι τόν ἄκουσε ἀπό πολλούς γέροντες...ποῦ συνηθίζουν νά λένε αὐτοί πού θέλουν νά φορτώσουν αὐτό τό ψέμα στόν μεγάλο Ἀστρονόμο τῆς ἐποχῆς.
Τό ὄνομα Ἐρατοσθένης - Ἐρατοσθένην καί Ἐρατοσθένους, τό συναντᾶμε 746 (!) φορές σέ ἀρχαία κείμενα καί δοκίμια, ἀπό διαφόρους Ἱστορικούς, Φιλοσόφους, χριστιανούς συγγραφεῖς καί σχολιαστές, ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Μεγαλοπολίτη Ἱστορικοῦ Πολύβιου, μέχρι τόν Φώτιο.

Αὐτό πού βρέθηκε σέ αὐτήν τήν ἔρευνα, εἶναι κάποιος σχολιασμός τοῦ Γεωγράφου Στράβων (63 π.χ. - 23 μ.Χ), γιά κάποιο χαμένο ἔργο τοῦ Ἐρατοσθένη πού ἀναφέρετε στήν παγκόσμια γεωγραφία, ὅπου τά λεγόμενα τοῦ ἔχουν νά κάνουν μέ τόν Μ. Ἀλέξανδρο, καί μέ τίς φυλετικές διαφορές πού πρεσβεύει καί τό κείμενο τοῦ "ὅρκου".

«..Ἐπί τέλει δέ τοῦ ὑπομνήματος (ὁ Ἐρατοσθένης) οὐκ ἐπαινέσας τούς δίχα διαιροῦντας ἅπαν τό τῶν ἀνθρώπων πλῆθος εἰς τέ Ἕλληνας καί βαρβάρους, καί τούς Ἀλεξάνδρω παραινοῦντας τοίς μέν Ἔλλησι ὡς φίλοις χρῆσθαι τοίς δέ βαρβάροις ὡς πολεμίοις, βέλτιον εἶναι φησίν ἀρετή καί κακία διαιρείν ταῦτα. Πολλούς γάρ καί τῶν Ἑλλήνων εἶναι κακούς καί τῶν βαρβάρων ἀστείους, καθάπερ Ἰνδούς καί Ἀριανούς, ἔτι δέ Ρωμαίους καί Καρχηδονίους οὕτω θαυμαστῶς πολιτευομένους. Διόπερ τόν Ἀλέξανδρον ἀμελήσαντα τῶν παραινούντων, ὅσους οἶον τ’ἥν ἀποδέχεσθαι τῶν εὐδοκίμων ἀνδρῶν καί εὐεργετείν. Ὥσπερ δι’ ἄλλο τί τῶν οὕτω διελόντων τούς μέν ἐν ψόγῳ τούς δ’ ἐν ἐπαίνῳ τιθεμένων, ἡ διότι τοίς μέν ἐπικρατεῖ τό νόμιμον καί τό παιδείας καί τό λόγων οἰκείων, τοίς δέ ταναντία. Καί ὁ Ἀλέξανδρος οὔν οὐκ ἀμελήσας τῶν παραινούντων, ἀλλ’ ἀποδεξάμενος τήν γνώμην τά ἀκόλουθα, οὐ τά ἐναντία ἐποίει, πρός τήν διάνοιαν σκοπῶν τήν τῶν ἐπεσταλκότων..»
Στράβων 1.4.9.

[Στό τέλος τῆς (γεωγραφικῆς) ἀναφορᾶς τοῦ (ὁ Ἐρατοσθένης) μή ἀσπασθεῖς τή γνώμη ἐκείνων πού διαιροῦν τήν ἀνθρωπότητα σέ Ἕλληνες καί βαρβάρους, καί ἐκείνων πού συμβούλευαν τόν Ἀλέξανδρο νά συμπεριφέρεται πρός μέν τούς Ἕλληνες ὡς εἰς φίλους πρός δέ τούς βαρβάρους ὡς εἰς ἐχθρούς, διατυπώνει τήν ἄποψη ὅτι εἶναι καλύτερα νά διακρίνουμε τούς ἀνθρώπους σέ καλούς καί κακούς. Διότι πολλοί ἀπό τούς Ἕλληνες εἶναι κακοί ἐνῶ πολλοί ἀπό τούς βαρβάρους εἶναι πολιτισμένοι, ὅπως συμβαίνει μέ τούς Ἰνδούς καί τούς Ἀριανούς καί ἐπίσης μέ τούς Ρωμαίους καί Καρχηδονίους πού τόσο θαυμάσια πολιτεύονται. Γιά τόν λόγο αὐτόν βέβαια ὁ Ἀλέξανδρος, μή δίνοντας βαρύτητα σέ τέτοιες προτροπές, προτιμοῦσε νά ἀποδέχεται καί νά εὐεργετεῖ τούς εὐδοκίμους ἄνδρες ὅποιοι καί ἄν ἤσαν αὐτοί. Ὅπως καί σέ κάθε ἄλλη περίπτωση, οἱ διαχωριζόμενοι μέ αὐτόν τόν τρόπο, ἐτίθεντο ἄλλοι μέν σέ εὐμένεια ἄλλοι δέ σέ δυσμένεια. Διότι σέ ἄλλους ἐπικρατοῦσε ἡ νομιμότητα καί ἡ παιδεία καί ἡ λογική καί σέ ἄλλους τά ἀντίθετα. Ἔτσι λοιπόν ὁ Ἀλέξανδρος δέν ἀγνόησε τούς συμβουλάτορες ἀλλά ἀποδεχθεῖς τό σκεπτικό τῶν συμβουλῶν ἔκανε αὐτά πού ἦταν συνεπαγόμενα μᾶλλον παρά ἀντίθετα, στοχεύοντας στή λογική ἀφετηρία τῶν μηνυμάτων πού ἔπαιρνε]


Ἀληθινά καί βάσιμα τά μηνύματα τοῦ Ἐρατοσθένη διά στόματος Στράβωνα ἀλλά ὅπως καί νά ἔχει τό πράγμα…

δέν ὑπάρχει πουθενά ἡ ἀναφορά γιά τόν "ὅρκο" τῆς Ἰόππης!!!

Ποῦ λοιπόν βρίσκεται αὐτή ἡ ἀναφορά;
Ποῦ τήν διάβασαν;
Ποῦ τήν ἄκουσαν;

Δική τους ἐφεύρεση;;

Εἶναι πάγια τακτική κάποιων, πλέον, αὐτά πού θέλουν νά περάσουν νά τά ἀποδίδουν σέ χαμένα κείμενα..
Ἅς πᾶμε παρακάτω καί στό τέλος θά βγάλουμε τά συμπεράσματά μας.


Ἕνας ἄλλος ὑποστηρικτής τοῦ "ὅρκου" εἶναι ὁ κ. Κωνσταντινίδης Ὑποστράτηγος ἔ.ἅ πού ἀναφέρει:

...Ἐπειδή ὁ Ὅρκος αὐτός ἀμφισβητεῖται ἀπό πολλούς ἀναφέρω τίς ἀρχαῖες πηγές
ἅ/ Ἀλεξανδρινός φιλόσοφος Ἐρατοσθένης(375-194 π. Χ) τρίτος διευθυντής Βιβλιοθήκης Ἀλεξανδρείας. Τόν ἄκουσε ἀπό πολλούς γέροντες, αὐτήκοους ἀκροατές,
β/ Καλλισθένης βιβλίο Γ'...Ὁ Καλλισθένης, ἀνεψιός τοῦ μεγάλου φιλόσοφου Ἀριστοτέλη, ἀκολούθησε μετά ἀπό προτροπή τοῦ θείου του, τόν Ἀλέξανδρο στήν Περσία, γιά νά καταγράψει τά γεγονότα μέ τήν εἰδικότητα τοῦ ἱστορικοῦ.
Μέ αὐτό τό ὄνομα φέρεται στήν γραμματολογία ὡς ὁ συγγραφέας τῆς περί τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου φανταστικῆς ἱστορίας, ἡ ὁποία ἀποδίδεται στόν στρατηγό τοῦ Ἀλεξάνδρου Καλλισθένη, κατά ἄλλη λατινική μετάφραση σέ κάποιον ἱστορικό Αἴσωπο.
Ὁ πρῶτος πυρήνας τῆς ἱστορίας αὐτῆς γράφτηκε πιθανότατα κατά τούς χρόνους τῶν Πτολεμαίων στήν Ἀλεξάνδρεια, ἔπειτα ἀναπτύχθηκε, διαμορφώθηκε καί διασκευάστηκε κατά τόν 3ο αἰώνα καί πῆρε μεγάλη διάδοση μέσω τῶν μεταφράσεων σέ πολλούς ἄλλους λαούς.
Ἐκτός τῆς λατινικῆς μετάφρασης πού ἀναφέρθηκε παραπάνω, εἶναι γνωστές ἡ συριακή, ἡ ἀρμενική καί ἄλλες διάφορες Ἑλληνικές παραλλαγές.
Στά χέρια μας ἔχουμε τά γραπτά του, πού πίσω ἀπό αὐτά ὑπάρχει πάντα ἕνας μύθος, γιά τό ἄν ἦταν ἀληθινά ἡ ὄχι, ἀλλά ὅπως καί νά ἔχει τό πράγμα, μέσα στό βιβλίο τῶν ἐκδόσεων Κάκτου "Καλλισθένης" καί στό tlg musaio..

δέν γίνεται κανένας λόγος γιά τόν "ὅρκο"


Ὁ μοναδικός πού ἔχει μείνει πλέον καί πού θά μποροῦσε νά ἔχει τόν "ὅρκο" ἡ τήν ἀναφορά του, σέ κάποιο κείμενο, εἶναι ὁ φιλόσοφος – ἱστορικός ἀπό τήν Χαιρώνια, πού ἔχει καταγράψει ἱστορικά στοιχεῖα ἀπό τήν ζωή τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, ὁ Παμμέγιστος Ἕλλην, Πλούταρχος (45 – 120μ.Χ) στά ἔργα του:

Περί Ἀλεξάνδρου τύχης καί ἀρετῆς
καί στούς βίους παράλληλους
Ἀλέξανδρος - Καίσαρ

Ἴσως φανεῖ κάπως κουραστικό καί ἐπαναλαμβανόμενο,
ἀλλά οὔτε καί ἐδῶ ἀναφέρεται πουθενά ὁ "ὅρκος" ἀπό τόν Πλούταρχο.


Αἰδώς Ἀργεῖοι, μελετῆστε ἱστορία......

‘’τά μέν διδακτά μανθάνω,
τά δ’ εὔρετα ζητῶ,
τά δέ εὔκτα παρά θεῶν ἤτησαμην’’

Σοφοκλ.ἄπ.759ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ¨ΟΡΚΟΥ¨


1 «..Σᾶς εὔχομαι τώρα πού θά τελειώσουν οἱ πόλεμοι νά εἶστε εὐτυχισμένοι μέσα σέ εἰρήνη..»

Τό κείμενο μέ τά παραπάνω λεγόμενα, δίνει στόν ἀναγνώστη νά καταλάβει, πώς ὁ Ἀλέξανδρος ἕνα χρόνο πρίν ἀναχωρήσει 324 π.Χ (σύμφωνα μέ τήν χρονολογία τοῦ "ὅρκου") μέ τήν φράση ‘’τώρα πού θά τελειώσουν οἱ πόλεμοι’’ ἀφήνει νά ἐννοηθεῖ πώς οἱ ἐκστρατεῖες μέσα σέ πολύ μικρό χρονικό διάστημα θά σταματήσουν, τό ἴδιο καί οἱ ἐπεκτατικές τάσεις τῶν Μακεδόνων. Ὅμως ὁ Ἀρριανός στά βιβλία τῶν ἱστοριῶν του, μᾶς μεταφέρει ἄλλες φράσεις καί σκέψεις τοῦ Ἀλέξανδρου, ἀκόμη καί τίς ἡμέρες πού ἤδη εἶχε ἀρχίσει νά ἔχει ὑψηλό πυρετό!

