Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ


(όταν ήμουν 20 χρονών είχα ασχοληθεί έντονα με την προσωκρατική φιλοσοφία. Πρόσφατα προμηθευτηκα το εξαιρετικό βιβλίο του κ. Μακρυγιάννη "Η έννοια του Θεού στην προσωκρατική φιλοσοφία" (για το οποίο θα γράψω και λίγα λόγια στο μέλλον), όπου με συγκίνηση ανακάλυψα ότι κάποια συμπεράσματα μου που είχα διατυπώσει γραπτώς τότε για την Φιλοσοφία του Θαλή, ταυτίζονται με τις ολοκληρωμένες και κατασταλλαγμένες σκέψεις του συγγραφέα. Έτσι αποφάσισα να το παραθέσω, παρά την οφθαλμοφανή διάσταση του με την θεματολογία του ιστότοπου των "ιστορικών θεμάτων".... )


ΘΑΛΗΣ O ΜΙΛΗΣΙΟΣ

Η ΖΩΗ ΤΟΥ
Ο Θαλής γεννήθηκε το 624 π.Χ. στη Μίλητο και υπήρξε ιδρυτής της φιλοσοφικής Iωνικής σχολής (σχολή της Μιλήτου) κατά τον Ευσέβιο και κατ΄ επέκταση ιδρυτής της παγκόσμιας Φιλοσοφίας. Ήταν επίσης και ένας από τους περίφημους 7 σοφούς της αρχαιότητος (Διογένης Λαέρτιος, Απόσπασμα 4). Ο Ηρόδοτος και άλλες δοξογραφικες πηγές των θέλουν φοινικικής καταγωγής όμως το πιο πιθανό είναι να ήταν Έλλην και από τους δυο γονείς και μάλιστα αριστοκρατικής καταγωγής. Ο Διογένης Λαέρτιος σώζει μια προσωπική δήλωση του Θαλή που μάλλον δεν αφήνει πολλές αμφιβολίες (Διογένης Λαέρτιος, Απόσπασμα 5). Υπάρχουν αναφορές ότι παρέμεινε εργένης, ενώ άλλες πηγές τον παρουσιάζουν παντρεμένο, και μάλιστα αναφέρουν και το όνομα του παιδιού του(Διογένης Λαέρτιος, Απόσπασμα 2).
Φιλόπατρις, ενεργός πολιτικά αναμείχθηκε με τόλμη στα κοινά της Μιλήτου, και ο Ηρόδοτος μαρτυρεί ότι με δική του πολιτική πρωτοβουλία οι ιωνικές πόλεις συνασπίσθηκαν για να αντιμετωπίσουν από κοινού τον Περσικό κίνδυνο. Σε άλλη περίπτωση εμπόδισε την γενέτειρα του Μίλητο να συνάψει συμμαχία με τον βασιλιά Κροίσο σώζοντας την, αφού ο Κροίσος ηττήθηκε από τους Πέρσες. Ταξίδευσε πολλές φορές και στη Αίγυπτο και στην Μεσοποταμία.
Η παράδοση σώζει διάφορα περιστατικά της ζωής του. Τον κορόιδευαν οι σύγχρονοι του για την πενία του, που προερχόταν από την ενασχόληση του με την επιστήμη και την αστρονομία. Αυτός χρησιμοποιώντας τις αστρονομικές του γνώσεις προέβλεψε ότι η σοδειά της ελιάς θα ήταν καλή, και νοίκιασε έναντι μικρού τιμήματος όλα τα ελαιοτριβεία της Μιλήτου. Όταν έφτασε η εποχή της περισυλλογής και όντως επαληθεύτηκαν οι προβλέψεις του, κέρδισε πολλά χρήματα υπενοικιάζοντας τα ελαιοτριβεία όσο ήθελε (Αριστοτέλης, Πολιτικά, Ι, 11, 1259α & (Διογένης Λαέρτιος, Απόσπασμα 9). Ο Ηρόδοτος περιγράφει και την συμμετοχή του Θαλή σε μια εκστρατεία του Κροίσου, σώζοντας και ένα τέχνασμα του για να περάσει τον αδιάβατο ποταμό Άλυ ο στρατός του Κροίσου. Επειδή δεν υπήρχε ξυλεία για γέφυρες έκτρεψε μερικώς την κοίτη του ποταμού με μια βαθειά διώρυγα. Έτσι ο ποταμός διοχετευόταν σε 2 ροές και ήταν πλέον βατός.

Σε ένα άλλο περιστατικό μια γρια τον κορόιδεψε γιατί ενώ κοιτούσε τον ουρανό και περπατούσε έπεσε σε μια τρύπα του εδάφους(Διογένης Λαέρτιος, Απόσπασμα 7). Στην εποχή εθεωρείτο ο πλέον σοφός για αυτό τον λόγο ένας δελφικός χρησμός του απένειμε έναν χρυσό τρίποδα που βρήκαν κάποιοι ψαράδες (Διογένης Λαέρτιος, Απόσπασμα 8). Ο Ηρόδοτος αναφέρει πώς ο Θαλής συνόδευσε τον Κροίσο σε εκστρατεία του και με κατάλληλη διοχέτευση των νερών του ποταμού Αλύ διευκόλυνε τα στρατεύματά του στη διάβαση τους. Η παράδοση τον θέλει να πεθαίνει στα 78 χρόνια του, ενώ παρακολουθούσε γυμνικούς αγώνες, από την υπερβολική ζεστή και την έλλειψη νερού (Διογένης Λαέρτιος, Απόσπασματα 3, 6).
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

1.Ἦν τοίνυν ὁ Θαλῆς, ὡς μὲν Ἡρόδοτος (i. 170, 3) καὶ Δοῦρις(FGrH 76 F 74) καὶ Δημόκριτός (DK 68 B 115a) φασι, πατρὸς μὲν Ἐξαμύου, μητρὸς δὲ Κλεοβουλίνης, ἐκτῶν Θηλιδῶν, οἵεἰσι Φοίνικες, εὐγενέστατοι τῶν ἀπὸΚάδμου καὶ Ἀγήνορος. <ἦν δὲ τῶν ἑπτὰ σοφῶν,> καθὰ καὶ Πλάτων φησί (Prot. 343a)· καὶ πρῶτος σοφὸς ὠνομάσθη ἄρχοντος Ἀθήνησι Δαμασίου, καθ' ὃν καὶ οἱ ἑπτὰ σοφοὶ ἐκλήθησαν, ὥς φησι Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς ἐν τῇ τῶν Ἀρχόντων ἀναγραφῇ (FGrH 228 F 1). ἐπολιτογραφήθη δὲ ἐν Μιλήτῳ, ὅτε ἦλθεσὺν Νείλεῳ ἐκπεσόντι Φοινίκης · ς δ'ο πλεους φασν, θαγενς Μιλσιος ν κα γνους λαμπρο.

2. μονήρη αὑτὸν γεγονέναι καὶ ἰδιαστήν. ἔνιοι δὲ καὶ γῆμαι αὐτὸν καὶ Κύβισθον υἱὸν ἔχειν·

3. Ὁδ' οὖν σοφὸς ἐτελεύτησεν ἀγῶνα θεώμενος γυμνικὸν ὑπό τε καύματος καὶ δίψους καὶ ἀσθενείας, ἤδη γηραιός. καὶ αὐτοῦ ἐπιγέγραπται τῷ μνήματι (A. Pal. vii. 84)·

4. Περὶ δὴ τῶν ἑπτά - ἄξιον γὰρ ἐνταῦθα καθολικῶς κἀκείνων ἐπιμνησθῆναι-λόγοι φέρονται τοιοῦτοι.

5. ἔφασκε γάρ, φασί,τριῶν τούτων ἕνεκα χάριν ἔχειν τῇ Τύχῃ· πρῶτον μὲν ὅτιἄνθρωπος ἐγενόμην καὶ οὐ θηρίον, εἶτα ὅτι ἀνὴρ καὶ οὐ γυνή,τρίτον ὅτι Ἕλλην καὶ οὐ βάρβαρος.

6. Φησὶ δ' Ἀπολλόδωρος ἐν τοῖς Χρονικοῖς (FGrH 244 F 28)γεγενῆσθαι αὐτὸν κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς τριακοστῆς ἐνάτης Ὀλυμπιάδος. ἐτελεύτησε δ' ἐτῶν ἑβδομήκοντα ὀκτώ, (ἤ, ὡςΣωσικράτηςφησίν-FHG iv. 501-, ἐνενήκοντα)·

7. . λέγεται δ' ἀγόμενος ὑπὸ γραὸς ἐκ τῆς οἰκίας, ἵνα τὰ ἄστρα κατανοήσῃ, εἰς βόθρον ἐμπεσεῖν καὶ αὐτῷ ἀνοιμώξαντι φάναι τὴν γραῦν· "σὺ γάρ, ὦ Θαλῆ, τὰ ἐν ποσὶν οὐ δυνάμενος ἰδεῖν τὰ ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴει γνώσεσθαι;"

8. Τὰ δὲ περὶ τὸν τρίποδα φανερὰ τὸν εὑρεθέντα ὑπὸ τῶν ἁλιέων καὶ διαπεμφθέντα τοῖς σοφοῖς ὑπὸ τοῦ δήμου τῶν Μιλησίων. φασὶ γὰρ Ἰωνικούς τινας νεανίσκους βόλον ἀγοράσαι παρὰ Μιλησίων ἁλιέων. ἀνασπασθέντος δὲ τοῦ τρίποδος ἀμφισβήτησις ἦν, ἕως οἱ Μιλήσιοι ἔπεμψαν εἰς Δελφούς· καὶ ὁ θεὸς ἔχρησεν οὕτως(D.S. ix. 3. 2, Val. Max. iv. 1. Ext. 7, Schol. Arist. Plut. 9)· ἔκγονε Μιλήτου, τρίποδος πέρι Φοῖβον ἐρωτᾷς ; τίς σοφίῃ πάντων πρῶτος, τούτου τρίποδ' αὐδῶ. διδοῦσιν οὖν Θαλῇ· ὁδὲ ἄλλῳ καὶ ἄλλος ἄλλῳ ἕως Σόλωνος. ὁδὲ ἔφη σοφίᾳ πρῶτον εἶναι τὸν θεὸν καὶ ἀπέστειλε νεἰς Δελφούς. ταῦτα δὴ ὁ Καλλίμαχος ἐν τοῖς Ἰάμβοις (Pf. 191. 32)ἄλλως ἱστορεῖ, παρὰ Λεανδρίου λαβὼν τοῦ Μιλησίου (FGrH492 F 18)

9. ) ὅτι βουλόμενος δεῖξαι ῥᾷον εἶναι πλουτεῖν, φορᾶς μελλούσης ἐλαιῶν ἔσεσθαι,προνοήσας ἐμισθώσατο τὰ ἐλαιουργεῖα καὶ πάμπλειστα συνεῖλε χρήματα.