«..ἐν τούτῳ δέ πολλάκις μέν τοῦ ναυτικοῦ ἀπεπειράτο..» 7,23,5,1
(Στό μεταξύ, πολλές φορές προχώρησε σέ ἀσκήσεις τοῦ ναυτικοῦ)

«..λέγει δέ ὅτι καί ἄλλος αὐτῶ ἐναυπηγεῖτο στόλος τέμνοντι τᾶς κυπαρίσσους τᾶς ἐν τή Βαβυλωνία…..λιμένα τέ ὅτι πρός Βαβυλώνι ἐποίει ὀρυκτόν ὅσον χιλίαις ναυσί μακραίς ὅρμον εἶναι καί νεωσοίκους ἐπί τοῦ λιμένος..» 7,19,4,1
(γράφει ἀκόμη ὅτι τοῦ προετοιμαζόταν καί ἄλλος στόλος μέ ξυλεία ἀπό τά κυπαρίσσια τῆς Βαβυλώνας….καί ὅτι διάνοιγε καί λιμάνι στήν Βαβυλώνα, γιά νά εἶναι ὅρμος γιά χίλια πολεμικά πλοῖα καί δημιουργοῦσε ναύσταθμους στό λιμάνι)

«..ὀλίγον τί ἐμφαγείν καί καθευδείν αὐτοῦ, ὅτι ἤδη ἐπύρεσσεν…..ἐν τοῦτο δέ τοίς ἠγεμόσι παραγγέλλειν ὑπέρ τῆς πορείας καί τοῦ πλοῦ, τούς μέν ὡς πεζή ἰόντας παρασκευάζεσθαι ἔς τετάρτην ἡμέραν, τούς δέ ἅμα οἱ πλέοντας ὡς εἰς πέμπτην πλευσουμένους…..κομισθέντα δέ αὐθίς ἔς τήν κάμαρα πυρέσσειν ἤδη ξυνεχῶς τήν νύκτα ὅλην…Νέαρχο δέ καί τοίς ἄλλοις ἠγεμόσι παραγγεῖλαι τά ἀμφί τόν πλοῦν ὅπως ἔσται ἔς τρίτην ἡμέραν. τή δέ ὑστεραία λούσασθαι αὐθίς καί θύσαι τά τεταγμένα, καί τά ἱερά ἐπιθέντα οὐκέτι ἐλινύειν πυρέσσοντα, ἀλλά καί ὡς τούς ἡγεμόνας εἰσκαλέσαντα παραγγέλειν τά πρός τόν ἐκπλοῦν ὅπως αὐτῶ ἔσται ἕτοιμα…» 7,25,1,6

(Ἔφαγε λίγο καί ἀποκοιμήθηκε ἐκεῖ, γιατί ἤδη παρουσίαζε πυρετό… παράλληλα ἔδωσε διαταγή στούς στρατηγούς γιά τήν πεζική καί ναυτική πορεία, στούς πρώτους νά προετοιμασθοῦν γιά ἀναχώρηση τήν τέταρτη μέρα καί στούς δεύτερους πού θά τόν ἀκολουθοῦσαν ὅτι θά ἀποπλεύσουν τήν Πέμπτη μέρα…. ἀφοῦ μεταφέρθηκε πάλι στό θολωτό οἴκημα, ψήθηκε στόν πυρετό ὅλη τήν νύχτα… καί στόν Νέαρχο καί στούς ἄλλους στρατηγούς ἀνακοίνωσε νά ἑτοιμασθοῦν γιά τόν ἀπόπλου τήν Τρίτη μέρα. Τήν ἑπόμενη λούσθηκε πάλι καί θυσίασε τά καθιερωμένα, καί ἀφοῦ τοποθέτησε τά σφάγια πάνω στά ἱερά, ἐξακολουθοῦσε νά ἔχει ὑψηλό πυρετό. Ἀλλά καί σέ αὐτή τήν κατάσταση τῆς ὑγείας τοῦ συγκάλεσε τούς στρατηγούς καί τούς παράγγειλε νά εἶναι ἕτοιμοι γιά τόν ἀπόπλου)
Βλέπουμε ὅτι ὄχι μόνο δέν εἶχε σάν σκέψη νά τελειώσουν οἱ πόλεμοι ἕνα χρόνο πρίν, ἀλλά μέχρι καί τήν τελευταία στιγμή τῆς ζωῆς του στήν Γῆ, ἔκανε σχέδια Μάχης!2 «..νά εἶστε εὐτυχισμένοι μέσα σέ εἰρήνη..»

Ὅποιος ἐπιθυμεῖ τήν εἰρήνη προετοιμάζεται γιά πόλεμο3 0λοι οἱ θνητοί ἀπό ἐδῶ καί πέρα νά ζήσουν σάν ἕνας λαός μονιασμένος γιά τήν κοινή προκοπή, νά ἔχετε τήν οἰκουμένη γιά πατρίδα σας, μέ νόμους κοινούς, ὅταν θά κυβερνοῦν οἱ ἄριστοι ἀνεξάρτητα ἄπ τή φυλή.
Δέ χωρίζω τούς ἀνθρώπους, ὅπως κάνουν οἱ στενόμυαλοι, Ἕλληνες καί βάρβαρους.
Δέν μ ἐνδιαφέρει ἡ καταγωγή τῶν πολιτῶν οὔτε ἡ ράτσα πού γεννήθηκαν, τούς καταμερίζω μέ μοναδικό κριτήριο τήν ἀρετή, γιά μένα κάθε καλός ξένος εἶναι Ἕλληνας καί κάθε κακός Ἕλληνας εἶναι χειρότερος ἀπό βάρβαρο..»
«..Ἄπ τή μεριά μου ὅλους σας Θεωρῶ ἴσους, λευκούς καί μελαψούς καί θά θελα νά μήν αἰσθάνεστε μόνο σάν ὑπήκοοι τῆς κοινοπολιτείας μου, ἀλλά νά νοιώθετε ὅλοι σάν μέτοχοι καί συνέταιροι..»

Ὁλόκληρη ἡ παραπάνω παράγραφος εἶναι ἐλεγχόμενη ἐφ’ ὅλης της ὕλης, ὄντας σέ πλήρη ἀντίθεση μέ τά λεγόμενα τοῦ δασκάλου καί μύστη του, Ἀριστοτέλη, καί εἶναι ἀρκετά δύσκολο ἕως ἀπίθανο νά εἶπε κάτι τέτοιο ὁ Ἀλέξανδρος.
Μήν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Μ. Ἀλέξανδρος ἔλεγε ὅτι στόν Φίλιππο χρωστάει τό «ζῆν» ἀλλά στόν Ἀριστοτέλη τό «εὖ ζῆν».
Ὁ Πλούταρχος στό ¨Περί τῆς Ἀλεξάνδρου τύχης καί ἀρετής¨ 329,β, 7 μᾶς λέει ξεκάθαρα τίς διδασκαλίες τοῦ Σταγειρίτη Φιλόσοφου πρός τόν Ἀλέξανδρο γιά τό θέμα τῶν βαρβάρων...

«...ὡς Ἀριστοτέλης συνεβούλεβεν αὐτῶ (τῷ Ἀλέξανδρο) τολις μέν Ἑλλήνιση ἠγεμονικῶς, τοίς δέ βαρβάροις δεσποτικῶς χρώμενος καί τῶν μέν ὡς φίλων καί οἰκείων ἐπιμελούμενος, τοίς δέ ὡς ζώις ἡ φυτοίς προσφερόμενος, πολεμοποιῶν φυγῶν ἐνέπλησε καί στάσεων ὑπούλων τήν ἠγεγεμονίαν, ἀλλά κοινός...»


Ἀλλά καί ὁ ἴδιος ὁ Ἀλέξανδρος εἶπε σέ ἕναν λόγο του στούς Ἕλληνες...

«...Ὅταν τά ἄκουσε αὐτά ὁ Ἀλέξανδρος, συγκάλεσε συνέλευση καί ἀφοῦ ἔβαλε τό περσικό στράτευμα χωριστά καί τό Μακεδονικό μαζί μέ τούς ὑπολοίπους Ἕλληνες εἶπε..
ἄν μέ διατάζατε νά βαδίσω μόνος ἐναντίον τῶν βαρβάρων, τοῦτο σας ὑπενθυμίζω, ὅτι καί ἐκείνους τούς πολέμους μόνος μου τούς κέρδισα καί ὅσους θέλω καί πάλι νά ἀναλάβω κατά τῶν βαρβάρων μόνος μου θά τούς κερδίσω. Γιατί μόνο ἡ σοφή ἀποφασιστικότητά μου γιά τήν μάχη ἔδωσε θάρρος στίς ψυχές ὅλων σας πού ἤδη δείλιαζαν μπροστά στά πλήθη τοῦ Δαρείου. Ἐγώ πρῶτος δέν ὑπερασπιζόμουν τό στράτευμα στίς μάχες; Δέν πῆγα ἀπεσταλμένος τοῦ ἐαυτοῦ μου στόν Δαρεῖο; Δέν διακινδύνευσα στίς ἐπικίνδυνες περιστάσεις; Πηγαίνετε τώρα μόνοι σας στή Μακεδονία νά σώσετε τούς ἐαυτοῦ σας, χωρίς νά διαφωνεῖτε μεταξύ σας, γιά νά μάθετε ὅτι ὁ στρατός δέν μπορεῖ τίποτα χωρίς τή φρόνηση τοῦ Βασιλιά...»

Καλλισθένης Γ,5 Κάκτος σελίδα 383


«...Ἔτσι διάβασε δημόσια ὁ Ἀλέξανδρος καί εἶπε... ¨Άντρες συστρατιῶτες, μήπως πάλι σας τρομάζει τό γράμμα τοῦ Πώρου ποῦ διάβασα; Θυμηθεῖτε λοιπόν καί ὅσα ἔγραφε ὁ Δαρεῖος πραγματικά, κοινό χαρακτηριστικό τῶν βαρβάρων εἶναι ἡ ἀναισθησία. Γιατί, ὅπως τά ζῶα τους, οἱ τίγρεις καί οἱ λεοπαρδάλεις, τά λιοντάρια καί οἱ ἐλέφαντες, ὑπερηφανεύονται γιά τή γενναιότητα καί τήν ὀμορφιά τοῦ σώματός τους καί συλλαμβάνονται εὔκολα ἀπό τήν ἐξυπνάδα τοῦ ἀνθρώπου, ἔτσι καί οἱ βασιλιάδες τῶν βαρβάρων ὑπερηφανεύονται γιά τό πλῆθος τῆς στρατιᾶς τους καί ὑποτάσσονται εὔκολα ἀπό τήν ἐξυπνάδα τῶν Ἑλλήνων¨...»


Καλλισθένης Γ,2,6


Σέ πολλούς λόγους τοῦ ὁ Ἀλέξανδρος διεχώριζε τοῦ Ἕλληνες ἀπό τούς βαρβάρους, καί ἀκριβῶς αὐτό ἔκανε καί ἡ μητέρα τοῦ Ὀλυμπιάδα στίς ἐπιστολές τίς πρός τόν γιό της.

Ἐξάλλου σέ κάθε πόλη πού καταλάμβανε, καί πρίν ἀναχωρήσει γιά τήν ἑπόμενη, διόριζε κάποιους στρατηγούς του, ἡ ἀλλιῶς σατράπες ἀπό τήν ἐκεῖ ὁρολογία, σάν βασιλιάδες καί ἀρχηγούς τῆς κατακτημένης πόλης, πού φυσικά ἦταν μόνο Μακεδόνες καί κανένας τούς βάρβαρος.

Ἡ δέ λέξη πού χρησιμοποίει ὁ ποιητής τοῦ ὅρκου «μελαμψοί» προκαλεῖ ἄφθονο γέλιο καί ἀκουμπᾶ τό γελεῖον!

‘’Ἄνευ γάρ γελοίων, τά σπουδαία μαθείν, οὐ δυνατόν’’

Πλάτων


4 «..Ἄν ποτέ σας παρουσιαστούν διαφορές, δέν θά καταφύγετε στά ὅπλα, Παρά θά τίς λύσετε εἰρηνικά. Στήν ἀνάγκη θά σταθῶ διαιτητής σας..»
«.. 0σο περνᾶ ἄπ τό χέρι μου, θά προσπαθήσω νά γίνουν πραγματικότητα αὐτά πού ὑπόσχομαι. Αὐτό τόν ὅρκο πού δώσαμε ἀπόψε μέ σπονδές κρατῆστε τόν σάν σύμβολο ἀγάπης..»

Αὐτοί πού μεταξύ ἄλλων ὅπου κατ’ ἐπάγγελμα προωθοῦν τόν ψευδέστατο , "ὅρκο" εἶναι οἱ λεγόμενοι νεοεποχῆτες, καί κάθε μορφή παγκοσμιοποιητές, καί ὑποστηρικτές τῆς παγκόσμιας εἰρήνης καί ἀγάπης.

Στήν Ἑλληνίδα Φωνή δέν ὑπάρχει ρῆμα ἀγαπῶ - ἀγάπη.
Τό ἀγαπᾶτε ἀλλήλους εἶναι ἕνα ἀπό τά πρωτόγονα μηνύματα τῆς πρωτόγονης Παγκοσμιοποιήσεως καί ὅμογεννοποιησεως...
Στήν Ἑλληνίδα Φωνή ὑπάρχει μόνο ἡ λέξη Φιλότητα.