ΟΙ ΠΗΓΕΣ

Δεν σώζεται κανένα κείμενο του ίδιου του φιλοσόφου, κάτι που ισχύει άλλωστε για τους περισσότερους αντιπροσώπους της Προσωκρατικής Φιλοσοφίας. Πολύτιμη συνεισφορά στην γνώση μας για τον Θαλή αποτελεί ο Αριστοτέλης και οι μαθητές-σχολιαστές του. Η επιστήμη έχει αποφανθεί ότι είναι και η πλέον αξιόπιστη πηγή. Σημαντικές πληροφορίες αντλούμε και από την ιστορία του Ηροδότου , από τον Πλάτωνα και τον σχολιαστή του Πρόκλο. Σημαντικά στοιχεία για την ζωή και φιλοσοφία του Θαλή βρίσκουμε στο έργο του Διογένους Λαερτιου "Βίοι Φιλοσόφων" (Βιβλίο 1ο). Υπάρχει και μια σειρά άλλων πηγών, κυρίως νεότεροι σχολιαστές και δοξογράφοι της ρωμαϊκής εποχής όπως ο Σιμπλίκιος και ο Αέτιος, οι οποίοι όμως μπορούν να εξετασθούν μόνο βοηθητικά καθώς έχουν αμφισβητηθεί από πολλούς ερευνητές.

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Ο Θαλής, εκτός από φιλόσοφος, υπήρξε μεγάλος αστρονόμος και μαθηματικός .Ο Ηράκλειτος γράφει : «Θαλής πρώτος αστρολογήσαι». Πρώτος βρήκε την πορεία του ήλιου από ηλιοστάσιο σε ηλιοστάσιο και διατύπωσε την άποψη πως το μέγεθος του ήλιου και της σελήνης είναι ίσο με το ένα επτακοσιοστό της τροχιάς του. Πρώτος ονόμασε την τελευταία μέρα του μήνα τριακοστή, πρώτος διαίρεσε το έτος σε 365 ημέρες. Υποστήριξε ότι ο ήλιος έχει μορφή γης, και η έκλειψη του συμβαίνει όταν η σελήνη βρίσκεται κάθετα κάτω από αυτόν. Με μεγάλη τόλμη διατύπωσε την ιδέα ότι η σελήνη φωτίζεται από τον ήλιο, Τέλος βοήθησε την ναυτιλία σημαντικά παρατηρώντας ότι η Μεγάλη Άρκτος είναι ευκολότερο μέσο προσανατολισμού στο Θαλάσσιο ταξίδι από την Μικρή Άρκτο.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

1.δοκεῖ δὲ κατά τινας πρῶτος ἀστρολογῆσαι καὶ ἡλιακὰς ἐκλείψεις καὶ τροπὰς προειπεῖν, ὥς φησιν Εὔδημος ἐν τῇ Περὶ τῶν ἀστρολογουμένων ἱστορίᾳ

2.πρῶτος δὲ καὶ τὴν ἀπὸ τροπῆς ἐπὶ τροπὴν πάροδον εὗρε, καὶ πρῶτος τὸ τοῦ ἡλίου μέγεθος <τοῦ ἡλιακοῦ κύκλου ὥσπερ καὶ τὸ τῆς σελήνηςμέγεθος> τοῦ σεληναίου ἑπτακοσιοστὸν καὶ εἰκοστὸν μέρος ἀπεφήνατο κατά τινας. πρῶτος δὲ καὶ τὴν ὑστέραν τοῦ μηνὸς τριακάδα εἶπεν. πρῶτος δὲ καὶ περὶ φύσεως διελέχθη, ὥς τινες.

3.τάς τε ὥρας τοῦ ἐνιαυτοῦ φασιν αὐτὸν εὑρεῖν καὶ εἰς τριακοσίας ἑξήκοντα πέντε ἡμέρας διελεῖν.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ως μαθηματικός ο Θαλής είναι γνωστός στη στοιχειώδη γεωμετρία από το ομώνυμο θεώρημα για τα τμήματα που τέμνονται από παράλληλες ευθείες του επιπέδου πάνω σε δύο άλλες ευθείες του και το ανάλογο του στη γεωμετρία του χώρου. Το θεώρημα της γεωμετρίας πως οι γωνίες ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες μεταξύ τους οφείλεται επίσης σ' αυτόν. Οι κατακορυφην γωνίες δυο ευθειών που τέμνονται είναι ίσες μεταξύ τους και η εγγεγραμμένη στο ημικύκλιο γωνία είναι πάντοτε ορθή.

Τέλος ο Πρόκλος αναφέρει ότι ο Θαλής είχε ανακαλύψει πρώτος ότι ο κύκλος τέμνεται από την διάμετρο του σε δυο ίσα μέρη.


Δοξογραφικες πηγές αναφέρουν πως κάποτε υπολόγισε το ύψος μίας πυραμίδας στην Αίγυπτο μετρώντας τον ίσκιο της τη στιγμή ακριβώς που ο δικός του ίσκιος ήταν ίσος με το πραγματικό του ύψος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

1. «Το μεν ουν διχοτομισθαι τον κυκλον, υπο της διαμετρου πρωτον Θαλην εκεινον αποδειξαι φασιν» (Προκλος, 157, 10)

2. «Τωι μεν ουν Θαληι τωι παλαιωι πολλων τε αλλων ευρεσεως ενεκα και τουδε του θεωρηματος χαρις. Λεγεται γαρ δη πρωτος εκεινος επιστησαι και ειπειν, ως αρα παντος ισοσκελους αι προς τηι βασει γωνιαι ισαι εισιν, αρχαικοτερον δε τας ισας ομοιας προσειρικεναι» (Προκλος, 250, 20)

3. «Τουτο τοινυν το θεωρημα δεικνυσιν, ότι δυο ευθειων αλληλας τεμνουσων αι κατά κορυφην γωνιαι ισαι εισιν, ευρημενον μεν, ως φησιν Ευδημος, υπο Θαλου πρωτου» (Προκλος, 299, 1)
4.καὶ ἐκμετρῆσαί φησιν αὐτὸν τὰς πυραμίδας ἐκ τῆς σκιᾶς, παρατηρήσαντα ὅτε ἡμῖν ἰσομεγέθεις εἰσίν

Η ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ

Η ηθική φιλοσοφία του Θαλή, όπως σχηματοποιείται στα παρακάτω σύντομα αποφθέγματα, έχει ως πυρήνα της, την πίστη στον θεό (Διογένης Λαέρτιος απόσπασμα 1,2), την πίστη στον θεσμό της οικογένειας (Διογένης Λαέρτιος απόσπασμα 13), την ευπρέπεια (Διογένης Λαέρτιος απόσπασμα 12) , και την αληθινή φιλία (Διογένης Λαέρτιος, αποσπ.11). Αυτά άλλωστε, είναι και τα δομικά στοιχεία, οι συνεκτικοί κρίκοι, όλων των καταγεγραμμένων ιστορικά κοινωνιών που ήκμασαν, παρήγαγαν πολιτισμό και πρόσφεραν ευδαιμονία στα μέλη τους. Η στέρεα πίστη του Θαλή στον θεό όπως γλαφυρά διαφαίνεται στα πρώτα αποσπάσματα είναι ένα επιπλέον τεκμήριο κατά αυτών που τον περιγράφουν ως οπαδό και θιασώτη θεωριών που θέλουν την φύση χωρίς αρχή, και την δημιουργία της μια τυφλή υλιστική διαδικασία.
Σημαντική θέση στην πρακτική Φιλοσοφία του Θαλή κατείχε η αυτογνωσία και η προσωπική καλλιέργεια και μόρφωση (Αποσπάσματα 8, 9). Συνάμα θεωρούσε σημαντικό τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και ως αναμφισβήτητο δείγμα της ποιότητας του την ευπρέπεια και την ευγένεια των τρόπων (απόσπασμα 12).

Τα αποσπάσματα αυτά μας επιβεβαιώνουν την εικόνα του Θαλή που εν πολλοίς έχει απαθανατίσει η παράδοση και η δοξογραφια για αυτόν. Δεν ήταν ένας άνθρωπος αποτραβηγμένος κοινωνικά, σε μια φιλοσοφική ελιτιστική απομόνωση. Αντιθέτως, ζούσε μέσα στην κοινωνία της Μιλήτου ως ενεργό και μάλιστα δραστήριο μέλος της, και η ηθική φιλοσοφία του ήταν κοινωνικά πρακτική και εποικοδομητική. Πρέσβευε μια ζωή με αρχές, με αγάπη για την καταγωγή του(Διογένης Λαέρτιος, αποσπ.14).

1. «Πρεσβυτατον των οντων ο Θεος. Αγενητον γαρ»
Το παλαιότερο από τα όντα είναι ο Θεός, διότι είναι αγέννητος.

2. «Κάλλιστον κόσμος. Ποίημα γαρ θεού»
Το ωραιότερο δημιούργημα είναι ο κόσμος, διότι είναι έργο Θεού

3. «Μέγιστον τόπος. Άπαντα γαρ χωρεί
Το μεγαλύτερο ο χώρος, διότι χωράει τα πάντα

4. «Τάχιστον νους. Δια παντός γαρ τρέχει»
το γρηγορότερο ο νους, διότι διατρέχει τα πάντα.