Κάποιοι ἀκόμη φανατικοί ὑποστηρικτές τοῦ "ὅρκου" πού ἐντοπίζονται πολύ εὔκολα μέ μία ἁπλή ἀναζήτηση στό διαδίκτυο, εἶναι καί οἱ παρακάτω…

ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΑΓΜΑ
¨ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ¨
Ἱδρύθηκε τήν 4η Ἀπριλίου 1893
LE DROIT HUMAIN
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

http://www.droit-humain.gr

http://www.droit-humain.gr/greek/files/ ... r_oath.htm

Μόνο ὅταν μπεῖς στά ἐνδότερά τους, ἀρχίζεις πλέον νά ἀντιλαμβάνεσαι ξεκάθαρα τήν βαθύτερη ἔννοια τοῦ "ὅρκου"!

5 «..Τό θεό δέν πρέπει νά τόν ἔχετε σάν αὐταρχικό κυβερνήτη, ἀλλά Σάν κοινό πατέρα ὅλων, ὥστε ἡ διαγωγή σας νά μοιάζει μέ τή ζωή πού κάνουν τ ἀδέλφια μέσα στήν οἰκογένεια..»

Τά λεγόμενα τῆς πρότασης αὐτῆς, ὄχι μόνο μέ βρίσκουν σέ πολύ μεγάλο βαθμό σύμφωνο, ἀλλά καί μέ πρεσβεύουν!

‘’Ἀτελῆ σοφίας καρπόν δρέπειν’’
Πίνδαρος

‘’τά τ’ ἔοντα,τά τ’ ἔσομενα, πρότ’ ἔοντα’’
ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Ποιητική ἄδεια, ἀφηγηματική ἄδεια, poetica licentia, ἤ ἁπλά ἄδεια, εἶναι ἕνας κοινός ὅρος πού χρησιμοποιεῖται γιά νά δείξει τή διαστρέβλωση ἤ τήν πλήρη ἄγνοια τοῦ γεγονότος. Ὁ Τζόν Ντράιντεν στά τέλη τοῦ 17ου αἰώνα ὅρισε τήν ποιητική ἄδεια ὡς τήν ἐλευθερία πού παραχωροῦν στόν ἑαυτό τούς οἱ ποιητές κάθε ἐποχῆς γιά νά λένε σέ ἔμμετρη μορφή πράγματα πού ξεπερνοῦν τήν αὐστηρότητα τῆς πρόζας. Στήν πιό κοινή χρήση τοῦ ὁ ὅρος περιορίζεται στό λεκτικό, προκειμένου νά δικαιολογεῖ τήν ἀπόκλιση τοῦ ποιητῆ ἀπό τούς κανόνες τοῦ τυποποιημένου προφορικοῦ καί γραπτοῦ λόγου, σέ θέματα ὅπως ἡ σύνταξη, ἡ σειρά τῶν λέξεων κ.λ.π.

Κάποτε ὁ Ἀλέξανδρος, σέ κάποιον ἀπό τούς μαθητικούς περιπάτους μέ τόν δάσκαλο τοῦ Ἀριστοτέλη, τόν παρακάλεσε νά τοῦ μάθει τά Οὐράνια. Πρίν ἀκόμη τοῦ ἀπαντήσει ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ Ἀλέξανδρος σκόνταψε σέ μία πέτρα καί ἔπεσε κατά γῆς. Καί τότε ἀποκριθεῖς ὁ Ἀριστοτέλης εἶπε..

τί ἀλλαζών πλάσμα ὁ ἄνθρωπος…ἐνῶ δέν ξέρει τί γίνεται κάτω ἀπό τά πόδια του, θέλει νά μάθει τί γίνεται ἐκεῖ πού δέν μπορεῖ νά φτάσει οὔτε ἡ ὁρασή του΄΄
Αὐτό ἀκριβῶς συμβαίνει μέ τόν λεγόμενο "ὅρκο" τῆς Ἰόππης. Τόν ψάχναμε στόν οὐρανό, καί στήν Γῆ τόν βρήκαμε… Μέ ὅλες αὐτές τίς ἀναζητήσεις στό χαρτί καί στήν ὀθόνη, ὁ περίφημος "ὅρκος" πού τόν κυνηγᾶνε μερικοί σάν τήν rara avis, σάν τό σπάνιο πουλί, ἐπιτέλους βρέθηκε. Δέν βρέθηκε ὅμως ἐκεῖ πού τόν ψάχνουν οἱ περισσότεροι, ἀλλά ἐκεῖ πού πραγματικά εἶναι. Θά ἦταν πολύ βολικό καί πολύ ἀρεστό νά ποῦμε ὅτι ἦταν γραμμένος σέ κάποιον ἄρτι ἀνακαλυφθέντα ὀξύρρυγχο πάπυρο, ἤ σέ κάποιο μυστικό καί ἀπόκρυφο δωμάτιο τοῦ Βατικανοῦ.
Ἐδῶ καί 56 χρόνια εἶναι μπροστά στά μάτια μας, ἀλλά ποτέ κανείς δέν ἔκανε τόν κόπο νά τόν ἀναζητήσει.

Εἶναι ἀποτυπωμένος σέ κάποιο ἔργο τοῦ 1951 μέ τόν τίτλο:

"ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ". Ἔκδ. Ἑστία 1993.

Τό ἔργο εἶναι τοῦ Χρήστου Π. Ζαλοκώστα (1896-1975).

Ὁ Ζαλοκώστας ἦταν χημικός, πολιτευόμενος, πρωταθλητής διαφόρων ἀγωνισμάτων καί συγγραφεύς. Διετέλεσε καί μέλος τῆς Ὀλυμπιακῆς ἐπιτροπῆς ἀπό τό 1935. Εἶχε σπουδάσει χημεῖα εἰς τήν Γερμανία. Κατά τήν περίοδο 1947 – 1949 διετέλεσε πρόεδρος τῆς ἐκτελεστικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ τουρισμοῦ. Ἀπό τά πρῶτα ἔτη τῆς Γερμανό-ἰταλικῆς κατοχῆς 1941 – 1944, ἀνεμίχθει εἰς τᾶς ὀργανώσεις ἐθνικῆς ἀντιστάσεως διακινδυνεύσας διά τήν μεταφορά ὅπλων εἰς τᾶς ἀκτᾶς τῆς Ἀττικῆς καί λαβῶν μέρος εἰς πολλᾶς ἐπικινδύνους ἀποστολᾶς. Ἀπό τοῦ 1946 μέχρι τό 1950 ἦταν βουλευτής Ἀθηνῶν τοῦ Λαικοῦ Κόμματος καί τό 1952 βουλευτής τοῦ Ἑλληνικοῦ Συναγερμοῦ. Ὁ Ζαλοκώστας συνέγραψε καί ἐξέδωσε μέχρι τό 1950 πολλά ἔργα ὅπως Τό χρονικό της σκλαβιᾶς, Γύρω ἀπό τήν Ἑλλάδα, Ὁ βασιλεύς Ἀλέξανδρος, 1946.Ἡλιόλουστη φτώχεια, 1952, Μαρίνα, 1957, Τό περιβόλι τῶν θεῶν, Πίνδος, Μέγας Ἀλέξανδρος ὁ πρόδρομος τοῦ Ἰησοῦ.
Ἐγκυκλοπαιδικό λεξικό Ἡλίου


Ἐκεῖ λοιπόν, στό ἔργο αὐτό τοῦ πατριώτη Ζαλοκώστα, λαμβάνει σάρκα καί ὀστά γιά πρώτη φορᾶ στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος ὁ λεγόμενος κατά τοῦ εἰδικούς καί ἱστορικούς ¨ὅρκος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στήν Ἰώππη τό 324 π.Χ.¨, ὅπου ὁ Ζαλοκώστας τόν ἔγραψε βάση ποιητικῆς ἀδείας.

"Ὀφείλουμε νά θεωροῦμε ἐθνικόν ὅτι εἶναι ἀληθές", εἶχε πεῖ ὁ Διονύσιος Σολομός.

Λυποῦμε διά τό ὅτι ὁ περίφημος αὐτός ὅρκος δέν εἶναι παρά ἕνα χάλκευμα καί ἔτσι τό "διεθνιστικό image" τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου πρέπει νά ἀλλάξει. Πρέπει οἱ νεόκοποι διεθνιστές νά ἀντιληφθοῦν ὅτι ἄλλο οἰκουμενικό πνεῦμα ὅπως τό ἐννοοῦσαν οἱ Ἕλληνες καί ὁ Ἀλέξανδρος, καί ἄλλο ὁ στεῖρος, ἐξουσιαστικός διεθνισμός καί πολυπολιτισμός πού ἐπιβάλλει ὁ διεθνιστικός ἐξουσιασμός. Δέν νομιμοποιοῦνται οἱ δημοκόποι νά ἀναφέρονται στό λογοτεχνικό αὐτό κατασκεύασμα τοῦ Ζαλοκώστα, ὁ ὁποῖος ἤθελε τόν Ἀλέξανδρο προπομπό του ...Ἰησοῦ.
Αὐτό πολύ θά διασκέδαζε τόν Ἀλέξανδρο, ὅπως διασκεδάζουν καί ἐμᾶς οἱ διάφοροι ¨γνῶστες καί ἰστορικοί¨ μέ βαρύγδουπα ὀνόματα, προϊόντα της νέο-ἑλλαδικῆς, χρεοκοπημένης πρό πολλοῦ ψευδό-διανοήσεως, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται σ' αὐτόν τόν Ὅρκο σάν σέ πραγματικό γεγονός.

‘’Μή παιδί μάχαιραν μή ἀπαιδεύτω ἐξουσίαν.‘’

Τό σίγουρο εἶναι ὅτι δέν φταίει σέ τίποτα ὁ ποιητής γιά τήν σημερινή κατάντια μερικῶν νεοραγιάδων.
Δέν μποροῦσε νά φανταστεῖ μετά ἀπό τόσα χρόνια, ὅτι τό γεγονός αὐτό θά λάμβανε τέτοιες διαστάσεις.
Δέν μποροῦσε νά φανταστεῖ ὅτι τόν λόγο τοῦ ὅρκου θά τόν ἔβλεπε σέ περίοπτη θέση στίς εἰσόδους τῶν πανεπιστημίων, τῶν ὑπουργείων, ἀκόμη καί στρατοπέδων!

“Ἐξ ἱστορίας ἀναιρεθείσης τῆς ἀληθείας, τό καταλειπόμενον αὐτῆς ἀνωφελές γίνεται διήγημα”
Πολύβιος Ἅ, 14,6ΕΠΙΛΟΓΟΣ
«...οἱ χῶρες πού δέν γνώρισαν τόν Ἀλέξανδρον, εἶναι σάν νά μήν εἶδαν τό φῶς τοῦ ἡλίου...»
Πλούταρχος


Ἐδῶ πού τά λέμε, τελικά ἴσως νά εἶχαν δίκιο τά λεγόμενα τοῦ "ὅρκου" !
Ὁ Ἀλέξανδρος δέν διεχώριζε τούς βάρβαρους ἀπό τούς Ἕλληνες, γιατί πολύ ἁπλά καί αὐτοί εἶχαν γίνει Ἕλληνες. Ἀκόμη καί σήμερα στά βάθη τῆς ἀνατολῆς, ἐκεῖ πού δέν πατᾶνε τό πόδι τούς τουρίστες καί ξένοι, οἱ κάτοικοι μόλις ἀκοῦνε τό ὄνομα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου δακρύζουν καί λένε πώς εἶναι ἀπόγονοί του...

«...Εἶναι πράγματι ἀξιοθαύμαστη ἡ φιλοσοφία, μέ τήν ὁποία οἱ Ἰνδοί προσκυνοῦν θεούς Ἑλληνικούς, οἱ Σκύθες θάβουν καί δέν τρῶνε τούς νεκρούς τους. Θαυμάζουμε τή δύναμη τοῦ Καρνεάδη, πού ἐξελλήνισε τόν Κλειτόμαχο, ὁ ὁποῖος νωρίτερα ὀνομαζόταν Ἀσδρούβας καί ἦταν Καρχιδόνιος στήν καταγωγή, θαυμάζουμε τήν ἱκανότητα τοῦ Ζήνωνα, πού ἔπεισε τό Διογένη τό Βαβυλώνιο νά ἀσχοληθεῖ μέ τήν φιλοσοφία. Ἀλλά μέ τήν ἐξημέρωση τῆς Ἀσίας ἀπό τόν Ἀλέξανδρο, ὁ Ὅμηρος ἦταν τό ἀναγνωστικό της, καί τά παιδιά τῶν Περσῶν καί τῶν Σουσιανῶν καί τῶν Γεδρωσίων ἔπαιζαν τίς τραγωδίες τοῦ Εὐριπίδη καί τοῦ Σοφοκλῆ, καί ὁ Καύκασος προσκύνησε τούς θεούς τῶν Ἑλλήνων. Ἔκτισε πάνω ἀπό ἑβδομήντα πόλεις μέσα σέ βαρβαρικά ἔθνη καί γέμισε τήν Ἀσία μέ Ἑλληνικά ἤθη καί ἐπιβλήθηκε στό ἄγριο καί θηριώδη τρόπο ζωῆς τους...»