5. «Ισχυρότατον ανάγκη. Κραττει γαρ πάντων»
Το ισχυρότερο η ανάγκη, διότι κυριαρχεί σε όλα.

6. «Σοφότατον χρονος. Ανευρισκει γαρ πάντα»
Το σοφότερο ο χρόνος, διότι ανακαλύπτει τα πάντα.

7. «Ουδεν εφη τον θάνατον διαφέρειν του ζειν»
Ο Θάνατος δεν διαφέρει σε τίποτα από τη ζωή.

8. « Γνώθι σ' αυτόν»
9. «τις ευδαιμων, «ο το μεν σώμα υγιης, την δε ψυχήν έμπορος, την δε φυσιν ευπαίδευτος»
Σ' αυτόν που τον ρώτησε ποιος είναι πιο ευτυχισμένος είπε "Αυτός που έχει σώμα υγιές, εφευρετικό μυαλό και έμφυτη ικανότητα να δεχτεί τη μόρφωση".

10. «ερωτηθεις τι ευκολον «το αλλωι υποθεσθαι»
Σ' αυτόν που τον ρώτησε τι είναι εύκολο είπε: "Το να δίνεις συμβουλές στους άλλους".

11. « φιλων παροντων και αποντων μεμνησθαι φησι»
Να θυμόμαστε τους φίλους και τους παρόντες και τους απόντες

12. « μη την οψην καλλοπιζεσθαι, αλλα τοις επιτηδευμασιν είναι καλον»
να μην καλλωπίζουμε μόνο την εξωτερική μας εμφάνιση, αλλά και τους τρόπους μας

13. «ους αν ερανους εισεναγκυηις, τοις γονευσιν, τους αυτους προσδεχου και παρα των τεκνων»
την βοήθεια που πήρες από τους γονείς σου, να την δώσεις και στα παιδιά σου

14. «φασκε γρ, φασ,τριν τοτων νεκα χριν χειν τ Τχ· πρτον μν τι νθρωπος γενμην κα ο θηρον, ετα τι νρ κα ο γυν, τρτον τι λλην κα ο βρβαρος»
Ο Θαλής έλεγε ότι ήταν τυχερός για τρία πράγματα. Πρώτον ότι γεννήθηκε άνθρωπος και όχι ζώο. Δεύτερο ότι γεννήθηκε άνδρας και όχι γυναίκα και τρίτο ότι γεννήθηκε ΕΛΛΗΝΑΣ και όχι βάρβαρος

15. " ρτησ τις ατν ε λθοι θεος νθρωπος δικν· "λλ' οδ διανοομενος,"
όταν τον ρώτησαν αν μπορεί κάποιος να ξεγελάσει τους Θεούς απάντησε «όυτε να το σκέφτεται ότι μπορεί».

16. πρς τνμοιχν ρμενον ε μσαι μ μεμοιχευκναι, "ο χερον," φη,"μοιχεας πιορκα."

17. πς ν τις τυχαν ῥᾷστα φροι, "ε τος χθρος χερον πρσσοντας βλποι·"
Ερωτώμενος πως κάποιος μπορεί να αντέξει μια ατυχία του ευκολότερα απάντησε «βλέποντας τους εχθρούς του να παθαίνουν χειρότερα»

18. πς ν ριστα κα δικαιτατα βισαιμεν, "ἐὰν οδν φη τν θνατον διαφρειν το ζν. "σ ον,"

19. Τί δύσκολον; Τό αυτόν γνναι.
Τι είναι δύσκολο; Να μάθεις τον εαυτό σου

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ

Ο Θαλής ήταν ο πρώτος φιλόσοφος παγκοσμίως που διατύπωσε μια μη μυθολογική θεωρία για την τρόπο δημιουργίας της φύσης και των όντων. Συγκεκριμένα αποφάνθηκε ότι το υλικό κατασκευής του κόσμου είναι το ύδωρ(απόσπασμα 1).

Το ύδωρ ήταν η αρχική ουσία από την οποία εκπορεύτηκαν όλες οι άλλες παραλλαγές των όντων. Ο ισχυρισμός αυτός δεν είναι όσο παράλογος όσο φαίνεται σύμφωνα με τον Αριστοτέλη. Η τροφή όλων των όντων είναι υγρή, η θερμότητα δημιουργείται από το νερό και συντηρείται από αυτό. Το σπέρμα που γεννά και τελικά γονιμοποιεί, είναι επίσης σε υγρή μορφή και το νερό είναι το βασικό συστατικό κάθε υγρού στοιχείου (Μετά τα Φυσικά Α 3, 983 b 22). Σκεφτείτε ότι τα 4/5 της επιφάνειας του πλανήτη καλύπτεται από το νερό, το ανθρώπινο σώμα έχει ως βάση του το νερό, ενώ η βροχή είναι αυτή που γονιμοποιεί το χώμα.

Το πιο σημαντικό του ισχυρισμού όμως είναι ότι περιέχει έστω και σπερματικά, την μεγάλη πανανθρώπινη ιδέα ότι όλα είναι ένα, ότι όλα έχουν μια κοινή αφετηρία. Ο Νίτσε μίλησε για μια γιγαντιαία γενίκευση «ο Θαλής ήταν ο ο πρώτος που αντιλήφθηκε την ενότητα του «είναι». Συνάμα ο Θαλής φαίνεται από ένα κρίσιμο απόσπασμα του Σιμπλίκιου να θεωρεί την φύση του «ύδατος» άπειρη (απόσπασμα 3)
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

1. « Οι δ' εφ' ύδατος κεισθαι (την γην). Τούτον γαρ αρχαιότατον παρειληφαμεν τον λογον, ον φασιν ειπείν Θαλήν Μιλησιον ως δια το πλωτήν είναι μένουσαν ώσπερ ξυλον η τι τοιούτον έτερον» (Αριστοτελης Περι Ψυχης Β 13, 294 α ).

2. «…αλλα θαλης μεν ο της τοιαυτης αρχηγός φιλοσοφίας, υδωρ είναι φησιν (διο και την γην εφ' υδατος απεφαινετο είναι), λαβων ισως την υποληψιν ταυτην εκ του παντων οραν την τροφην υγραν ουσανκαι αυτό το θερμον εκ τουτου γιγνομενον και τουτωι ζων (το δ'εξ ου γιγνεται, τουτ' εστιν αρχη παντων), δια τε δη τουτο την υποληψιν λαβων ταυτην και δια το παντων τα σπερματα την φυσιν υγρα εχειν…» ( Αριστοτελης, Μετα τα Φυσικα, Α 3. 983β 6).
3. «…οι μεν εν τι στοιχείον υποτιθέντες τούτο άπειρον έλεγον τω μεγεθει, ώσπερ Θαλής μεν ύδωρ…»
ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ «ΔΗΘΕΝ» ΥΛΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΗ

Από κανένα σημείο του έργου του Θαλή δεν τεκμαίρεται ότι επεφύλασσε στην ύλη ένα αυτόνομο και δημιουργικό ρόλο στην φύση όπως με αγωνία προσπαθούν να υποστηρίξουν οι υλιστές μαρξιστές με στόχο να τον εντάξουν στους ιδεολογικούς προγόνους τους. Είναι φανερό ότι οι Έλληνες δεν πίστευαν ότι όλα πηγάζουν από την ύλη, αλλά ότι η ύλη είναι το βασικό εξάρτημα που χρησιμοποιεί το πνεύμα για να αναπαραστήσει τους σκοπούς του . Ο Θαλής σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται να υποστήριζε κάποιο μηχανιστικό η ντετερμινιστικό μοντέλο της γένεσης και εξέλιξης της φύσης. Ο Θαλής έρχεται να περιγράψει μια διαδικασία φυσική, λογική, επιστημονική, στηριζόμενη στην παρατήρηση αλλά μη αναιρετική του αρχέγονου αιτίου, του Θεού.

Επίσης η, επικρατούσα σήμερα, θεωρία του υλοζωισμού που θέλει την ύλη ισάξια του πνεύματος, και την ζωή την συνύφανση τους και συμεθεξη τους, δεν ερμηνεύει πειστικά, κατά την γνώμη μου, την θεωρία του Θαλή. Από τα σωζόμενα αποσπάσματα του Αριστοτέλη μπορούμε με ασφάλεια να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι ο Θαλής υπέτασσε την ύλη στο πνεύμα το οποίο θεωρούσε κινητήρια δύναμη του. Η ψυχή, το πνεύμα, περιγράφεται από τον Θαλή ως ανεξάρτητη και αυτοκινούμενη στο δεύτερο απόσπασμα, ενώ στο τρίτο αποτελεί, δύναμη θεϊκή και κινητική του ύδατος. Στο τέταρτο και πέμπτο σωζόμενο απόσπασμα ο Θαλής φέρει ως απόδειξη της κινητηρίου δύναμης της ψυχής επί της ύλης (ύδωρ), τον μαγνήτη που κινεί τον σίδηρο.
Το κινούν αίτιο της ζωής είναι ο Θεός, που με ένα θεϊκό φύσημα που διαπερνά την αρχική ύλη του ύδατος, την διαμορφώνει, την κινεί, και ουσιαστικά την καθοδηγεί στην αρχέγονη γένεση των όντων. Το ύδωρ είναι η πρώτη ύλη αλλά όχι το αίτιο. Δεν ενυπάρχει θέληση μέσα στην ύλη ούτε λογική, ούτε σκοπός. Η ύλη (ύδωρ) είναι το κινούμενο, η ψυχή το κινούν. Άρα η ύλη υποτάσσεται στο πνεύμα και είναι μη νοητή χωρίς αυτό (απόσπασμα 6).

«Η δράση της θείας δυνάμεως παρομοιάζεται με την δράση του ηλεκτρικού ρεύματος όταν διέρχεται π.χ. έναν ηλεκτρικό κινητήρα. Ο κινητήρας δεν έχει από μόνος του την ικανότητα να κινείται, παρά μόνο αν περάσει μέσα του το ηλεκτρικό ενέργεια, η οποία είναι ανεξάρτητη από τον κινητήρα και άσχετη με τα υλικά που τον αποτελούν. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές φύσεις, άσχετα αν συνδυάζονται προς παραγωγή συγκεκριμένου αποτελέσματος» παρομοιάζει εύστοχα με ένα σύγχρονο παράδειγμα ο κ. Μακρυγιάννης το κινούν αίτιο και το ύδωρ.

Αλλά υπάρχει και ένα απόσπασμα του Ιππόλυτου (απόσπασμα 7) που είναι εξίσου διαφωτιστικό για τις αντιλήψεις του Θαλή περί πρώτης θεϊκής ποιητικής αιτίας, που από μόνο του θα αρκούσε να στηρίξει τους ισχυρισμούς μας. Ο θεός κατά τον Θαλή είναι ο αρχηγός της γενέσεως διέποντας και εμψυχώνοντας τα πάντα χωρίς διακοπή.

1. Ο ίδιος ο Θαλής είπε «πάντα πλήρη θεών είναι» (Αριστοτέλης, Περι ψυχης, 411 α 7).

2. Το ιδιο «Θαλής απεφηνατο πρώτος την ψυχην φυσιν αεικίνητον η αυτοκίνητον» (Αετιος, Dox. 386 α , 10).

3. Θαλης νουν του κοσμου τον θεον, το δε παν έμψυχον αμα και δαιμόνων πλήρες. Διηκειν δε και δια του στοιχειώδους υγρου δυναμιν θειαν κινητικην αυτου» (Αετιος, Dox 301).

4. «Εοικε δε και Θαλης, εξ ων απομνημονευουσι, κινητικον τι την ψυχην υπολαβειν, ειπερ τον λιθον εφη ψυχην εχειν ότι τον σιδηρον κινει» (Αριστοτελης Περί Ψυχής Α 5, 411α).

5. φασὶν αὐτὸν καὶ τοῖς ἀψύχοις μεταδιδόναι ψυχάς, τεκμαιρόμενονἐκ τῆς λίθου τῆς μαγνήτιδος καὶ τοῦ ἠλέκτρου.
6. «Ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο οποίος πρώτος διερεύνησε αυτά τα ζητήματα, είπε ότι το ύδωρ είναι η πρώτη αρχή των πραγμάτων, αλλά ο Θεός ήταν ο νους που διέπλασε όλα τα πράγματα από ύδωρ» (μετάφραση από Κικέρωνα D nat.Deor. I. 10, 25)

7. «…(κατά τον Θαλή) …και τα πάντα φέρεσθαι τε και ρειν τη του πρώτου αρχηγού της γενέσεως αυτών φύσει συμφερόμενα. Θεόν δε τουτ’ είναι, το μήτε αρχήν και τέλος έχον…..»

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η συμβολή του Θαλή στον παγκόσμιο πολιτισμό είναι πολύτιμη σε όλα τα επίπεδα. Οι ανακαλύψεις του στις επιστήμες των μαθηματικών, αστρονομίας, ναυτηλιας και φιλοσοφίας μπορεί σήμερα να μας φαίνονται πρωτόγονες αλλά για την εποχή τους ήταν μια αληθινή επανάσταση. Εκτός αυτού, ο Θαλής, κυρίως ως φιλόσοφος, και ως φυσικός, φέρει τα πρωτεία παγκοσμίως. Ουσιαστικά είναι ο ιδρυτής των δυο αυτών επιστημών. Υπέδειξε στην ανθρωπότητα να βαδίσει έναν δρόμο που κανείς πριν από αυτόν δεν είχε υποψιασθεί την ύπαρξη του. Η σκέψη του ήταν τόσο ζωοφορα και ρωμαλέα που κατάφερε να απομακρύνει το παραπέτασμα της μυθολογίας, του ανθρωπομορφισμού, που χαρακτήριζαν την χρυσή εφηβεία του ελληνισμού, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο ώριμου πανανθρώπινου στοχασμού.

Το πιο σημαντικό για εμένα προσωπικά είναι ότι παρά την δύναμη του στοχασμού του ο Θαλής ήταν ένας απλός, θα λέγαμε μέσος, άνθρωπος. Ήταν ενεργό μέλος της κοινωνίας του, ενδιαφερόταν για αυτή. Ούτε ήταν τεμπέλης, ούτε όλη μέρα αργός, όπως μια νέα μόδα θέλει όλους τους μεγάλους αρχαίους Έλληνες στοχαστές. Ασχολήθηκε με την πολιτική, έπαιρνε μέρος σε εκστρατείες, είχε αίσθηση του κωμικού και του ωραίου, συμμετείχε στην αρχαία αγορά, παρακολουθούσε αθλητικούς αγώνες, έκανε λογοπαίγνια στην καθημερινή του ζωή, έκανε επενδύσεις χρημάτων και εμπορικές πράξεις και κατά πάσα πιθανότητα είχε οικογένεια και παιδί. Δεν ήταν ένας νιτσεϊκός υπεράνθρωπος όπως σήμερα η κουρασμένη κοινωνία μας κατασκευάζει και αποθεώνει όλους τους ήρωες της από το παρελθόν με ψεύτικα βιογραφικά, πλαστά επιτεύγματα και παρεξηγημένες προθέσεις.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Θαλής - Αναξίμανδρος - Αναξιμένης, εκδόσεις Εξάντας

2. Θαλής - Αναξίμανδρος - Αναξιμένης, εκδ. Κακτος

3. Προσωκρατική Φιλοσοφία, Κirk
-Raven-Schofield, εκδ M.I.E.T.

4. Προσωκρατική Φιλοσοφία, Ευάγγελος Σταμάτης

5. Η φιλοσοφία στην εποχή των Τραγικών, Φρίντριχ Νίτσε, εκδόσεις «Μοντέρνοι Καιροί»

6. H Αυγή της Ελληνικής Φιλοσοφίας, John Burnet, εκδόσεις «Αναγνωστίδη»

7. Προσωκρατική Φιλοσοφία, εκδόσεις Παπανικολή, Jean Brun

8. Βίοι Φιλοσόφων, Διογένης Λαέρτιος, εκδ. Πάπυρος

9. 9 Μουσες, Ηροδότου, εκδ. Ζαχαρόπουλου

10. www.el.wikipedia.org/wiki/θαλής

11. Θαλής ο Μιλήσιος στην Internet encyclopedia of philosophy

12. Η έννοια του Θεού στην Προσωκρατική Φιλοσοφία, Δημητρίου Μακρυγιάννη, εκδόσεις Γεωργιάδη.

www.istorikathemata

Η προσωπική πολιτική Ιστορία του κ. Κωστή Στεφανόπουλου υπό το φως των πρόσφατων δηλώσεων του, για αποφυγή δημοκρατικών εκλογώνΚωστής Στεφανόπουλος
 Γράφει ο Μαζίδης Στρατής
Ειλικρινά αδυνατώ να καταλάβω γιατί τέτοια αντίδραση στις δηλώσεις του τέως προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου ότι δεν πρέπει να πάμε σε εκλογές αλλά αντίθετα να στηρίξουμε ένα μη εκλεγμένο πρωθυπουργό όπως ο κος Παπαδήμος και την κυβέρνησή του.
Προς τι η απορία;  Μήπως και η δική του πολιτική σταδιοδρομία δε χαρακτηρίστηκε από αντίστοιχες συμπεριφορές;
Κι αλήθεια πότε ο ίδιος σεβάστηκε ένα εκλογικό αποτέλεσμα;  Υπενθυμίζουμε πως είχε διεκδικήσει ανεπιτυχώς την αρχηγία της τόσο το 1981 από τον Ευάγγελο Αβέρωφ όσο και το 1984 από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Ενώ το 1985 αποχώρησε (αφού πρώτα περίμενε να δει αν θα κέρδιζε η Ν.Δ. στις εκλογές), επικεφαλής ομάδας 10 βουλευτών... (Νίκος Αναστασόπουλος, Δημήτρης Βρεττάκος, Θεόφιλος Γάτσος, Κώστας Γιατράκος, Μαλεβίτης, Διάκος Μανουσάκης, Γεώργιος Μουτζουρίδης, Κώστας Πρίντζος και Στρατής Στρατήγης) και ίδρυσε τη ΔΗ.ΑΝΑ. Λίγο αργότερα, με την προσθήκη του Δημήτρη Νιάνια έγιναν έντεκα. Αλλά κι ο ίδιος πότε εξελέγη; Μονάχα το 1989 τον Ιούνιο όταν αποσπούσε το ποσοστό ρεκόρ του 1 %!

Ο ελληνικός λαός ουδέποτε τον επιδοκίμασε. Μάλλον το ανάποδο έπραξε. Αυτό όμως δεν εμπόδισε ούτε τον Αντώνη Σαμαρά ως δεκανίκι τότε (αλλά μάλλον και τώρα ε;) του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. να τον προτείνει για το ανώνατο πολιτειακό αξίωμα ούτε τον ίδιο να αποδεχθεί να επιβληθεί στην ουσία για δέκα χρόνια στον ελληνικό λαό.
  Γενικώς ο κος Στεφανόπουλος έχει μια τάση να αγνοεί τον ελληνικό λαό.
Αμίλητος στα γεγονότα των Ιμίων, τις συμφωνίες της Μαδρίτης και του Ελσίνκι, του σκανδάλου του χρηματιστηρίου και των Ολυμπιακών Αγώνων, παγερά αδιάφορος στα 3.200.000 υπογραφές των Ελλήνων για το θρήσκευμα στις ταυτότητες.