«Περί τῆς Ἀλεξάνδρου τύχης καί ἀρετῆς» 5, 2


«...Θεέ τῶν Θεῶν καί κυρίαρχε ὁλόκληρής της κτίσης, ἐσύ πού δημιούργησες μέ τόν Λόγο σου τό σύμπαν, τόν οὐρανό καί τήν γῆ. Τίποτα δέν εἶναι ἀδύνατο γιά ἐσένα, ἀφοῦ ὅλα ὑποτάσσονται δουλικά στόν λόγο τοῦ προστάγματός σου, γιατί μίλησες καί δημιουργήθηκαν, ἔδωσες ἐντολή καί γεννήθηκαν, ἐσύ μόνο εἶσαι αἰώνιος, ἄναρχος, ἀόρατος, μοναδικός Θεός καί δέν ὑπάρχει ἄλλος ἐκτός ἀπό ἐσένα, γιατί μέ τό ὄνομα καί τό θέλημά σου ἔκανα καί ἐγώ ὅσα θέλησες, καί ἔδωσες στό χέρι μου ὁλόκληρο τόν κόσμο, παρακαλῶ λοιπόν τό πολυύμνητο ὄνομά σου καί τούτη τήν δέησή μου ἐκπλήρωσε καί ἄς θελήσεις νά κατέβω σύντομα γιά δεύτερη φορᾶ στήν χθόνα, διατί ἡ Ἀμφικτιονία πρός ἀνατολή καί βορρᾶ εἴδη ἔχει ἀρχίσει καί πραγματοποιεῖτε, καί μήν παραβλέψεις ἔμενα τόν ἄθλιο πού ἔχω τολμήσει νά ξεστομίσω τέτοια λόγια, γιατί γνωρίζω τήν φροντίδα σου γιά μένα καί τήν τέλεια ἀγαθότητά σου...»
[b] Καλλισθένης 26, 29, 41
[/b]

Φυσικά τά μαυρισμένα λόγια του Ἀλεξάνδρου εἶναι ἐμβόλιμα καί δικά μου
Β ἅ σ ἡ λ ὁ γ ὁ τ ἔ χ ν ἴ κ ἤ ς ἅ δ ἔ ἴ ἅ ς
ἀλλά αὐτή εἶναι ἡ δική πεποίθηση γιά τά ἐσσόμενα!

Ἐμπρός ! Στίς φλόγες ! Ἐμπρός !

Ἅς τρέξει τό αἷμα βρύση.

Ὡς πέρα ἀνάστασις ἤ ὡς πέρα ξολοθρεμός !

Ἀλοί, σέ ὅποιον μας πῆ ‘’Σταθήτε’’

Θά τόν ρουφήση ὁ ὁλοφούσκωτος ποταμός.

Κωστής παλαμᾶς


Εἰκόνα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ἑλληνική γραμματεία


Ἀρριανός, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασης, ἐκδόσεις Πάπυρος
Καλλισθένης, ἐκδόσεις Κάκτος

Πλούταρχος,
"Περί Ἀλεξάνδρου τύχης καί ἀρετής"
"Ἀλέξανδρος - Καίσαρ"
"Βασιλέων ἀποφθέγματα Βασιλέων καί Στρατηγών"
"Συμποσιακών"
"Ἐρωτικός"
"Βίοι τῶν δέκα ρητόρων"

Παυσανίας
"Μεσσηνιακά"
"Βοιωτικά"


Πλάτων,
Πρωταγόρας,
Εὐθῆφρον

Πολύβιου ἰστορία βιβλία 1,3,6
Μανέθων, "Αἰγυπτιακά"
Ἀνωνύμως Ἰστορία τοῦ Ἀλεξάνδρου
Δίων Χρυσοστόμου ¨Διάλογος Ἀλεξάνδρου καί Διογένη¨
Διόδωρος Σικελιώτης, βιβλία 13,14, 15, 16
Διογένης Λαέερτιος "Βίοι καί ἔργα τῶν ἔν φιλοσοφία εὐδοκιμησάντων"
Ἐρατοσθένης, "Καταστερισμοί", fragmenta

Ἀριστοτέλης

"Ρητορική πρός Ἀλέξανδρον"
"Ρητορική Α’"
"Ἠθικά Νικομάχια"
"Πολιτικά"
(Fragmenta)

Στράβων Γεωγραφικά, βιβλία 12, 7, Κριτική στόν Ἐρατοσθένη
Στοβαίου Ἀνθολόγιο, ἐκδώσεις Γεωργιάδη
Διογένης ὄ Κυνικός, ἐκδώσεις Ἐξάντας
Λουκιανός, Ρητόρων ΔιδάσκαλοςΛεξικά - Ἐγκυκλοπαίδειες


Ἐγκυκλοπαίδεια Πυρσός
Νεότερη ἐγκυκλοπαίδεια Ἠλίου
Ἐγκυκλοπαίδεια Ἐλευθερουδάκη
Πάπυρος larousee Britannica
Ὠγυγία, Ἀθανασίου Σταγειρίτη
Ἐπίτομον λεξικό Ἠλίου
Λεξικό τῆς Ἑλληνικής γλώσσης, Δημητράκου
Λεξικό τῆς Μυθολογίας, Ἀλέξανδρου Ραγκαβή
Λεξικό Ἰστορικομυθικό, Δημητρίου Μάγνητος
Λεξικό Λάμψα
Λεξικό Σούδα

Νεότεροι συγγραφείς - Ἰστορικοί
Ἰστορία τοῦ Ἑλληνικού Ἔθνους, Παπαρηγόπουλου,
Ἰστορία τοῦ Ἑλληνικού Ἔθνους, ἐκδοτική Ἀθηνών
Φουράκη Ἰωάννη, "Πυραιθέριον Ὄραμα"
Νέστωρα Μάτσα "Τά ἀπομνημονεύματα τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου"
Γαρδελά Δ.Π "Ἰστορία τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου κατά τούς ἀνατολίτες συγγραφείς μέ σχόλια γεωγραφικά καί ἰστορικά "
"Μέγας Ἀλέξανδρος ὄ μέγιστος τῶν Ἑλλήνων" τοῦ Κυριάκου Βελόπουλου
Ζαλόκωστας Χρήστος, "Μέγας Ἀλέξανδρος ὄ προπομπός τοῦ Ἰησού" Ἐκδώσεις Ἐστιά.
Brunt P.A "History of Alexander and Indica"
J.G.Droysen "Ἰστορία τοῦ μακεδονικού Ἑλληνισμού" 1897-1903
Weigall Arthur "Μέγας Ἀλέξανδρος" (Γιάννης Λάμψας μέτ.)
Γκαφοῦροφ "Ἀλέξανδρος ὄ Μακεδών" (Παπαδήμας 1982)

Χριστιανικά κειμενα

Φλάβιος Ἰώσηπος
Ὀριγένης
Θεόγνωστος
Κύρριλος
Εὐσέβιος
Ἰωάννης Χρυσόστομος
Ἰστορία Ἀλεξάνδρου, Μάγνητος
Ἀριστόβουλος


Προγράμματα, Διαδικτυακοί τόποι

TLG MOUSAIOS (ἀρχαία κειμενα)
TLG MOUSAIOS (fragmenta)
Τlg 32 (ἀρχαία κειμενα)
http://www.tlg.uci.edu/
http://www.droit-humain.gr
http://www.phys.uoa.gr
http://www.rwf.gr
http://www.e-greek.gr
http://www.dimos-meg-alexandrou.gr/greek/alex_gr.htm
http://users.otenet.gr/~ncro/
http://geocities.com/greektexts/
http://www.ekivolos.gr/
http://www.sarantakos.com/arxaioi.html
http://philoctetes.free.fr/
http://www.tetraktys.org
http://www.gnosinet.gr
http://egnatia.ee.auth.gr/~sthat/kids/alexander.html
http://www.aegean.gr/gympeir/M_ALEXANDROS.htm
http://www.krassanakis.gr/macedonia.htm
http://www.apodimos.com/arthra....dex.htm
http://culture.ana-mpa.gr
http://dlib.libh.uoc.gr/index1.html
http://dlib.libh.uoc.gr/index1.html
http://www.antibaro.gr/national/hliadh_alexandros.php
Σάκης Χαβουτσᾶς
Μέλος τοῦ Κύκλου Ἑλλήνων Αὐτογνωσίας
Ἐλαφηβολίωνος 2007

ΟΙ ΠΕΡΙ ΘΕΙΟΥ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΜΙΣΤΟΥ ΠΛΗΘΩΝΟΣΕἰκόνα


(Κεφάλαιο 21ο του βιβλίου του Κώστα Π. Μανδηλά «Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων» των εκδόσεων «Ανοιχτή Πόλη», Αθήναι 1997, ISBN 960 - 7748 - 08 – 5. Αναδημοσίευση με άδεια των εκδοτών)


Η καλύτερη κατανόηση των περί Θείου απόψεων του Γεμιστού προϋποθέτει και τη γνώση της ουσίας στη διαμάχη μεταξύ Νέοπλατωνικών και Χριστιανών, έτσι όπως αυτή είχε διαμορφωθεί από τα πρώτα χρόνια του Βυζαντίου. Ο διωγμός της Ακαδημίας των Αθηνών, δεν ήταν καθόλου άσχετος με τις απόψεις του Πρόκλου περί «αϊδιότητος του Κόσμου». Ο Ιωάννης Φιλόπονος από την Αλεξάνδρεια, είχε απαντήσει στα μέσα του έκτου αιώνα στον Έλληνα φιλόσοφο με τη γνωστή πραγματεία «Κατά των Πρόκλου περί αϊδιότητος του Κόσμου επιχειρημάτων», και σε πλήρη σύγχυση είχε προσπαθήσει να απαντήσει με επιχειρήματα μέσα από τον Πλάτωνα και από τον Αριστοτέλη, μολονότι ο πρώτος δεχόταν την ύπαρξη της ουσίας προ της Δημιουργίας και ο δεύτερος, με λίγες διαφορές, συμφωνούσε με τον Πρόκλο.


Άλλωστε, είναι γνωστό ότι ουδέποτε η Ελληνική Σκέψη δέχτηκε «έξωθεν και εκ του μηδενός» Δημιουργό του Κόσμου. Η δημιουργία του Κόσμου έτσι όπως δίνεται από τη Γένεση των Ιουδαίων, δεν μπορεί να γίνει κατανοητή από τον Έλληνα Άνθρωπο. Τα ενδιάμεσα επίπεδα μεταξύ Υπέρτατου Θεού και ανθρώπων ικανοποιούν τη φύση του στο να μη βλέπει αποξενωμένο το Θείο από το ανθρώπινο. Αυτή η κλιμακούμενη διάταξη των Θεών, αυτή η διαβαθμισμένη ιεραρχία των Θείων, με μια πλήρωση από πάνω προς τα κάτω και όχι δια υποβολής, αποτέλεσε το πρότυπο του Πλήθωνος για το δικό του Πάνθεον.


Το βασικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο Γεμιστός στην υπέρβαση του κοινωνικού κατεστημένου, ήταν πρώτα απ’ όλα το ξεπέρασμα της βυζαντινής παράδοσης που ήθελε τον αυτοκράτορα ως τάχα δικαίως αυταρχικό όργανο μιας θείας πολιτικής. Όπως και αλλού ήδη περιγράψαμε, ο «ελέω Θεού» μονάρχης ήταν ο αντικατοπτρισμός στη γη ενός μονοθεϊστικού μοντέλου, στην προκειμένη περίπτωση του Χριστιανισμού, που κατά τον Γεμιστό πάση θυσία έπρεπε να αντικατασταθεί με κάποιο άλλο μοντέλο, το οποίο θα παρείχε μεγαλύτερο βαθμό συνάφειας με την Ιδανική Πολιτεία του. Έψαξε δηλαδή για μια θρησκεία που θα μπορούσε να στηρίξει την ανάλογη πολιτική του μεταρρύθμιση, τη «σπουδαία» Πολιτεία του όπως τόνιζε στο Θεόδωρο. Για τον σκοπό αυτό, κατέφυγε στον Πλάτωνα. Η σημασία λοιπόν της νεοπλατωνικής θεώρησής του ήταν ο ηθικός κώδικας που έβγαινε από αυτή. Η δε Κοσμολογία του, όπως θα δούμε, έδινε μεγαλύτερη αξία στον υλικό κόσμο. Στον Πλήθωνα, το χάσμα της αποξένωσης μίκραινε σε εκπληκτικό βαθμό. Ο άνθρωπος έστρεφε το βλέμμα του πιο πολύ προς το Φυσικό Κόσμο και το αχανές και ψυχρό διάστημα ξανακέρδιζε μέρος της χαμένης μοναξιάς του. Ο Massai γράφει χαρακτηριστικά: «Η ψυχή που δεν έχει ενσαρκωθεί, δεν ευρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση από εκείνη που έχει ενσαρκωθεί. Η παρούσα ζωή είναι εξ ίσου ουσιώδης και διαρκής, εφόσον η ανθρώπινη ζωή θα πρέπει διαδοχικώς να λαμβάνει και να εγκαταλείπει το φθαρτό σώμα. Γι’αυτό ο Πλήθων προτιμά την προσφορά της παρούσης ζωής από κάθε μελλοντική υπόσχεση και ελπίδα.