Και σήμερα, 6 χρόνια αργότερα κρίνει σκόπιμο να μας υπενθυμίζει την ορθότητα πρακτικών κι επιλογών που δε σέβονται την επιθυμία των Ελλήνων, που στοιχειοθετούν συνταγματικό πραξικόπημα.  Μία μόνο απορία έχω, διαβιεί με τη σύνταξη του δικηγόρου, του βουλευτή, του Προέδρου της Δημοκρατίας ή και με τις τρεις;


ΠΗΓΗ

emprosdrama.blogspot.com

Το Κρητικό Ζήτημα, ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 και η στάση της Ευρωπαϊκής Αριστεράς


μάχη στο Δομοκό
Στις αρχές του 1897, η έκρυθμη κατάσταση που επικρατούσε στην Κρήτη, λόγω της εξέγερσης των Κρητών και των τουρκικών θηριωδιών, προκάλεσε την επέμβαση της Ελλάδας με την αποστολή εκστρατευτικού σώματος υπό τον συνταγματάρχη Τιμολέοντα Βάσσο. Άμεση ήταν η αντίδραση της Τουρκίας, η οποία εκμεταλλευόμενη και την ένοπλη δράση των ανταρτικών σωμάτων της Εθνικής Εταιρείας που είχαν εισχωρήσει στο τουρκικό έδαφος, κήρυξε τον πόλεμο στην Ελλάδα στις 5 Απριλίου 1897Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος που ακολούθησε και κατέληξε στην ήττα και την ταπείνωση της Ελλάδας, δίχασε την κοινή γνώμη της Ευρώπης. Ο απλός λαός στα περισσότερα κράτη αντιμετώπισε με συμπάθεια το μικρό Ελληνικό κράτος που αποφάσισε να αντιμετωπίσει την κραταιά Οθωμανική Αυτοκρατορία για να διεκδικήσει την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων της Κρήτης. Η συμπάθεια αυτή όμως δεν αφορούσε και τις Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις που αντιμετώπιζαν την Ελληνική εμπλοκή ως παράγοντα αποσταθεροποίησης της περιοχής και υπονόμευσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Αγγλογάλλοι πρέσβευαν το δόγμα της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως εμπόδιο στην ρωσική κάθοδο στην Μεσόγειο, ενώ η Τσαρική Ρωσία ήταν ιδεολογικός όμηρος του Πανσλαβισμού και δεν επεδίωκε την μεγέθυνση της Ελλάδος σε Μακεδονικά εδάφη που διεκδικούσαν η Βουλγαρία και η Σερβία. Η Γερμανία φιλοδοξούσε να εξελιχθεί σε βασικό συνεταίρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είχε ήδη μεγάλα εμπορικά και οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή, ενώ είχε ως βασική προτεραιότητα την εξόφληση των Ελληνικών χρεών στις Γερμανικές τράπεζες.Ο διχασμός αυτός συνέβη και στην Ευρωπαϊκή Αριστερά. Γενικώς η δεσπόζουσα άποψη στην 
Edward Bernstein
Ευρωπαϊκή Αριστερά ήταν ότι η συνεχής ειρήνη βοηθά την ενδυνάμωση των αριστερών οργανώσεων και την διάδοση των επαναστατικών ιδεών. Αντίθετος με αυτές τις αντιλήψεις ο μετέπειτα ηγέτης της σοσιαλδημοκρατίας Edward Bernstein δημοσίευσε μια σειρά από άρθρα υπέρ του Ελληνικού Αγώνα υπέρ της Ελευθερίας, υπέρ της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα και των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ενώ τις θέσεις του ενστερνίστηκαν και πολλοί άλλοι μετριοπαθείς αριστεροί. Οι αριστεροί υποστηρικτές του Ελληνικού Αγώνα υπογράμμιζαν ότι η θαρραλέα αντιπαράθεση της ανίσχυρης Ελλάδας κατά της πανίσχυρης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα παραδειγμάτιζε την εργατική τάξη να μην φοβάται τους πανίσχυρους αντιπάλους της. Λίγες μέρες μετά ήρθε η απάντηση από τους σκληρούς ορθόδοξους Μαρξιστές όπως ο Γερμανός Karl Kautski και η Eleanor Marx που προσπάθησαν με άρθρα τους να προσγειώσουν την Ευρωπαϊκή Αριστερά κατηγορώντας τους ότι έχουν "ξετρελαθεί με την Κρήτη" και ότι υποχωρούν ιδεολογικά υπό την πίεση της κοινής γνώμης.

Και οι δύο τόνιζαν πως τα μικρά Βαλκανικά κράτη με τις καθυστερημένες γεωργικές και κτηνοτροφικές οικονομίες τους αποτελούν "τροχοπέδη στην Ευρωπαϊκή ταξική Επανάσταση" και στην πρόοδο της εκβιομηχάνισης και του εμπορίου. Έτσι λοιπόν η υποστήριξη του Ελληνικού  Αγώνα δεν

Eleanor Marx
εξυπηρετούσε την στρατηγική και τις επιδιώξεις της πανευρωπαϊκής σοσιαλιστικής στρατηγικής που "δεν πρέπει να επηρεάζεται από ρομαντικές, φολκλορικές και φιλάνθρωπες διαθέσεις". Η βασική θέση των "Ορθόδοξων" Μαρξιστών ήταν ότι μια πολεμική εμπλοκή και πιθανή ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (παρουσιαζόταν τότε ως ο "μεγάλος ασθενής" της Ανατολής λόγω των ανυπέρβλητων οικονομικών τς προβλημάτων) θα ενδυνάμωνε την Τσαρική Ρωσία και θα ευνοούσε την κάθοδο της στο Αιγαίο.

Τελικώς η Eleanor Marx κατηγορούσε τους πεπλανημένους συντρόφους της ότι απεμπόλησαν την ιδεολογική τους μαρξιστική προσέγγιση υπό το βάρος των ασφυκτικών πιέσεων της κοινής γνώμης που είχε συγκινηθεί από τον Ελληνικό Αγώνα. Ο Ορθόδοξος μαρξισμός έστεκε (και στέκει) με αμηχανία μπροστά στο φαινόμενο του Έθνους και θεωρούσε πάντοτε δευτερεύον το θέμα της αρχής των εθνοτήτων. Σε μια διεθνιστική παγκόσμια προλεταριακή επανάσταση που ευαγγελιζόταν το θέμα των εθνοτήτων θα λυνόταν από μόνο του καθώς θα έπαυε να υφίσταται. Καθώς όμως η επανάσταση αυτή συνεχώς καθυστερούσε, πολλοί Μαρξιστές θεωρητικοί ανατίμησαν την αρχή των εθνοτήτων, θεωρώντας πως ήταν ένα ενδιάμεσο στάδιο πριν την επικράτηση του σοσιαλισμού. Οι γερασμένες Αυτοκρατορίες θα έδιναν την θέση τους σε σφριγηλά έθνη-κράτη που μετά την εθνική τους αποκατάσταση θα όδευαν ολοταχώς στην εκβιομηχάνιση και την συνεπακόλουθη σοσιαλιστική επανάσταση.


Τελικώς όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ακριβώς έτσι...


Ι. Β. Δ.


Πηγές
Γιάννης Γιανουλόπουλος, Εξωτερική πολιτική και "εθνικά θέματα" από την ήττα του 1897 έως τη μικρασιατική καταστροφή, εκδόσεις Βιβλιόραμα

Φυσαλίδες επικίνδυνου μεθανίου κάνουν τον Αρκτικό Ωκεανό να κοχλάζει


Εκατοντάδες ρωγμές στο βυθό, από τις οποίες αναβλύζουν τεράστιες ποσότητες μεθανίου, ανακαλύφθηκαν από ρωσική αποστολή στα νερά έξω από την Ανατολική Σιβηρία.
Οι ερευνητές δηλώνουν έκπληκτοι και ανήσυχοι, δεδομένου ότι το μεθάνιο είναι 20 φορές πιο δραστικό από το διοξείδιο του άνθρακα ως αέριο του θερμοκηπίου.


Η νέα προειδοποίηση έρχεται από την ομάδα του Ιγκόρ Σεμιλέτοφ, υπεύθυνου της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών για την περιοχή της Άπω Ανατολής, ο οποίος είχε δημοσιεύσει μελέτη το 2010, σύμφωνα με την οποία οι εκπομπές μεθανίου από το βυθό του Αρκτικού Ωκεανού φτάνουν τους 8 εκατομμύρια τόνους το χρόνο.


Οι παρατηρήσεις της τελευταίας αποστολής, στο όριο της υφαλοκρηπίδας της Ανατολικής Σιβηρίας, καθιστούν σαφές ότι το νούμερο αυτό είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερο, αναφέρει ο Σεμιλέτοφ στη βρετανική εφημερίδα Independent. Τα τελευταία ευρήματα παρουσιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα στο συνέδριο της Αμερικανικής Γεωχημικής Εταιρείας.


«Σε μια πολύ μικρή περιοχή, μικρότερη από 10.000 τετραγωνικά μίλια [26.000 τ.χλμ], μετρήσαμε πάνω από 100 "σιντριβάνια" [...] από τα οποία το μεθάνιο αναβλύζει μέσα από τη στήλη νερού και φτάνει κατευθείαν από το βυθό στην ατμόσφαιρα» αναφέρει ο Σεμιλέτοφ.


Σύμφωνα με αρκετές προηγούμενες μελέτες, στο παγωμένο έδαφος και υπέδαφος της Αρκτικής -τόσο στην ξηρά όσο και στον ωκεάνιο πυθμένα- υπάρχουν τεράστιες ποσότητες παγιδευμένου μεθανίου. Το μεθάνιο αυτό βρίσκεται κυρίως τα αποθέματα φυσικού αερίου και στις αποθέσεις νεκρής οργανικής ύλης, απαντάται όμως και υπό τη μορφή ενυδρίτη του μεθανίου, ενός υλικού που μοιάζει με πάγο και συγκεντρώνεται πάνω στο βυθό.


Η άνοδος της θερμοκρασίας πιστεύεται ότι έχει επιταχύνει δραματικά την απελευθέρωση του αερίου από τον ωκεανό και από αρκτικές λίμνες.


Εκτός όμως από το μεθάνιο, τα παγωμένα εδάφη της τούνδρας απελευθερώνουν και διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο προέρχεται από νεκρή οργανική ύλη που αρχίζει να αποσυντίθεται καθώς βγαίνει από την κατάψυξη.


Αρκετές προηγούμενες μελέτες έχουν προειδοποιήσει ότι η απελευθέρωση αερίων από την Αρκτική θα προκαλέσει έναν φαύλο κύκλο επιδείνωσης της κλιματικής αλλαγής: το αέριο αυξάνει τη θερμοκρασία, η οποία με τη σειρά της επιταχύνει την απελευθέρωση μεγαλύτερων ποσοτήτων αερίου και ούτω καθ' εξής.


«Πραγματοποιήσαμε μετρήσεις σε περίπου 150 στατικά σημεία και ανακαλύψαμε πεδία μεθανίου σε απίστευτη κλίμακα -μια κλίμακα που πιστεύω ότι δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν» αναφέρει ο Σεμιλέτοφ.


«Ορισμένες στήλες [μεθανίου] είχαν πλάτος ένα χιλιόμετρο και περισσότερο και οι εκπομπές τους πήγαιναν κατευθείαν στην ατμόσφαιρα. Οι συγκεντρώσεις στον αέρα ήταν 100 φορές πάνω από το κανονικό» προειδοποιεί. 
 
 
 
Πηγή

Ένας Πειραιάς γεμάτος Φως. Ένας Πειραιάς που μοσχοβολά Ελλάδα.Την ίδια στιγμή που στους δήμους των εκλεκτών της νέας διακυβέρνησης οργανώνονται τα “πάρτυ του λαθρέμπορου” με πακτωλούς χορηγιών από το ΤΤ, πανηγυράκια που δεν αφορούν τον δημότη της Αθήνας, την Αθηναϊκή οικογένεια αλλά τους φίλους και κολλητούς που θα θησαυρίσουν εις βάρος τους σε αυτές τις δύσκολες εποχές…
…Ο Πειραιάς συνεχίζει να δίνει το στίγμα της αισιοδοξίας, της μαχητικότητας, της Ελλάδας. Ακόμα και για τις γιορτές των Χριστουγέννων, ο Πειραιάς δημιούργησε. Ο Πειραιάς αγκάλιασε την Ελλάδα, την παράδοση, τους πολίτες του και άνοιξε πάλι καινούριους δρόμους.
Ο Πειραιάς γέμισε φως με μηδενικά έξοδα, ο Πειραιάς στόλισε καραβάκι με δεσπόζουσα την Ελληνική σημαία, όπως πρέπει στο μεγάλο λιμάνι.
Ο Πειραιάς έκανε εκδηλώσεις για την Ελληνική οικογένεια αγκαλιάζοντας για ακόμα μία φορά τα παιδιά του. Δεν πέταξε χρήματα στην κάθε λαμπερή τηλεπερσόνα του σκυλάδικου για να χοροπηδούν από κάτω οι λαθρέμποροι στην υγεία των κορόιδων. Άλλωστε ο Πειραιάς δεν έχει πλέον λαθρεμπόριο.
Οι πλούσιες (σε διάθεση και όχι σε σπατάλη) εκδηλώσεις απευθύνονται στην οικογένεια λοιπόν. Για να θυμηθεί τι σημαίνει παράδοση. Να αναλογιστεί τι είναι αυτό που κράτησε την πατρίδα ζωντανή μεσα στους αιώνες. Γιατί στους δύσκολους καιρούς που έρχονται, πρέπει να θυμηθούμε αυτά που μας ενώνουν και μας κρατούν ζωντανούς.
Πράγμα που γνωριζει πολύ καλά ο Βασίλης Μιχαλολιάκος, ένας άνθρωπος που άφησε την κομματική του ταυτότητα χωρίς να αρνηθεί ποτέ την ιδεολογική του προέλευση, ξεκαθαρίζοντας ότι “Τώρα το κόμμα μου είναι ο Πειραιάς”.
Και το αποδεικνύει κάθε στιγμή. Ο μόνος κάτοχος πολιτικής εξουσίας στην Ελλάδα που περπατά στις γειτονιές της πόλης και δέχεται εκδηλώσεις αγάπης έχοντας αποδείξει πως ο Ελληνικός λαός και πολιτισμένος είναι και φιλότιμος. Όσοι νόμισαν ότι θα τον εξαπατούν εις το διηνεκές, σύντομα θα διαπιστώσουν το λάθος τους…Στην δίκη των ΟΥΚ...> Οι δημητράδες, τα παρατηρητάκια, τα πρακτοράκια και λοιπές αλβανέζες τα μάτια κάτω!


Update σκευωρίας ελληνόφωνων και σκοπιανο-αλβανέζων κατά Ελλήνων ΟΥΚ: συνελήφθη για ψευδορκία ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας, κάποιος δημοσιογράφος της Ελ/τυπίας. Οι σκοπιανοαλβανέζοι/ες κρύφτηκαν και διετάχθη η βίαιη προσαγωγή τους. Συνελήφθη άτομο στην αίθουσα για λεκτική αψιμαχία με το δικηγόρο της πολιτικής αγωγής. Η δίκη διακόπηκε για την Τρίτη, 11.30 > 16/12/2011
Update: ένας Tarti (Tάρτης, ελληνόφωνος δικηγόρος πολιτικής αγωγής) δοκίμασε τι σημαίνει μπουνιά στη μάπα από Έφεδρο Ειδικών Δυνάμεων. Οι δημητράδες, τα παρατηρητάκια, τα πρακτοράκια και λοιπές αλβανέζες τα μάτια κάτω. Ο ψευδομάρτυρας δημοσιογράφος της Ελευθεροτυπίας και βασικός κατήγορος κατά Ελλήνων ΟΥΚάδων στη φυλακή για ψευδορκία και ψευδομαρτυρία.

18.000 Έλληνες αριθμεί στο ΦΒ η ομάδα στήριξης των ΟΥΚ που τους καλεί να ξαναφωνάξουν τα συνθήματα σε όλες τις παρελάσεις. Εδώ. Εκατοντάδες Έλληνες πατριώτες συμπαρίστανται από το πρωί στα παληκάρια μέσα και έξω από το Ναυτοδικείο. Συνεχείς οι εντάσεις μέσα στην αίθουσα. Ο πρόεδρος διέταξε τη σύλληψη για ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ του βασικού μάρτυρα κατηγορίας, αυτού του δημοσιογράφου της εφημερίδας Ελ/τυπία, που διακίνησε το επίμαχο βίντεο, γιατί ΥΠΕΠΙΠΤΕ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ. Ο σκοπιανός και ο αλβανέζος κλαψούριζαν ότι φοβούνται για τη ζωή τους και δεν προσήλθαν. Ο πρόεδρος διέταξε τη βίαιη προσαγωγή και αυτών με περιπολικό.

allenaki

Η Βουλγαρία λέει “ναι” στον South Stream …


Η Βουλγαρία χαρακτήρισε τελικά τον ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου South Stream, σαν «εθνική υπόθεση»! Ο αγωγός που σχεδιάζεται από τη ρωσική εταιρία Gazprom κερδίζοντας τον τίτλου του έργου σημασίας, έχει σειρά ευκαιριών για την επιτάχυνση της κατασκευής του τοπικού τμήματος του αγωγού, στη Βουλγαρία. Σύμφωνα με την Gazprom, ο «South Stream … έχει κηρυχθεί από τη βουλγαρική κυβέρνηση σαν ένα “αντικείμενο εθνικής σημασίας” σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας για τον χωροταξικό σχεδιασμό καθώς και ένα «εθνικό έργο» σύμφωνα με το βουλγαρικό νόμο σχετικά με τις κρατικές ιδιοκτησίας “, ανέφερε η δήλωση.


Το ειδικό καθεστώς που επιτρέπει ταχύτερες οικολογικές αξιολογήσεις, εξαγορές γης και άλλες απαραίτητες διαδικασίες, επιταχύνοντας έτσι την κατασκευή του Βουλγαρικό τμήμα του αγωγού, ανέφερε η ανακοίνωση της εταιρίας..
Ο South Stream αναμένεται να μεταφέρει μέχρι και 63 Bcm /έτος το ρωσικό φυσικό αέριο σε όλη τη Μαύρη Θάλασσα στη Βουλγαρία και στη συνέχεια μέσω της νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ελλάδας) προς την Ιταλία, με παραφυάδες στην Κροατία και τη Μακεδονία.
Η Gazprom είναι έτοιμη να οικοδομήσει το χερσαίο τμήμα μαζί με τους τοπικούς φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου. Η τελική διαδρομή δεν έχει αποφασιστεί, αλλά η Gazprom έχει υπογράψει διακρατικές συμφωνίες με Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Σερβία και Σλοβενία.
Νωρίτερα την 1η Δεκεμβρίου ο ρώσος υπουργός Ενέργειας, Σεργκέι Σμάτκο δήλωσε ότι η ΕΕ εξακολουθεί να είναι πρόθυμη να εξετάσει εκχώρηση του καθεστώτος «Διευρωπαϊκών Δικτύων» στον συγκεκριμένο αγωγό. “Έχουμε ήδη πει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να εξετάσει το ΔΕΔ για τον South Stream αφού λάβει τα στοιχεία στη διαδρομή του [έργου] και τον όγκο προμηθειών, “είπε ο Σμάτκο μετά από συνάντηση με τον Επίτροπο Ενέργειας της ΕΕ,. Γκύντερ Έττινγκερ.

Τέτοια έργα είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την ΕΕ μέσω ενός ειδικού προϋπολογισμού και με δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το πιο σημαντικό για τη Ρωσία, στα έργα ΔΕΔ είναι ότι, απαλλάσσονται από τους κανόνες του τρίτου ενεργειακού πακέτου. Το πακέτο, το οποίο προβλέπει διαρθρωτικό διαχωρισμό μεταξύ της μετάδοσης και παραγωγής / προμήθειας των κάθετα ολοκληρωμένων επιχειρήσεων ενέργειας, που δημιουργεί δυσκολίες για την Gazprom. Ο ρωσικός γίγαντας του φυσικού αερίου θέλει να ελέγχει τόσο τη μεταφορά όσο και την παροχή στις περιοχές που θα διατίθεται καθώς και το δικαίωμα επέκτασής του.

e-dragoumanos

Έφθασε το ρωσικό κομβόι στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο > Ο Κονούζιν πρόσφερε στους κατοίκους και εικόνα του Χριστού που ήταν ένα δώρο του Βλαντιμίρ Πούτιν προς τους Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου!