Η βασική του Κοσμολογική Αρχή παραμένει πιστή στην Ελληνική Παράδοση, σύμφωνα με την οποία ο Κόσμος όλος είναι φτιαγμένος από άφθαρτες και αιώνιες ουσίες και δεν μπορεί ποτέ του να καταστραφεί. Άποψη που έντονα είχε καταδιώξει η χριστιανική σκέψη, υποστηρίζοντας αντίθετα τις βιβλικές αντιλήψεις. Το μη φθαρτό του Κόσμου εξουδετέρωνε την εσχατολογική φύση του Μονοθεϊσμού, όπως και την σχετικά δουλική αναγωγή του υπαρκτού σήμερα στο μακρινό και ασαφές προσδοκόμενο. Ακύρωνε την καθοσίωση μιας ζωής βασάνων και δυστυχίας, όπου το μέλλον έφτανε να προσδιορίζεται μόνο μέσα από την προσμονή, και ολόκληρη η ανθρώπινη ύπαρξη μέσα από την προσδοκία.


Η γενικευμένη υποδούλωση του ανθρώπου ήταν γεγονός. Άνθρωπος-υπήκοος ενός δήμιου-δημιουργού, εξόριστος σκλάβος σε έναν κόσμο υποταγμένο μέχρι τα σπλάχνα του στην βία, κατακάθι ενός χαμένου ουρανού, ξένος πάνω στην ίδια του τη γη. Ο άνθρωπος βρισκόταν εξόριστος πάνω σε ένα πλανήτη πού δεν ήταν τίποτε περισσότερο από ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπως και φυλακισμένος μέσα σ’ ένα σώμα πού δεν ήταν τίποτε περισσότερο από μία φυλακή για δυστυχισμένες ψυχές . (Αποτέλεσμα αυτής της βιοαντίληψης και οι γνωστές σε όλους μας «καλύτερες μέρες», το προσφιλές σύνθημα όλων των υποψήφιων εξουσιαστών της γής, «προοδευτικών» ή «συντηρητικών», που αν και λίαν συντόμως μεταλλάσσεται σε απογοήτευση, εντούτοις κάθε φορά το αόριστο μέλλον γίνεται επίσης αυτομάτως και μια νέα αρχή για μια νέα ακόμη προσδοκία. Στην «Άριστη» Πολιτεία, η πραγμάτωση του πολίτη έρχεται μέσα σε αυτή την ίδια τη ζώσα πραγματικότητα και όχι σε ένα ασαφές μέλλον, μιας και αυτό, ειδωμένο μόνο ως χυδαίο επενδυτικό έδρανο, είναι παντελώς άγνωστο στον Κόσμο των Ελλήνων).


Στον ίδιο τον Άνθρωπο, ο Πλήθων, σύμφωνα με την κλασσική πλατωνική αντίληψη, διακρίνει ψυχή αθάνατη και σώμα θνητό, που και τα δυο όμως έχουν την αιτία τους στο Θεό. Η αντίληψη αυτή επεκτείνεται και στα ζώα, τα φυτά, τους πλανήτες, που την ύπαρξή τους οφείλουν σε κάποιες διαφορετικές χρονικά αιτίες, οι οποίες εκφράζουν ξεχωριστές δυναμικότητες, και όλες μαζί έχουν την αιτία τους στον «Άκρως Ένα». Πρόκειται για έναν εσωκοσμικό Δημιουργό, αυτογένητο, αθάνατο, μέγιστο, εκ της ουσίας του αγαθό, πατέρα και αιτία όλων των πραγμάτων. Στην συνέχεια έχουν δημιουργηθεί οι υπόλοιπες θεότητες, που γεννήθηκαν από αυτόν και σε αυτόν έχουν την αιτία.. Αυτοί οι Θεοί, ανάλογα με τη δημιουργία τους και τις ιδιότητές τους, διακρίνονται σε διάφορες τάξεις. Οι πρώτοι, είναι τα παιδιά του Διός, είναι δηλαδή τα Έργα. Οι δεύτεροι, τα παιδιά των παιδιών του Διός, είναι τα Έργα των Έργων. Οι Θεοί που έχουν γεννηθεί απ’ ευθείας από τον Δία λέγονται Υπερουράνιοι, και είναι απαλλαγμένοι από το σώμα και την ύλη. Μετά τους Υπερουράνιους Θεούς ακολουθούν οι Ουράνιοι Θεοί, με τελευταίο μεταξύ αισθητού Κόσμου και Θεών τον Άνθρωπο, ο οποίος αποτελείται από ύλη και ψυχή.


 

O κορυφαίος των κορυφαίων πιλότος του ΝΑΤΟ είναι Έλληνας-Και μάλιστα για τρίτη συνεχόμενη φορά
Μία ακόμα μεγάλη διάκριση για την Πολεμική Αεροπορία και την Ελλάδα στο πρόσωπο ενός ανθρώπου της, του επισμηναγού (Ι) Xαράλαμπου Εσκίογλου: Είναι ο μοναδικός πιλότος Αεροπορίας μέλους του ΝΑΤΟ που συμμετέχει στην ΤLP ως εκπαιδευτής, όπου εκλέχθηκε από τους συναδέλφους τους όλων των χωρών του ΝΑΤΟ, ως ο καλύτερος εκπαιδευτής σε αποστολές αέρος-αέρος (αερομαχίες) και ταυτοχρόνως, ο καλύτερος εκπαιδευτής σε αποστολές κρούσης αέρος-εδάφους!

Αλλά το πραγματικά εξαιρετικό (έστω και αν είναι σπανιότατο να εκλέγεται κορυφαίος εκπαιδευτής και στις αποστολές air-to-air και air-to-ground) είναι ότι ο Έλληνας πιλότος κερδίζει αυτή την διάκριση για τρίτη σειρά εκπαιδευόμενων στην TLP. Αυτό, απλώς δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία των ΤLPs και καταδεικνύει την ποιότητα των Ελλήνων πιλότων, αλλά και των Ελλήνων γενικότερα.

Εξάλλου, να υπενθυμίσουμε ότι, στη 2η για το 2011 Εκπαιδευτική Σειρά Αέρος του Tactical Leadership Programme (TLP), που διεξήχθη στο αεροδρόμιο του Albacete της Ισπανίας τα αποτέλεσμα των Ελλήνων πιλότων και των αεροσκαφών τους ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά απέναντι στην "αφρόκρεμα" των δυτικών πιλότων.

Πρώτοι σε όλα οι Έλληνες! Σε αποστολές κρούσης αέρος-εδάφους, σε αποστολές αέρος-αέρος και σε επιβιωσιμότητα! Τους νίκησαν, επικρατώντας σε όλες τις αερομαχίες, καταστρέφοντας όλους τους στόχους χωρίς την παραμικρή ελληνική απώλεια!

Τέτοιες δύσκολες ώρες που περνάει η πατρίδα, το να γνωρίζουν οι Έλληνες ότι υπάρχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις που αποδεικνύουν συνέχεια ότι είμαστε πρώτοι στα πιο δύσκολα, έχει ξεχωριστή σημασία...

Και επειδή το μέγεθος της αξίας του νικητή το αποδίδει καλύτερα η αξία του ηττημένου, ιδού ποιές χώρες και ποιοι πιλότοι "έφαγαν σκόνη" από τους Έλληνες πιλότους: Οι ΗΠΑ με F-15E, η Γαλλία με Mirage 2000-5, η Ιταλία με EF-2000 Typhoon, η Πολωνία με αεροσκάφη F-16 Blk52+, η Δανία με F-16 MLU, , και η Ιταλία με Tornadο και EF-2000, Τον ρόλο των αντίπαλων αεροσκαφών (Red Air) ανέλαβαν F-18 Hornet από την Ελβετία, Alpha Jet της Γαλλίας, EF-2000 Typhoon της Ισπανίας, F-15E των ΗΠΑ καθώς και δύο F-16 της 340Μ.

Συνολικά μεταστάθμευσαν από την 115ΠΜ της Σούδας, τέσσερα αεροσκάφη F-16 Blk52+, με έξι ιπταμένους και τριάντα τέσσερις τεχνικούς.

«Αυτούς έπρεπε να είχαμε στην Λιβύη για να τελειώνουμε γρήγορα», δήλωσε χαρακτηριστικά ανώτερος αξιωματικός της Αεροπορίας των ΗΠΑ (USAF), ο οποίος έμεινε άφωνος από τις επιτυχίες της 340 Μοίρας

Γιατί κάποιοι προσπαθούν να μας κάνουν να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε και από ποια ιστορική διαδρομή ερχόμαστε


Το Tactical Leadership Programme είναι η εκπαίδευση των Ιπταμένων του ΝΑΤΟ στη συγκρότηση και την ηγεσία μικτών σχηματισμών (COMAO) καθώς και η εξοικείωση και συνεργασία όλου του προσωπικού που υποστηρίζει τέτοιου είδους αποστολές, σύμφωνα με τα ΝΑΤΟϊκά πρότυπα και διαδικασίες. Πρόκειται για αποστολές ιδιαίτερα δύσκολες που απαιτούν εκτός από πνεύμα πολεμιστή και υψηλές διοικητικές ικανότητες, στις οποίες ο Έλληνας αξιωματικός επίσης πρώτευσε.

Εκτελούναι αποστολές εναέριας απαγόρευσης (AI: Aerial Interdiction), OCA, Slow Mover Protection/Attack, TST, αποστολές καταστροφής εχθρικής αεράμυνας (DEAD: Destruction of Enemy Air Defence), επιβολή Ζώνης Απαγόρευσης Πτήσης (No Flying Zone), αποστολές εγγύς αεροπορικής υποστήριξης (CAS: Combat Air Support), PR και έρευνα και διάσωση μάχης (CSAR) σε συνθήκες ημέρας και νύχτας.

Παρ’όλα αυτά η τουρκική Αεροπορία ενθαρρυμένη από την «ασυλία» που της έχουν δώσει οι Έλληνες πολιτικοί και εχθές έκαναν "εκδρομούλα" εντός ελληνικών συνόρων με επτά παραβιάσεις του ΕΕΧ και δύο παραβάσεις των κανόνων του FIR Αθηνών.

πηγή: defencenet

Παρατείνεται η αποβολή μολυσμένου νερού στη Φουκουσίμα-Η επιχείρηση επρόκειτο να ολοκληρωθεί σήμερα

Οι ιαπωνικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι παρατείνουν μέχρι αύριο, Κυριακή, την αποβολή νερού μολυσμένου με ραδιενέργεια στη θάλασσα της Φουκουσίμα.

Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση θα ολοκληρωνόταν σήμερα. Η απόφαση έγινε γνωστή μία ημέρα αφότου η Κίνα εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για την επιχείρηση.

πηγή

«Θερίζουν» τους Παλαιστίνιους στη Γάζα-Συνεχίζονται οι επιδρομές του ΙσραήλΆλλοι τέσσερις Παλαιστίνιοι, μέλη της Χαμάς, έπεσαν νεκροί από ισραηλινά πυρά και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Γάζα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν για τρίτη ημέρα τις αεροπορικές επιδρομές κατά της Γάζας, ενώ οι μαχητές της Χαμάς εξακολουθούν να εκτοξεύουν ρουκέτες εναντίον του νότιου Ισραήλ.

Από τέτοιες επιθέσεις τραυματίστηκαν τα ξημερώματα πέντε ισραηλινοί πολίτες.