Το κομβόι της ρωσικής βοήθειας προς τους Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου έφθασε την Παρασκευή στο τόπο του προορισμού του και τα εμπορεύματα άρχισαν να εκφορτώνονται από τα φορτηγά και να τοποθετούνται στις αποθήκες του Ερυθρού Σταυρού του Κοσσόβου και Μετοχίων στην τοποθεσία Ντόλιανι και Ζβέτσαν. Η φάλαγγα συνοδευόταν από το Ρώσο πρέσβη στη Σερβία , Αλεξαντάρ Κονούζιν και οι πολίτες της Ντιόλανης εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς όλους όσους βοήθησαν για να φθάσουν τα αγαθά στον τόπο τους. Ο Ρώσος πρέσβης τόνισε ότι η ρωσική αποστολή θα βοηθήσει ώστε να προστατευτούν τα δικαιώματα των Σέρβων και θα αντιταχθούν σε παράνομες πράξεις βίας που χρησιμοποιούνται εναντίον τους.

Ο Κονούζιν πρόσφερε στους κατοίκους και εικόνα του Χριστού που ήταν ένα δώρο του Βλαντιμίρ Πούτιν προς τους Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου
 
 
Πηγή: beta

ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΟΡΓΗ ΛΑΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΟΥΣ!Σήμερα(16/12/11) στο ναυτοδικείο Πειραιά οι Έλληνες Πατριώτες έδωσαν δυναμικό παρόν στο πλευρό των ΟΥΚάδων μας.
Ήταν εκεί πάνω από 200 άτομα, ανεξάρτητοι, Έφεδροι Ειδικών Δυνάμεων, αλλά και από την Χρυσή Αυγή και τον "Στόχο".
Οι ξεφτιλισμένοι μάρτυρες κατηγορίας...- μια αλβανίδα και ένας γυφτοσκοπιανός - έφτασαν με αστυνομική συνοδεία για να μην λυντσαριστούν, ενώ ο γνωστός Τάρτης δεν γλίτωσε και έφαγε μερικές φάπες.

Η δίκη ανεβλήθη για τις 20 του μηνός.
Έτσι γίνονται οι αγώνες, στους δρόμους και τα πεζοδρόμια με δυναμισμό και αποφασιστικότητα και όχι κρυβόμενοι σε κομματικά γραφεία!Και σήμερα κατάλαβαν καλά κάποιοι ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ: Όχι με ξεφτιλοπατριώτες της καρπαζιάς και "λάιτ" ραγιάδες, αλλά με ΕΛΛΗΝΕΣ που δεν πρόκειται να ανεχτούν τον διασυρμό των Ενόπλων Δυνάμεων από τα πρακτοράκια των πρεσβειών και ψευτοπροστάτες λαθρομεταναστών!


hellas-orthodoxy.blogspot.com

STAR WARS: H ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΚΟΣΑΥΡΩΝ ΣΗΘ

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

New York Times: Κάποιο βράδυ Κυριακής η Ελλάδα εγκαταλείπει το ευρώ...


Η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα επιβεβαιώσει το χειρότερο εφιάλτη των Ευρωπαίων, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ενώ η επόμενη ημέρα για τη χώρα μας περιγράφεται τόσο ζοφερή που τον έλεγχο της κυβέρνησης θα καταλάβει ο στρατός.

"Μετά από εβδομάδες φημών, κάποια Κυριακή βράδυ, ο΄Ελληνας πρωθυπουργός θα....
ανακοινώσει πως η χώρα εγκαταλείπει το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα και πως θα επιστρέψει στο εθνικό της νόμισμα". Με αυτό τρόπο ξεκινά, σύμφωνα με το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας, η ιστορία της επιστροφής της Ελλάδας στη δραχμή, γεγονός που θα σημάνει τη πραγματοποίηση μίας σειράς δυσάρεστων γεγονότων για τη χώρας μας, όπως είναι και η κατάληψη της εξουσίας από το στρατό.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η ανακοίνωση της εξόδου από το ευρώ θα προκαλέσει πανικό στους καταθέτες, οι οποίοι μαζικά θα πάνε στις τράπεζες και θα αποσύρουν τα χρήματά τους, προσπαθώντας να περισώσουν ότι μπορούν από την περιουσία τους, καθώς η αξία της δραχμής θα είναι κατά 60% μικρότερη σε σχέση με το ευρώ.

Επίσης, η γραμμή χρηματοδότησης προς την Ελλάδα θα "παγώσει", καθώς οι διεθνείς αγορές δεν θα εμπιστεύονται τη χώρα για να της δανείσουν, με αποτέλεσμα ο πρωθυπουργός να κηρύξει πτώχευση. Μάλιστα, η εφημερίδα αναφέρει πως "καθώς η χώρα θα εισέρχεται ολοένα και περισσότερο στο χάος, την εξουσία θα καταλάβει ο στρατός".


http://tvxs.gr/

Ηλεκτρονική Κάρτα Παρακολούθησης, στους εργαζομένους της «Τυποεκδοτικής» του Κ.Κ.Ε.!!!


Το Κ.Κ.Ε., το κόμμα του λαού, που "φωνάζει" εναντίον του κεφαλαίου, εναντίον των τραπεζιτών, εναντίον της δουλοποίησης και των κολίγων.., την ίδια στιγμή, μετατρέπει τους υπαλλήλους του σε δούλους της Νέας Τάξης...

Η “Τυποεκδοτική ΑΕ” του Κ.Κ.Ε. υποχρεώνει τους υπαλλήλους της εταιρίας, να φέρουν την τσιπαρισμένη κάρτα εισόδου, μετατρέποντας έτσι, τον "Κυρίαρχο Λαό", την "τιμημένη εργατιά", σε....
σκλαβωμένα ζώα, με τσιπαρισμένες καρτούλες δουλοπρέπειας.

Τελικά όπως φαίνεται η “Τυποεκδοτική ΑΕ” ΔΕΝ είναι η απάντηση ΣΤΗΝ «Καπιταλιστική Βαρβαρότητα»…

Είναι η απάντηση ΤΗΣ «Νεοταξίτικης βαρβαρότητας»…

Έλληνες Youtubers

ΣΟΚ στην ΠΑ: Έκοψαν το δώρο Χριστουγέννων στους πιλότους!


Τελικά η «θεόσταλτη» αυτή κυβέρνηση δεν έχει το Θεό της μένοντας στην ιστορία του νέο-ελληνικού κράτους όχι μόνο ως η πλέον κοινωνικά ανάλγητη αλλά πλέον και ως η πιο επικίνδυνη για την ίδια την εθνική ασφάλεια.
Όπως αναφέρει το YENED.blogspot.com έκπληκτο το προσωπικό της ΠΑ και ιδιαίτερα το ιπτάμενο, οι πιλότοι δηλαδή που πραγματοποιούν τις αναχαιτίσεις στο Αιγαίο ή σβήνουν τις πυρκαγιές στα δάση διαπίστωσαν σήμερα πως δεν πρόκειται να λάβουν δώρο Χριστουγέννων!
Αυτό διαπιστώθηκε με την παραλαβή του φακέλου μηνιαίας μισθοδοσίας –οι οποίοι αποστέλλονται αυτές τις ημέρες-  φάκελοι οι οποίοι περιείχαν μια δυσάρεστη έκπληξη: Απουσίαζε το δώρο Χριστουγέννων.
Η δικαιολογία; Νόμος που εμπεριέχεται στο Μεσοπρόθεσμο ο οποίος ψηφίστηκε πριν από ένα μήνα περίπου και θέτει πλαφόν –κάτω από τις επιταγές της τρόικα- στις μηνιαίες απολαβές οι οποίες σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 2000 – κατ άλλες πηγές 3000  ευρώ-  μηνιαίως. 
Και μην σας ξεγελούν τα νούμερα γιατί πρόκειται περί μικτών αποδοχών! 
Έτσι συμψηφίζοντας το πτητικό επίδομα των Ιπταμένων –το οποίο παρέχεται δύο φορές το χρόνο, έχει δηλαδή εξαμηνιαία βάση- με τις μικτές αποδοχές τους και διαιρούμενο δια του 12 κάποιοι κατάφεραν να βγάλουν τις αποδοχές τους κατά μέσο όρο μεγαλύτερες από το πλαφόν που προβλέπεται από το σχετικό νόμο και κατά συνέπεια να τους κόψουν το δώρο!
Και δεν είναι μόνο οι πιλότοι που επηρεάζονται από το «δώρο» της κυβέρνησης. Είναι και οι μηχανικοί της ΠΑ, οι άνθρωποι δηλαδή πολύ υπογράφουν για να φύγει με ασφάλεια ένα αεροσκάφος και να πραγματοποιήσει την αποστολή του καθώς και σε αυτούς δεν θα καταβληθεί το δώρο εφόσον ξεπερνούν το πλαφόν στις μικτές μηνιαίες αποδοχές.
Όταν κάποιοι ρώτησαν πότε θα πάρουν το πτητικό τους περίμενε και νέα σφαλιάρα καθώς ενδέχεται και αυτό να πέσει θύμα του νέου μισθολογίου οπότε να μην πάρουν ούτε το πτητικό το όποιο θυμίζουμε λογω του ότι τώρα υπολογίζουν οι ταμίες πως θα το πάρουν οι πιλότοι οδηγεί στην κατάργηση του δώρου!!!
Νομίζουμε ότι τα σχόλια πια περιττεύουν με την απαράδεκτη αυτή κατάσταση, έτσι όπως διαμορφώνεται στις ΕΔ και δη και ένα από τα πλέον νευραλγικά κομμάτια αυτών της ΠΑ.
Και πότε διαλέγει η κυβέρνηση αυτή, να περικόψει  το δώρο στους Ιπταμένους και μηχανικούς της ΠΑ;
Σε μια εποχή που η Τουρκία νιώθει υπερδύναμη, σε μια στιγμή που ο υπουργός Εξωτερικών Σ.Δήμας μιλά ότι η ΑΟΖ είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης, σε μια περίοδο που η κατάσταση στην ΝΑ Μεσόγειο και τη Μ. Ανατολή είναι κρίσιμη, σε μια συγκυρία όπου η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι αυτή που είναι και υπάρχει άμεση η ανάγκη για την εξεύρεση νέων τρόπων αύξησης του εθνικού εισοδήματος. Και ποιοι είναι αυτοί;
Οι φυσικοί της πόροι. Φυσικούς πόρους που απαγορεύει πρακτικά την εκμετάλλευσή τους η Τουρκία!
Για πιο λόγω άλλωστε δεν έχει γίνει η ανακήρυξη της ΑΟΖ; Γιατί δεν είμαστε έτοιμοι ή γιατί φοβούμαστε την οργή της Υψηλής Πύλης –κάτι που δεν φοβήθηκε να κάνει η Κύπρος!
Και πως θα γίνουν όλα αυτά, χωρίς ισχυρή αποτρεπτική παρουσία, τη στιγμή που πετσοκόβουν μισθούς και καταργούν δώρα από αυτούς που θα κληθούν να ανακόψουν αυτή την τουρκική επιθετικότητα;
Μήπως θα μπουν στα πιλοτήρια οι γραφειοκράτες των Αθηνών ή και των Βρυξελών για να προασπίσουν τα εθνικά συμφέροντα; 


Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Η ΝΑΝΑ ΜΟΥΣΚΟΥΡΗ ΕΧΕΙ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΕΙ ΣE ΜΑΣΟΝΙΚA ΑΜΦΙΘΕΑΤΡA!ΤΩΡΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΠΕ ΟΣΑ ΕΙΠΕ!Η ΝΑΝΑ ΜΟΥΣΚΟΥΡΗ ΕΧΕΙ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΕΙ ΣE ΜΑΣΟΝΙΚA ΑΜΦΙΘΕΑΤΡA!ΤΩΡΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΠΕ ΟΣΑ ΕΙΠΕ!
ΟΡΙΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ!!!!(στο read more)1991

1993


Αυτη η μασονα λοιπον ειπε οντας οργισμένη για την κατάσταση στην Ελλάδα:
«Η Ελλάδα χρειάζεται την Ευρώπη περισσότερο απ΄ ότι η Ευρώπη την Ελλάδα»
«Όλοι είναι δυσαρεστημένοι με τους Έλληνες σήμερα, κάτι που κατανοώ και το θεωρώ σωστό. Είμαι θυμωμένη με τους Έλληνες και προπαντός με τους πολιτικούς που είναι υπεύθυνοι για τα προβλήματα»
«Με τη στάση της Merkel συμφωνώ απόλυτα»
«Οι Έλληνες πρέπει να μάθουν να εξοφλούν τα χρέη τους»
«Τα τελευταία 30 χρόνια, από τότε που μπήκαμε στην Ε.Ε., ζούσαμε σε ένα ψέμα. Σε μια ψεύτικη ευημερία»
«Κατανοώ με τη στάση των γερμανικών ΜΜΕ απέναντι στην Ελλάδα»


ΠΗΓΗ

Διακοπή λειτουργίας των αντιδραστήρων της ΦουκουσίμαImage
Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας ανακοίνωσε σήμερα την άμεση διακοπή της λειτουργίας των αντιδραστήρων του πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα, έπειτα από συνεδρίαση του ad hoc υπουργικού συμβουλίου.
Η κρίσιμη αυτή ανακοίνωση, εννέα μήνες μετά την καταστροφή που προκλήθηκε από τον σεισμό και το τσουνάμι της 11ης Μαρτίου, σημαίνει ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό του κελύφους των αντιδραστήρων διατηρείται σταθερά κάτω από τους 100 βαθμούς Κελσίου και ότι οι εκπομπές ραδιενέργειας βρίσκονται υπό έλεγχο, αλλά η κρίση δεν έχει επιλυθεί.


Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Με πυρηνικά όπλα καθ'οδόν η ρωσική αρμάδα σε Αιγαίο και Α.Μεσόγειο


Η Ρωσία αιφνιδίασε τους εταίρους της στο Συμβούλιο Ασφαλείας τους ΟΗΕ, αναλαμβάνοντας διπλωματική πρωτοβουλία, ταυτόχρονα με την έλευση της ισχυρότερης αρμάδας (με μεγάλο αριθμό πυρηνικών όπλων) που έχει στείλει ποτέ η μεγάλη χώρα του παγωμένου Βορρά στην Α.Μεσόγειο από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Προτείνουν ψήφισμα για τον περιορισμό της εμφύλιας σύγκρουσης στη Συρία με το οποίο να ζητείται από το συριακό καθεστώς «να τερματίσει την καταπίεση αυτών που ασκούν το δικαίωμά τους σε ελευθερία της έκφρασης και ειρηνική συνάθροιση».
Ζητά ακόμη να διερευνηθούν με ταχύτητα οι περιπτώσεις θανάτων και τραυματισμών αμάχων ή μελών των δυνάμεων ασφαλείας. Η πρόταση έγινε καταρχήν δεκτή θετικά, αλλά εκφράστηκαν αντιρρήσεις διότι δεν περιλαμβάνει πρόταση για εμπάργκο όπλων ή άλλα δραστικά μέτρα και πως θα μπορούσε: Η Ρωσία κάθε μέρα που περνάει μεταφέρει υπερσύγχρονα πυραυλικά συστήματα, είτε S-300PMU2 είτε συστοιχίες Baston με βλήματα Yakhont, τα οποία όμως χειρίζονται Ρώσοι σύμβουλοι.
Ο ρώσος πρέσβης στα Ηνωμένη Έθνη Βιτάλι Τσούρκιν τόνισε ότι το ψήφισμα καλεί όλες τις πλευρές σε άμεσο τερματισμό της βίας στη χώρα.

Παραταύτα, δεν γίνεται αναφορά σε κυρώσεις και τονίζει ότι το (προτεινόμενο) ψήφισμα δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εγκρίνει στρατιωτική επέμβαση στη χώρα. Άλλωστε για να μην υπάρξει τέτοια παρερμηνεία σπεύδει και η ρωσική αρμάδα στην Α.Μεσόγειο με χρόνο άφιξης το αργότερο μέχρι τα Χριστούγεννα.
Τώρα η ρωσική αρμάδα, η οποία μεταφέρει εκτός από τα Su-33, τα Su-25 κλπ στο αεροπλανονοφόρο και ικανό αριθμό πυρηνικών όπλων, απέχει μία εβδομάδα με δέκα ημέρες απόσταση από την περιοχή, καθώς προχθές είχε αγκυροβολήσει σε ρηχά νερά 30 μίλια από τις βρετανικές ακτές, λόγω σφοδρής κακοκαιρίας.
Το "Ναύαρχος Κουζνέτσοφ" μαζί με συνολικά 9 σκάφη του Βόρειου Στόλου και του Στόλου της Μαύρης Θαλασσας, αλλά και ένα ή δύο υποβρύχια να το προστατεύουν υποβρυχίως θα αποτελέσει την σημαντικότερη δύναμη της Ρωσίας που θα έχει εμφανιστεί στην περιοχή από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Τα πυρηνικά όπλα είναι κεφαλές των 200 kt. που μπορούν να μεταφερθούν σε βλήματα μακρού βεληνεκούςαέρος-επιφανείας των Su-33 και κεφαλές των 500 kt. στα βλήματα επιφανείας-επιφανείας του αεροπλανοφόρου.
Για τον ερχόμενο Ιανουάριο ή Φεβρουάριο, προγραμματίζεται μεγάλη άσκηση με το Πολεμικό Ναυτικό και ήδη συζητώνται τα σενάρια κοινής δράσης.
Άλλα μέλη του Συμβουλίου, μόνιμα και μη, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, καλωσόρισαν το ψήφισμα αν και επιμένουν στη θέση τους ότι οι κυρώσεις είναι απαραίτητες ενώ χρειάζεται και σκληρότερη γλώσσα.

Πάντως, παρά τις δηλώσεις για κείμενο που του λείπει η ισορροπία και για ουδετερότητα έναντι των παρατάξεων στη Συρία, δηλώνουν έτοιμες να συνεργαστούν με τη Ρωσία παρά το βέτο της τελευταίας αλλά και της Κίνας που μπλοκάρει οποιαδήποτε πρόοδο στο θέμα εντός του Οργανισμού, τουλάχιστον ως έχουν τα πράγματα μέχρι σήμερα.

Η Δύση πιέζει για μήνες για αυστηρότερα μέτρα κατά της Συρίας και του προέδρου της Μπάσαρ Αλ Άσαντ αλλά διστάζει να προχωρήσει σε μία ένοπλη αντιπαράθεση στα πρότυπα της Λιβύης λόγω των σφοδρών αντιρρήσεων της Ρωσίας και της έμπρακτης αντίδρασης με την έλευση της αρμάδας.

Τους τελευταίους εννέα μήνες έχουν σκοτωθεί 5.000 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειοψηφία τους άμαχοι, αρκετοί έφηβοι και παιδιά αλλά και εκατοντάδες στρατιώτες και αστυνομικοί από το αντικαθεστωτικό ένοπλο κίνημα που έχει αναπτυχθεί, ενώ δυνάμεις δυτικών μισθοφόρων έχουν συγκεντρωθεί από την πλευρά της Ιορδανίας. Μάλιστα μία πληροφορία, αναφέρει ότι στην ρωσική αρμάδα θα προστεθεί και ένα αποβατικό σκάφος με έτοιμους για δράση Ρώσους Πεζοναύτες και σημαντική δύναμη ΤΟΜΑ.


Tμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Διαβάστε επίσης...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...