πηγή

Άγρια επεισόδια με νεκρούς στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων


xomateri_8_4-2011Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν, το βράδυ της Παρασκευής,  έξω από το ΧΥΤΑ στα Άνω Λιόσια
Οι άγριες συμπλοκές, που μετέτρεψαν σε πεδίο βολής την περιοχή, διεξήχθησαν μεταξύ ομάδων Ρομά και αλλοδαπών, οι οποίες κυριολεκτικά έδωσαν μάχη για μια χούφτα… σκουπίδια.
Συγκεκριμένα, αφορμή για τις σκηνές… Ελ Πάσο που έζησαν τα Άνω Λιόσια αποτέλεσαν διάφορα αντικείμενα από τη χωματερή που ήθελε να πάρει για λογαριασμό της η κάθε ομάδα και στη συνέχεια να τα πουλήσει για να βγάλει το μεροκάματο.
Οι δύο που τραυματίστηκαν θανάσιμα ήταν Πακιστανοί και όπως διαπιστώθηκε πυροβολήθηκαν από καραμπίνα.
Όσο για τους τραυματίες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αντιμετωπίζουν κίνδυνο για τη ζωή τους .
Σημειώνεται, ότι στην περιοχή του ΧΥΤΑ έχουν σπεύσει ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις, καθώς η κατάσταση μεταξύ αλλοδαπών και Ρομά εξακολουθεί να είναι έκρυθμη και κανείς δεν μπορεί να μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα νέων συγκρούσεων.


directnews.gr

Πυρ και μανία οι Λίβυοι επαναστάτες με τη Τουρκία
Έξω από την Μπρέγκα

Οι επαναστάτες της Λιβύης, εξοργισμένοι από τη διακοπή των αεροπορικών επιδρομών του ΝΑΤΟ, ρίχνουν το φταίξιμο στη Τουρκία, που αποτελεί τη μόνη μουσουλμανική χώρα της Συμμαχίας.
Νωρίτερα, οι επαναστάτες είχαν γυρίσει πίσω ένα τουρκικό πλοίο που μετέφερε τρόφιμα και φάρμακα στη Βεγγάζη, ενώ τη περασμένη Τετάρτη επιτέθηκαν εναντίον του Τούρκου πρόξενου στη πόλη.
Όπως λέει ο εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου στο Λονδίνο Guma el-Gamaty. «Η  Τουρκία μπλοκάρει τις Νατοϊκές επιθέσεις… έβαλε βέτο».
Η Τουρκία όμως κάνει προσπάθειες να επιτευχθεί εκεχειρία μεταξύ των δυο πλευρών. Πριν μερικές ημέρες, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Άγκυρα μεταξύ του ΓΓ του ΝΑΤΟ Anders Fogh Rasmussen και του υπουργού Εξωτερικών του Καντάφι Abdulati Obeidi,  που διαδέχθηκε τον Musa Kusa που αυτομόλησε στο Λονδίνο.
Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Bulent Arinc δήλωσε πως η χώρα του επιδιώκει την ειρήνευση στη Λιβύη, ενώ παραδέχθηκε πως ακόμη δεν πάγωσε τις καταθέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία του λιβυκού καθεστώτος, όπως έχει αποφασίσει το Σ.Α., και όπως έχουν ήδη κάνει η ΕΕ, οι ΗΠΑ, η Ρωσία, και η Ελβετία.
Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου των επαναστατών στις ΗΠΑ, Α. Aujali, κατηγόρησε τη Τουρκία για παλινωδίες. «Δεν έχουμε δει σταθερότητα στις δηλώσεις της. Τώρα οι Τούρκοι παριστάνουν τους διαμεσολαβητές…».
Εν τω μεταξύ ο ομόλογος του στο Λονδίνο ανέφερε πως υπάρχουν πληροφορίες ότι η Τουρκία πουλάει καύσιμα στον Καντάφι. Άλλες πηγές θέλουν φορτία πετρελαίου από τη Τουρκία να έχουν ήδη φτάσει στην Az Zawiyah  και στη Τρίπολη.
Στη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, οι σχέσεις της Τουρκίας με τους αντικαθεστωτικούς έχουν κλυδωνιστεί. Οι επαναστάτες  έδιωξαν πλοίο με τουρκική βοήθεια, ισχυριζόμενοι πως η Τουρκία εμποδίζει το ΝΑΤΟ να τους βοηθήσει στρατιωτικά. Όπως λένε, δεν γνωρίζουν το λόγο για αυτή τη στάση της Τουρκίας.
Από τη πλευρά τους, οι Τούρκοι διαψεύδουν κάτι τέτοιο. Όπως ανέφερε ο σύμβουλος του Τούρκου πρωθυπουργού Ibrahim Kalin, «Η χώρα μας συμμετέχει ενεργά στην αποστολή του ΝΑΤΟ, και είναι η μόνη χώρα σήμερα που παρέχει ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια στη Βεγγάζη και στη Μισουράτα».
Στην αρχή, η Τουρκία ήταν απρόθυμη να στηρίξει τις αεροπορικές επιχειρήσεις στη Λιβύη, και όπως είχε πει ο Erdogan, «δεν θα στρέψουμε ποτέ τα όπλα εναντίον του λαού της Λιβύης».
Σε πρόσφατη δήλωσή του στο Λονδίνο, ο Erdogan απέρριψε την ιδέα εξοπλισμού των επαναστατών, λέγοντας πως κάτι τέτοιο «θα βοηθούσε τη τρομοκρατία».


Washington Times

antinews.gr

ΑΙΓΑΙΟ: Ξεκινούν οι τελικές συζητήσεις για όλα...Ξεκινά στην Αθήνα ο 50ος κύκλος των διερευνητικών επαφών ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα που άρχισαν και συνεχίζονται από το 2002. Οι επαφές είχαν σχεδόν παγώσει μετά το 2004 και ξεκίνησαν το 2008 επί Ν.Μπακογιάννη πάλι. Στις επαφές αυτές οι διπλωμάτες και πολιτικοί που συμμετέχουν συζητούν για τις απαιτήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Θράκη. Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εξωτερικών  ο 50ος γύρος είναι αφιερωμένος αποκλειστικά στα θέματα του Αιγαίου.
Οι επαφές ξεκινούν την Δευτέρα. Μέχρι στγιμής ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου δεν έχει διαψεύσει το περιεχόμενο του τηλεγραφήματος της αμερικανικής πρεσβείας σύμφωνα με το οποίο δεχόταν να συζητήσει το σύνολο των τουρκικών απαιτήσεων εκτός από την παραχώρηση εδαφών. Το εντυπωσιακό είναι ότι το σύνολο των λοιπών θεμάτων εθνικής κυριαρχίας που βάσει των πληροφοριών των Αμερικανών δεχόταν να συζητήσει ο Γ.Παπανδρέου όπως ο εναέριος χώρος, τα χωρικά ύδατα, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές κλπ είναι η απόρροια και το "κέρδος" από την κατοχή των εδαφών του Αιγαίου.
Ητοι:
• την διεκδίκηση υφαλοκρηπίδας αγνοώντας το αντίστοιχο δικαίωμα των νησιών,
• την απεμπόληση από ελληνικής πλευράς του δικαιώματος επέκτασης της χωρικής θάλασσας, ενώ δεν αναγνωρίζει το τμήμα του ελληνικού εναέριου χώρου μεταξύ έξι και δέκα μιλίων,
• την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε νησίδες του Αιγαίου,
• τον έλεγχο του συνόλου του εναέριου χώρου του Αιγαίου ανατολικά του 25ου Μεσυμβρινού,
• την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών,
• τον αφοπλισμό των αεροσκαφών στο Αιγαίο διατηρώντας το πλεονέκτημα της εγγύτητας από τα ελληνικά νησιά. Παράλληλα αρνείται την υποβολή σχεδίου πτήσεων στο FIR,
• τον περιορισμό πλόων και πτήσεων ελληνικών πολεμικών στο ανατολικό Αιγαίο
Αυτά δέχεται ο πρωθυπουργός να συζητήσει, συν την από κοινού διαχείριση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, σύμφωνα πάντα με τους Αμερικανούς. Επίσης, δέχεται την ξεχωριστή διαπραγμάτευση για την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίoυ και της Ανατολικής Μεσογείου, σύμφωνα πάντα με την άποψη του πρεσβευτή των ΗΠΑ και τις πληροφορίες που είχε.
Μάλιστα σύμφωνα με το τηλεγράφημα του Αμερικανού πρεσβευτή Ντάνιελ Σπέκχαρντ, ζητούσε να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις εντός το πολύ 18 μηνών! Ούτε σε αυτά έχει απαντήσει ο λαλίστατος κυβερνητικός εκρπόσωπος.
Μετά τον 42ο κύκλο τον Ιούλιο του 2009, ο 43ος έγινε τον Μάιο του 2010, και μετά με μια επιτάχυνση έγιναν άλλοι πέντε μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει από την αρχή να μην γίνονται ανακοινώσεις στην κοινή γνώμη σχετικά με την πορεία των επαφών. Αν αυτό δεν λέγεται μυστική διπλωματία πως λέγεται; Και μυστική διπλωματία σε μία υπόθεση όπου ο ένας διεκδικεί και ο άλλος εκλιπαρεί...Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

«Ασυνήθιστο συμβάν» σε πυρηνικό σταθμό στις ΗΠΑ


ImageΕκπρόσωπος εργοστασίου παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην Washington δήλωσε πως μικρή ποσότητα υδρογόνου ανεφλέγη δημιουργώντας φλόγα ύψους 15 εκατοστών κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής σωλήνα τροφοδοσίας.
Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Columbia αμέσως εξέδωσε ανακοίνωση «ασυνήθιστου συμβάντος» δόθηκε εντολή για εκκένωση των περιοχών στο εργοστάσιο που γειτνίαζαν με το σωλήνα  για περίπου 90 λεπτά και τέλος ενημερώθηκε άμεσα η ρυθμιστική επιτροπή πυρηνικής ενέργειας των ΗΠΑ.
Ο εκπρόσωπος της εταιρείας Energy Northwest που διαχειρίζεται το εργοστάσιο Mike Paoli δήλωσε πως κανείς δεν τραυματίστηκε από την διάρκειας ενός δευτερολέπτου φλόγα από το υδρογόνο το οποίο είχε παγιδευτεί στο σωλήνα τροφοδοσίας ενός στροβίλου ο οποίος όμως βρισκόταν όμως σε κτίριο στο εργοστάσιο που δεν υπήρχε  όμως αντιδραστήρας.
Ο ίδιος εκπρόσωπος συμπλήρωσε πως δεν υπάρχει καμία συσχέτιση του συμβάντος με το κτίριο στέγασης των πυρηνικών αντιδραστήρων. Ο όρος «ασυνήθιστο συμβάν» περιγράφει μια κατάσταση σύμφωνα με την οποία αυτό μπορεί να οδηγήσει εν δυνάμει σε διατάραξη των επιπέδων ασφαλείας λειτουργίας του εργοστασίου αλλά θεωρείται το λιγότερο επικίνδυνο στα τέσσερα επίπεδα ασφαλείας έτσι όπως έχουν καθοριστεί από την ρυθμιστική επιτροπή.Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Βίντεο κόλαση – Ψωμιάδης Καμμένος

Η πρώτη εμφάνιση Ψωμιάδη, μετά το δικαστήριο
δείτε το βίντεο που θα κάνει πάταγο, με τη συνάντηση Πάνου Καμένου, με τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Θα γίνει χαμός λέμε! Δείτε το:  ….Taxalia

Ρουκέτα Κακλαμάνη στη βουλή για Θράκη και Αιγαίο!Ρουκέτα εξαπέλυσε πριν λίγο στη βουλή ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Απόστολος Κακλαμάνης στη συζήτηση για τα ομόλογα. Τι είπε; «Εάν η χώρα δε σταθεί όρθια αυτό το διάστημα, κι αν οι βλακείες περί κυβερνήσεων προσωπικοτήτων, τεχνοκρατών, όλα αυτά που στο λαό καθημερινά εντυπώνουν στη συνείδηση, καταλαβαίνετε μία κατάρρευση της οικονομίας, θα είναι κατάρρευση της χώρας. Και δεν είμαι κανένας εθνικιστής όπως μου έλεγαν από την αμερικάνικη πρεσβεία, στο CBS, ότι ηγούμαι των εθνικιστών του ΠΑΣΟΚ, αλλά η Θράκη και το Αιγαίο δεν μπορούν να υπερασπιστούν από μία χώρα που είναι υπό κατάρρευση! Θα σημαίνει εθνική τραγωδία εάν όλοι αντί να είναι όπως είπα «τρεις λαλούν και δυο χορεύουν», αν όλοι δεν καταλάβουμε και ομαδικά και ατομικά κυρίως την ευθύνη».
iageli.blogspot.com

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οι αριθμοί, σπουδαία στοιχεία αλήθειας κατά τους αρχαίους Έλληνες, αναγνωρίστηκαν εξ αρχής ως μεταφυσικές οντότητες - θεοί ή δαίμονες - που καθόριζαν την μοίρα των ανθρώπων. Στη συνέχεια, η ανακάλυψη της Γεωμετρίας θεωρήθηκε έργο και σχέδιο αυτού τούτου του Θείου, παριστανόμενο συνήθως με ένα όμορφο, συμμετρικό, αρμονικό σχήμα (το απλούστατο ένα τρίγωνο). Οι αριθμοί μαζί με την Γεωμετρία και παράλληλα με την Αστρολογία - δηλαδή την γνώση της αενάου αρμονικής κινήσεως των αστέρων - ως συγκερασμός επιστημών που ερμηνεύουν την ομορφιά του κόσμου, αποτυπώθηκαν πάνω στη γη με συμβολικά, αλλά υλικής υπόστασης, έργα όπως βωμοί,ιερά, ναοί και πόλεις ολόκληρες, με αρμονικές γεωμετρικές και λεξαριθμιτικές σχέσεις μεταξύ τους!

Αυτή η έντεχνη και εσκεμμένη γεωμετρική σχέση μεταξύ των αρχαίων ελληνικών ναών προσδοκούσε να παράγει τέτοιες ενεργειακές δονήσεις, ανάλογες της ουράνιας μουσικής των σφαιρών, ώστε να καταστήσει ικανό το ανθρώπινο είδος να μεθέξει μιας κατάστασης "απολύτου κάλλους", ανώτερης οποιασδήποτε υλικής ηδονής (και ματαιότητας...). Οι αρχαίοι ελληνικοί ναοί, μέσω της γεωμετρικής τους σχέσης , ήταν συνδεδεμένοι με τον Έρωτα, ο οποίος κατά τους Ορφικούς - αλλά και κατά τη σημερινή αποδεκτή επιστημονική πραγματικότητα - είναι η συνεκτική ουσία του Σύμπαντος και εξέφραζαν στο σύνολό τους, τον "παγκόσμιο ρυθμό".

Έτσι, κατά τον Γεωμετρικό Γεωδατικό Τριγωνισμό, οι γεωγραφικές θέσεις των αρχαίων ιερών, πόλεων και μνημείων, συνδεόμενες με νοητές αιτίες, σχηματίχουν ένα γεωδαιτικό τριγωνικό δίκτυο, γεωμετρικού χαρακτήρα, με όλα τα χαρακτηριστικά της αρμονίας και του κάλλους.

Εκφρασμένες σε αριθμούς, οι διαστάσεις των διαφόρων νοητών σχημάτων - κυρίως τριγώνων - που σχηματίζονται, υπολογιζόμενες σε αρχαία στάδια, αντιστοιχούν σε σημαντικές λέξεις της ελληνικής γλώσσας! Ενίοτε άλλωστε, τα τοπονύμια δείχνουν τις κατευθείαν αποστάσεις μεταξύ των ιερών, εφόσον αυτά υπολογιστούν λεξαριθμητικά!

Μετά την αποκάλυψη του Αρχαίου Γεωμετρικού Τριγωνισμού, το 1967, από τον Γάλλο J. Richer και την μερική μαθηματική και αστρονομική ερμηνεία των αρχαίων μνημείων από τους Έλληνες, Θ. Μανιά, το 1971 και εν συνεχεία από τον Α. Αλεξίου το 1974, το γεγονός που πραγματικά έχει ιδιάζουσα βαρύτητα στην έρευνά μας, είναι η διαπίστωση ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα έχει τέλεια σχέση με τα μαθηματικά και επέκεινα σχετίζεται άμεσα με τα μνημεία της αρχαιότητας και την Τριγωνοδαισία του Γεωγραφικού χώρου της Ελλάδας.

Η ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο αποφασιστικότερος παράγοντας για την έκρηξη της Εθνεγερσίας του 1821 ήταν ο Ελληνικός Διαφωτισμός, που συντέλεσε σημαντικά στο να ωριμάσει, σε Πανελλήνια κλίμακα, η ιδέα για γενικό ξεσηκωμό εναντίον των Τούρκων κατακτητών.
  
Όταν όμως μελετάμε τις ιδέες και τα έργα των εκπροσώπων του Ελληνικού Διαφωτισμού, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι η περίοδος που προηγήθηκε της Επανάστασης δεν ήταν και τόσο "σκοτεινή". Καταυγασμένη από Ελληνικό πνεύμα, αναζωπύρωσε την αρχαία Παράδοση και με την Παιδεία πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες για την ανύψωση του εθνικού φρονήματος.

Για να γίνει όμως αυτό, έπρεπε οι Έλληνες να αποκτήσουν πρώτα την εθνική τους Αυτογνωσία, και αυτό ήταν δυνατό μόνο με την πλήρη γνώση και γνωριμία του ιστορικού ελληνικού παρελθόντος και του ελληνικού χώρου. Πολλοί διαφωτιστές, όπως ο Ρήγας Βελεστινλής, Δανιήλ Φιλιππίδης, Γρηγόριος Κωνσταντάς, Ιώσηππος Μοισιόδαξ και Άνθιμος Γαζής, θεώρησαν ότι αυτή η γνώση μπορούσε να εμπεδωθεί πληρέστερα με χάρτες. Έτσι εξέδωσαν χάρτες της Ελλάδος, γενικούς και τοπικούς, έγραψαν και τύπωσαν έργα γεωγραφικά και γεωγραφίες, δίνοντας ώθηση σε έναν τομέα που μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα ελάχιστα είχε απασχολήσει τους Έλληνες λόγιους. Ανάμεσα στα έργα αυτά ξεχωρίζει όμως ιδιαιτέρως η μεγάλη "Χάρτα της Ελλάδος" του Ρήγα.

Σήμερα είναι φανερό, όσο ποτέ άλλοτε, ότι η μοίρα ενός τόπου είναι συνδεδεμένη με την γεωγραφική του θέση, τόσο ώστε να έχει δημιουργηθεί, η μέχρι πριν δυο γενεές άγνωστη για τους πολλούς, επιστήμη της Γαιοπολιτικής. Η Κύπρος φερ' ειπείν, εάν λόγω της πολύ απομακρισμένης θέσης από την υπόλοιπη Ελλάδα, δεν απεδείκνυε έτσι την - από την προϊστορική ήδη εποχή - εξάπλωση του Ελληνικού πνεύματος, δεν θα ήταν η διχοτομημένη , ανεπανόρθωτα πληγωμένη Κύπρος του σήμερα.

Το Ιράκ, εξάλλου, εάν στα εδάφη του δεν είχαν ανθίσει οι τόσο υψηλοί, πανάρχαιοι πολιτισμοί των Σουμερίων, Ασσυρίων, Ακκαδίων και άλλων, εάν δεν περιείχε την Βαβυλώνα και τόσα άλλα πολιτισμικά κέντρα της, προϊστορικής ακόμα, Μέσης Ανατολής - σε μια εποχή που το έθνος του Ισραήλ δεν είχε ακόμα συρραφεί - δεν θα αργοπέθαινε σήμερα εξαιτίας του (συγκεκαλυμμένα) πυρηνικού πολέμου του Κόλπου.

Τύχη που ακολούθησαν και η Βοσνία με το Κόσσοβο, γιατί η γεωγραφική τους θέση αποτελεί ένα βασικό σπόνδυλο της ενιαίας Ορθοδόξου Χριστιανικής Πανσλαβικής και Βαλκανικής ραχοκοκκαλιάς, όπου η Ελλάδα καταλαμβάνει την ενεργειακά σημαντική τρίγωνη βάση του ιερού οστού.

Έτσι, οι Έλληνες πρέπει να αντιληφθούμε ότι, μετά την είσοδό μας στην Ο.Ν.Ε. και την επίσημη πλέον αποδοχή του κοινού Ευρωπαϊκού νομίσματος, περισσότερο από κάθε άλλη φορά στα τελευταία 170 χρόνια, είναι επίκαιρη η Μεγάλη Χάρτα της Ελλάδος του Ρήγα Φεραίου-Βελεστινλή. Όπως και τότε, έτσι και τώρα είναι απαραίτητο οι Έλληνες να έχουν σαφή αντίληψη του Ελλαδικού χώρου, για να συνηδειτοποιήσουν την εθνική τους οντότητα.

Η πατριδογνωσία το 1797, ήταν απαραίτητη χάριν του επαναστατικού κινήματος που θα ξεσπούσε λίγα χρόνια αργότερα και η "Χάρτα της Ελλάδος" του Ρήγα εκπληρούσε θαυμάσια αυτόν τον σκοπό, γεμίζοντας τα κενά του χάρτη με αναπαραστάσεις ιστορικών γεγονότων της αρχαίας Ελλάδας, μνημείων και νομισμάτων και , κυρίως, με την αναγραφή των αρχαίων ονομάτων των πόλεων δίπλα στα σύγχρονα τοπονύμια. Αυτός είναι ο βασικότερος λόγος που η "Χάρτα της Ελλάδας" έπρεπε να επανεκδοθεί, ώστε οι Έλληνες, για άλλη μια φορά, να γνωρίσουν τμήματα της ιστορίας τους, που μια περίεργη εξουσιαστική πολιτική απαλείφει συστηματικά από την Εθνική μας μνήμη.

 Σε μια εποχή που η διαστρέβλωση της αλήθειας είναι αυτοσκοπός της εξουσίας, είναι απαραίτητο ο Έλλην να γνωρίσει την Γεωγραφία της χώρας του. Μια γεωγραφία με τα ονόματα και την χρήση των τόπων της Ελλάδος όπως μας παρεδόθησαν από τους προγόνους μας.

Όμως εμείς σήμερα - και πολύ περισσότερο η αμέσως επόμενη γενιά - λόγω πολιτικής βούλησης, ταυτίζουμε γεωγραφικά τον ιερότατο χώρο της αρχαίας Αττικής, την Ελευσίνα, με τον πλέον ρυπογόνο χώρο της Στερεάς Ελλάδας! Η Ψιτάλεια, όπου έπεσε μαχόμενο το άνθος της στρατιωτικής νεολαίας της κλασικής Αθήνας, είναι πλέον γνωστή μόνο σαν χώρος βιολογικού καθαρισμού των λυμμάτων του μισού λεκανοπεδίου Αττικής! Η Τίρυνθα, το αρχαιότερο ιερό των Γιγάντων, είναι συνυφασμένη με τις ομώνυμες αγροτικές φυλακές και την αυτή τύχη, της αμέσου γειτνιάσεως με κολαστήρια, απεφάσισε πρόσφατα το ελληνικό κράτος για έναν από τους κορυφαίους ναούς των Ελλήνων, αυτόν του Απόλλωνος στις Βάσες της Φιγαλείας! Ένα από τα πλέον αντιπροσωπευτικά δείγματα νεολιθικών οικισμών, το Ζαγάνι στα Σπάτα Αττικής, ισοπεδώθηκε και εξαφανίστηκε πριν καν μελετηθεί τουλάχιστον, χάριν ενός αμφιλεγόμενης χρησιμότητας αεροδρομίου! Και όμως σήμερα στον ιερό χώρο του Μαραθώνα, ο οικείος έφορος αρχαιοτήτων Γεώργιος Σταϊνχάουερ, δηλώνει δημόσια ότι εκεί δεν υπάρχουν αρχαιότητες(!). Έτσι, το Υπουργείο Χωροταξίας, ήδη σχεδιάζει την κατασκευή σ' αυτόν τον χώρο κοπηλατοδρομίου, με το πρόσχημα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Και αυτά είναι ελάχιστα δείγματα τύχης των ιερών ελληνικών χωρών.
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ "ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ

Η μεγάλη "Χάρτα της Ελλάδος" του Ρήγα Φεραίου, πέραν του πατριδογνωστικού της χαρακτήρα με τα αρχαία νομίσματα και τις άλλες αρχαίες παραστάσεις, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς αρχαίας ονοματολογίας και εσκεμμένης παραμόρφωσης της αποτύπωσης του χώρου.Σε μια εποχή, όπου ήδη ο Άγγλος πλοίαρχος Κουκ, είχε οδηγήσει επιστημονική αποστολή γεωγράφων και αστρονόμων στην Νέα Ζηλανδία, για να μελετηθεί από το ενδεδειγμένο γεωγραφικό πλάτος η έκλειψη του πλανήτη Αφροδίτη, η χαρτογραφία είχε εξελιχθεί κατά πολύ από την εποχή του Μερκάτορα, οι δε χάρτες απεικόνιζαν αρκετά πιστά την πραγματικότητα.

 Οι αποκρυφιστές γνωρίζουν ότι ο χάρτης του Ρήγα ανταποκρίνεται στην αιθερική πραγματικότητα του Ελλαδικού χώρου, ο οποίος έλκει την μορφή του από την διάταξη του αστέρος του Κυνός! Έτσι, ενώ σε μια άλλη χώρα, οι διάφορες πόλεις ματαξύ τους, ανά τρεις, σχηματίζουν, ως επί το πλείστον, σκαλινά τρίγωνα, στην Ελλάδα, όπως απέδειξαν οι Θ. Μανιάς και Α. Αλεξίου, δημιουργούνται πάνω από 800 ισοσκελή τρίγωνα - όμως μόνο ένα ισόπλευρο. Οι δε ευθείες που ενώνουν τις πόλεις μεταξύ τους περνούν από τρεις εώς πέντε πόλεις και ιερά.

Όμως, στον χάρτη του Ρήγα, τα περισσότερα σχηματιζόμενα τρίγωνα είναι ισόπλευρα ή ορθογώνια και οι πόλεις που συναντούμε απ' ευθείας είναι από οκτώ εώς δέκα, πράγμα που για τον γνώστη της εσωτερικής πραγματικότητας καταφανώς υποδεικνύει την, σε αιθερικό επίπεδο αστρική, πνευματική σύνδεση μεταξύ τους! (Να σημειώσουμε ότι οι νεότεροι ερευνητές, Θ. Μανιάς κ.α. εργάσθηκαν σε σύγχρονους χάρτες).

Είναι το ίδιο σχετικά φαινόμενο που παρατηρείται στην αριθμολογία, λόγω ιεράς προελεύσεως της ελληνικής γλώσσας. Οι αριθμοί δύναμης των αρχαίων ελληνικών λέξεων συμπίπτουν στο 80% των περιπτώσεων με τα αριθμητικά δυναμικά των αντίστοιχων λέξεων της Νεοελληνικής! Σημειώστε ότι τον χάρτη του Ρήγα τον επανέκδοσε ο Άνθιμος Γαζής το 1810, προσαρμόζοντάς τον πιο κοντά στην "πραγματικότητα".

Οι περιπέτειες του Ρήγα Φεραίου, η μόρφωσή του, το συγγραφικό του έργο και η συμμετοχή του στους φιλοσοφικούς κύκλους της εποχής, τον κατέστησαν ικανό να καθοδηγήσει τον χαράκτη Φρανσουά Μίλλερ στην εσκεμμένη παραμόρφωση του χάρτη της Ελλάδος, έτσι ώστε οι αρχαίες Ελληνικές πόλεις, τοποθετημένες στις κορυφές τέλειων ισόπλευρων τριγώνων και παράλληλα σε γραμμική παράθεση ανά δέκα περίπου, να ενώσουν συμβολικά την όποια πνευματική ενέργεια τους είχε απομείνει (σαν πνευματικές οντότητες πόλεων) και να δώσουν στον Ελληνισμό την απαραίτητη δύναμη που θα οδηγούσε, μέσω της επανάστασης του 1821, στην απελευθέρωσή του από τον τούρκικο ζυγό.

Επιπλέον, για τον Εθνομάρτυρα Ρήγα, ό,τι έπρεπε να ισχύει ήταν το εθνικό κριτήριο. Γιατί ό,τι εθνικό ήταν γι' αυτόν και αληθινό. Έτσι τόνισε ό,τι θεωρούσε πως έπρεπε να γίνει άμεσα αντιληπτό από τον χρήστη του χάρτη του. Για παράδειγμα, το άγνωστο από τους περισσότερους Μαραθονήσι, ή αρχαία Ομηρική Κρανάη, έχει αφύσικα τεράστιο μέγεθος σε σχέση με την πραγματικότητα, ενώ στον Πόρο ξεχωρίζει μόνο το Μόδι, που μόλις την τελευταία δεκαετία ανακαλύφθηκε σαν Μυκηναϊκός οικισμός και το οποίο πολύ σπάνια σημειώνεται σε σημερινούς χάρτες!

Ο αναγνώστης καλείται να ερευνήσει και να μελετήσει αυτές τις μυστικές πλευρές και τους κρυφούς συμβολισμούς τους στο χάρτη του Ρήγα, όπως είναι η τοποθέτηση της Δωδώνης βορειότερα των Ιωαννίνων, η ευθυγράμμιση Βυζαντίου, Αγίου Όρους, Ολύμπου και Νεκρομαντείου Αχέροντος, κ.λ.π.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Όπως αναφέρουν ο Αριστοτέλης και ο Στράβων, ο καθορισμός της ίδρυσης ιερών ακολουθούσε κάποιο νόμο, αλλά ουδής αναφέρει το περιεχόμενο του νόμου. Οπωσδήποτε αυτός θα σχετιζόταν με το θείον, συνδέοντας τα ιερά με τον έναστρο ουρανό, έτσι ώστε τα μέρη της γης που κατοικούνταν από ανθρώπους να βρίσκονται σε αρμονική σχέση με τους θεούς-Ουράνια σώματα.

Αλλά ακόμα κι αν δεχτούμε μια τέτοια άποψη αρμονίας μεταξύ θείων και ανθρωπίνων έργων, μας διαφεύγει ο νόμος που διέπει αυτή την αρμονία, την οποία εμείς σήμερα αμυδρά αντιλαμβανώμεθα με την μορφή της τριγωνοδαισίας, πιθανότατα επειδή ο αριθμός 3 (τρία) είναι ο, κατ' εξοχήν, ιερός αριθμός όλων των θρησκειών όλων των εποχών, από τα βάθη της προϊστορίας μέχρι και σήμερα.

Ο αριθμός τρία εθεωρείτω "ευτυχής αριθμός". Ακόμη, το τρία συμβόλιζε τον "Λόγο τον Νου και τη Θέληση", δηλαδή μια αποκρυφιστική εκδοχή της Δημιουργίας του κόσμου, αλλά επιπροσθέτως το "Κέντρο, την Ακτίνα και την Περιφέρεια" του κύκλου, που ήταν κι αυτός ιερό σχήμα, γιατί συμβόλιζε τον Ήλιο, την πηγή της Δημιουργίας. Έτσι φαίνεται ότι ο νόμος, τον οποίο αναφέρει ο Αριστοτέλης, επέβαλε την διάταξη αυτή των πόλεων, ιερών κ.λ.π. ώστε, ανά δύο, να σχηματίζουν ισοσκελή τρίγωνα, συνδεδεμένα μέσω της κορυφής τους με τους Δελφούς, τον ομφαλό, αν όχι της γης, τουλάχιστον της Ελλάδας! 

ΙΣΟΣΚΕΛΗ ΤΡΙΓΩΝΑ
Αλλά ας δούμε κάποια στοιχεία. Αρκετά γνωστό είναι το ισοσκελές τρίγωνο της Ακρόπολης της Αθήνας, με τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο και τον ναό της Αφαίας Αθηνάς στην Αίγινα με απόσταση 242 στάδια. Αν ήταν μόνο αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σύμπτωση αλλά έχουμε πάρα πολλά παρόμοια τρίγωνα για να χαρακτηριστούν απλά συμπτώσεις. 


ΔΕΛΦΟΙ

 
Ίση απόσταση απ' το μαντείο των Δελφών έχουν:
Αθήνα - Ολυμπία, 660 στάδια 
Ελευσίνα - Ιωλκός, 550 στάδια
Μεγαλόπολη - Φιγάλεια, 660 στάδια 
Ιδαίον Ανδρο στην Κρήτη - Σμύρνη, 2198 στάδια
Πέλλα - Κέρκυρα, 1350 στάδια 
Κινύρα Θάσου - Καρδαμύλη Χίου 1700 στάδια

ΔΗΛΟΣ
 
Ίση απόσταση από το ιερό νησί της Δήλου έχουν:
Κόρινθος - Μυτιλήνη
Ασκληπιείο Κω - Ασκληπιείο Επιδαύρου
Αθήνα - Καρδαμύλη (Χίος)
Σμύρνη - Θήβα
Θέρμη Θεσσαλονίκης - Φίλιπποι
Δίκτυννα - Κνωσός
Ιδαίον άντρο - μαντείο Τροφωνίου
Σπάρτη - Πέργαμος
Ίλιον (Τροία) - Ιωλκός
Δελφοί - Αλεξάνδρεια
Αργος - Μυκήνες
, 1200 στάδια 

ΔΩΔΩΝΗ

 
Ίση απόσταση από το ιερό της Δωδώνης έχουν: 
Δελφοί - Ιωλκός (1050 στάδια) 
Ολυμπία - Τροφώνιο μαντείο (1240 στάδια) 
Ελευσίνα - ανάκτορο Νέστορα στην Πύλο (1600 στάδια)
Αθήνα - Σπάρτη (1700 στάδια) 
Δήλος - Αλεξάνδρεια Τρωάδος (2482 στάδια) 
Κνωσός - Μίλητος (3300 στάδια) 
Ρώμη - Βυζάντιο  

Αντίστοιχες ιδιότητες παρουσιάζουν επίσης η Αθήνα, η Σπάρτη, το Αργος, η Δωδώνη, η Κνωσός, και η Πέλλα
Η Σμύρνη ισαπέχει απ' την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη (1620 στάδια). (φ x 1000)
Ο Μαραθώνας ισαπέχει απ' την Αθήνα και από την Κάρυστο. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η απόσταση Ιωλκού - Ελευσίνας είναι 850 στάδια, το άθροισμα των γραμμάτων- αριθμών της λέξεως «Ελευσίς» είναι επίσης 850.
 Ε=5 + Λ=30 + Ε=5 + Υ=400 + Σ=200 + Ι=10 + Σ=200 = 850

Η Χαλκίδα απέχει εξ' ίσου απ' την Θήβα και το Αμφιάρειο, 162 στάδια. Η απόσταση Θήβας Αμφιαρείου είναι 262 στάδια (162 x 1.62 = 2.62 αλλά και 100 x φ2= 262) το τρίγωνο υπακούει στην αρμονία του χρυσού αριθμού φ=1.62. Η Χαλκίδα ισαπέχει επίσης απ' την Αθήνα και τα Μέγαρα 314 στάδια. Δηλαδή παρουσιάζονται ο χρυσός αριθμός φ και το π εκατονταπλασιασμένα.

Η απόσταση Αθήνας - Σπάρτης είναι 800 στάδια ίση με την απόσταση Αθήνας - Δήλου. Απόσταση ίση με το ύψος της μεγάλης πυραμίδας της Αιγύπτου x 1001.

Η απόσταση Δελφών - Δήλου είναι 1460 στάδια, όσα έτη ήταν το μέγα έτος ή Σωθική περίοδος των Αιγυπτίων 1460 έτη. Κάθε 1460 έτη συμπληρώνει την εμφάνισή του ο Σείριος. Αν η απόσταση διαιρεθεί δια 4 δίνει 365.

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ
Στο σχέδιο του Παρθενώνα δεν υπάρχει ούτε μία ευθεία γραμμή!
Το πλάτος του Παρθενώνα αντιστοιχεί σε γωνία ενός δευτερολέπτου της μοίρας στην Ισημερινό.

Οι κίονες του Παρθενώνα δεν είναι κάθετοι αλλά αν προεκταθούν νοητά προς τα επάνω συναντώνται στα 1852 μέτρα. Ο όγκος της νοητής πυραμίδας που σχηματίζεται είναι ο μισός της μεγάλης πυραμίδας της Αιγύπτου, 45.000.000 ελληνικά κυβικά πόδια.

Το κέντρο του Παρθενώνα ισαπέχει από το Θησείο, την Πνύκα, το Μνημείο του Φιλοπάππου, και το κέντρο του ναού του Ολυμπίου Διός τα οποία βρίσκονται σε κορυφές κανονικού οκταγώνου.


ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΝΑΟΣ
Ο ναός του Επικουρείου Απόλλωνος στις Βάσσες Αρκαδίας χτίστηκε από τον Ικτίνο με καθοδήγηση των Ιερέων των Δελφών. Ο Στέλιος Πετράκης ανακάλυψε ότι ο ναός είναι έτσι χτισμένος που κάθε χρόνο να γλιστράει πάνω στην ειδική βάση του με γωνία τέτοια που να στρέφεται κατά 50.2 δευτερόλεπτα της μοίρας κάθε χρόνο στοχεύοντας στο ίδιο αστρικό σημείο λόγω της κίνησης του άξονα της γης.

Ο ναός λεηλατήθηκε απ' τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αύγουστο που αφαίρεσε και τα γλυπτά του, αλλά και από άλλους αργότερα που αφαιρούσαν μέταλλα απ' την ειδικά κατασκευασμένη βάση του. Δεν ξέρουμε αν μπορεί να ακολουθεί μέχρι σήμερα με την ίδια ακρίβεια την προκαθορισμένη του τροχιά προσανατολιζόμενος σε κάποιο αστρικό σημείο...

Σήμερα (Φεβρουάριος 2001) ο ναός παραμένει σκεπασμένος με νάιλον και σε πρόγραμμα διάλυσης και ανακατασκευής!!

Ο άξονας περιστροφής της γης έχει μια κλίση 23.5° Αυτός ο άξονας κινείται αργά διαγράφοντας κύκλο κάθε 25.920 χρόνια. Σαν παράδειγμα αναφέρω ότι σε 14.000 χρόνια το άστρο Vega θα έχει πάρει την θέση του σημερινού Πολικού Αστέρα που βλέπουμε στο βόρειο ημισφαίριο πάντα στον βορρά. Προφανώς αυτόν τον κύκλο συνυπολόγισαν στην κατασκευή οι κατασκευαστές του ναού.
Ξαναπαίζοντας με αριθμούς 60 x 432 = 25.920

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΟΣ
Ένα από τα αρχαιότερα μαντεία και ιερά ήταν την Δωδώνης, Βρίσκεται στην ίδια ευθεία γραμμή με το μαντείο των Δελφών, την Ακρόπολη της Αθήνας και την Δήλο.

Μία άλλη μακριά ευθεία γραμμή λέγεται ότι ενώνει το Stonehedge, την Ακρόπολη της Αθήνας και την μεγάλη πυραμίδα της Αιγύπτου

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ (τεύχος 92),
 ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ κ.α.

Διαβάστε επίσης...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...